Zoznam 
Zápisnica
XML 153kPDF 286kWORD 79k
Streda, 24. novembra 2021 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Výsledok COP 26 v Glasgowe (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Slávnostná schôdza - Prejav Sviatlany Cichanovskej
 6.Vyhlásenie Predsedníctva
 7.Hlasovanie
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet (tematická rozprava)
 10.Oznámenie výsledkov hlasovania
 11.Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet (pokračovanie rozpravy)
 12.Žiadosť o zbavenie poslanca imunity (obnovenie konania)
 13.Stav energetickej únie (rozprava)
 14.Základné práva a právny štát v Slovinsku, najmä oneskorená nominácia prokurátorov Európskej prokuratúry (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Európsky akčný plán na boj proti zriedkavým chorobám (rozprava)
 17.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2020 (rozprava)
 18.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 19.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 20.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 21.Predložené dokumenty
 22.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Rozhodnutia výborov EMPL a CULT o začatí medziinštitucionálnych rokovaní boli oznámené 22. novembra 2021 (bod 7 zápisnice zo dňa 22.11.2021).

V súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci podali žiadosť, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru EMPL.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, t. j. 25. novembra 2021.

Keďže v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku nebola podaná žiadna žiadosť, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru CULT, výbor mohol začať rokovania po vypršaní stanovenej lehoty.

V rozprave vystúpil Pierre Larrouturou (spravodajca), aby na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku urobil vyhlásenie o svojej správe s názvom Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku (A9-0327/2021) a o svojej správe s názvom Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021: Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov (A9-0329/2021).


3. Výsledok COP 26 v Glasgowe (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledok COP 26 v Glasgowe (2021/2975(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (výkonný podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Pascal Canfin v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left, Edina Tóth – nezaradená poslankyňa, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Petros Kokkalis, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Kostas Papadakis, Lídia Pereira a Niels Fuglsang.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Maria Spyraki, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo a Demetris Papadakis.

Vystúpili: Frans Timmermans a Anže Logar.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.


5. Slávnostná schôdza - Prejav Sviatlany Cichanovskej

Od 12.00 do 12.35 h sa pri príležitosti prejavu Sviatlany Cichanovskej, laureátky Sacharovovej ceny za rok 2020, konala slávnostná schôdza Parlamentu.


6. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie v súvislosti s nehodou autobusu, ku ktorej došlo v Bulharsku, a v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

Vystúpili títo poslanci: Bernhard Zimniok a Hermann Tertsch.


7. Hlasovanie

Parlament hlasuje o všeobecnom rozpočte:

Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný návrh
Správa o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0326/2021);

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2021 na rozpočtový rok 2021 – Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku [12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021);

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021: Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2021 na rozpočtový rok 2021 – Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov [14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Európska stratégia pre kritické suroviny
Správa o európskej stratégii pre kritické suroviny [2021/2011(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Hildegard Bentele (A9-0280/2021);

Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027
Správa o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 [2021/2162(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Nils Ušakovs a Monika Hohlmeier (A9-0295/2021);

Farmaceutická stratégia pre Európu
Správa o farmaceutickej stratégii pre Európu [2021/2013(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španielsko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021);

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie
Správa s odporúčaniami Komisii o politike a práve v oblasti legálnej migrácie [2020/2255(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021);

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility
Návrh uznesenia B9-0551/2021;

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021
Návrh uznesenia B9-0550/2021.

Hlasovať je možné do 13.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 16.30 h (bod 10 zápisnice zo dňa 24.11.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.42 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.03 h.

V rozprave vystúpil Manfred Weber, ktorý pripomenul 30. výročie masakry v chorvátskych mestách Vukovar a Škabrnja a požiadal, aby si poslanci uctili pamiatku obetí minútou ticha.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


9. Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet (tematická rozprava)

Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet (2021/2926(RSP))

V rozprave vystúpila Chrysoula Zacharopoulou, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou Renew.

V rozprave vystúpili: Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Stella Kyriakides (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomas Tobé v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew, Sara Matthieu v mene skupiny Verts/ALE, Sylvia Limmer v mene skupiny ID, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Marc Botenga, v mene skupiny The Left, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Frances Fitzgerald, Mohammed Chahim, Samira Rafaela, Tilly Metz, Alessandra Basso, Elżbieta Rafalska, Silvia Modig, Francesca Donato, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Virginie Joron, Cristian Terheş, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Nathalie Colin-Oesterlé, Jytte Guteland, Nicolae Ştefănuță, Anna Cavazzini, Nicolaus Fest, Kateřina Konečná, Mislav Kolakušić, Maria da Graça Carvalho, Bernd Lange, Charles Goerens, Jean-Lin Lacapelle, João Pimenta Lopes, Ivan Vilibor Sinčić a György Hölvényi.

(pokračovanie rozpravy: bod 11 zápisnice zo dňa 24.11.2021)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

10. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný návrh
Správa o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore. Spravodajcovia:: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0326/2021)

(Na zamietnutie spoločného návrhu je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov)

SPOLOČNÝ NÁVRH

Schválené (P9_TA(2021)0465)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 bol s konečnou platnosťou prijatý.

Predseda pristúpi k podpísaniu rozpočtu za prítomnosti Johana Van Overtveldta (predsedu výboru BUDG), Karla Resslera a Damiana Boeselagera (spravodajcov pre všeobecný rozpočet na rok 2022).

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2021 na rozpočtový rok 2021 – Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku [12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0466)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Tým bola schválená pozícia Rady.

Opravný rozpočet č. 5/2021 bol schválený s konečnou platnosťou.

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021: Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2021 na rozpočtový rok 2021 – Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov [14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0467)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Tým bola schválená pozícia Rady.

Opravný rozpočet č. 6/2021 bol schválený s konečnou platnosťou.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Európska stratégia pre kritické suroviny
Správa o európskej stratégii pre kritické suroviny [2021/2011(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0468)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027
Správa o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 [2021/2162(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Nils Ušakovs a Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0469)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Farmaceutická stratégia pre Európu
Správa o farmaceutickej stratégii pre Európu [2021/2013(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0470)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španielsko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0471)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie
Správa s odporúčaniami Komisii o politike a práve v oblasti legálnej migrácie [2020/2255(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0472)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility
Návrh uznesenia B9-0551/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0473)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021
Návrh uznesenia B9-0550/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0474)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)


11. Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet (pokračovanie rozpravy)

Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet (2021/2926(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 9 zápisnice zo dňa 24.11.2021)

Vystúpili títo poslanci: Inma Rodríguez-Piñero, Barry Andrews, Gheorghe Falcă, Carlos Zorrinho, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Krzysztof Hetman, Patrizia Toia, Tomislav Sokol, Mónica Silvana González a Alexander Bernhuber.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Liudas Mažylis a Dolors Montserrat.

Vystúpili: Stella Kyriakides (členka Komisie) a Anže Logar (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.


12. Žiadosť o zbavenie poslanca imunity (obnovenie konania)

Predseda dostal od poľských orgánov list, v ktorom sa objasňuje otázka príslušných orgánov v súvislosti so žiadosťou o zbavenie Włodzimierza Cimoszewicza imunity, ktorá bola oznámená v pléne 14. septembra 2020 (bod 6 zápisnice zo dňa 14.9.2020).

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bolo toto opätovné predloženie veci postúpené výboru JURI na obnovenie konania.


13. Stav energetickej únie (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stav energetickej únie (2021/2976(RSP))

Kadri Simson (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christian Ehler v mene skupiny PPE, Mohammed Chahim v mene skupiny S&D, Christophe Grudler v mene skupiny Renew, Ville Niinistö v mene skupiny Verts/ALE, Paolo Borchia v mene skupiny ID, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sira Rego, v mene skupiny The Left, Cristian-Silviu Buşoi, Nicolás González Casares, Claudia Gamon, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Marc Botenga, Marian-Jean Marinescu, Niels Fuglsang, Morten Petersen, Jutta Paulus, Philippe Olivier, Izabela-Helena Kloc, Emmanuel Maurel, Markus Pieper, Patrizia Toia, Nicola Danti, Bronis Ropė, Jadwiga Wiśniewska, Sandra Pereira, Ivan Štefanec, Miapetra Kumpula-Natri, Bart Groothuis, Eleonora Evi, Beata Kempa, Erik Bergkvist, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Anna Fotyga, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Emma Wiesner, Jakop G. Dalunde, Luděk Niedermayer a Carlos Zorrinho.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michael Bloss, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, Josianne Cutajar a Łukasz Kohut.

V rozprave vystúpila Kadri Simson.

Rozprava sa skončila.


14. Základné práva a právny štát v Slovinsku, najmä oneskorená nominácia prokurátorov Európskej prokuratúry (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Základné práva a právny štát v Slovinsku, najmä oneskorená nominácia prokurátorov Európskej prokuratúry (2021/2978(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Didier Reynders (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Romana Tomc v mene skupiny PPE, Cyrus Engerer v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Konstantinos Arvanitis, v mene skupiny The Left, Balázs Hidvéghi – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Tanja Fajon, Irena Joveva, Mikuláš Peksa, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil, Katarina Barley, Michal Šimečka, Saskia Bricmont, Beata Kempa, Monika Hohlmeier, Elena Yoncheva, Moritz Körner, Sergey Lagodinsky, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, Daniel Freund a Thijs Reuten.

Vystúpili: Didier Reynders a Anže Logar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.06 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.30 h.


16. Európsky akčný plán na boj proti zriedkavým chorobám (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európsky akčný plán na boj proti zriedkavým chorobám (2021/2940(RSP))

Stella Kyriakides (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ewa Kopacz v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Rosanna Conte v mene skupiny ID, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná, v mene skupiny The Left, Loucas Fourlas, Sara Cerdas, Véronique Trillet-Lenoir, Alessandra Basso, Anna Fotyga, Sandra Pereira, Maria da Graça Carvalho, Alessandra Moretti, Billy Kelleher, Tanja Fajon a Ondřej Knotek.

V rozprave vystúpila Stella Kyriakides.

Rozprava sa skončila.


17. Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2020 (rozprava)

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2020 (2021/2929(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpila Stella Kyriakides (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Tsvetelina Penkova v mene skupiny S&D, Olivier Chastel v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Sabrina Pignedoli – nezaradená poslankyňa, Lefteris Christoforou, Isabel García Muñoz, Daniel Freund, Joachim Stanisław Brudziński, Dorien Rookmaker, Monika Hohlmeier a Ádám Kósa.

Vystúpili: Stella Kyriakides a Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava sa skončila.


18. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa článku 144 rokovacieho poriadku požiadali títo poslanci alebo politické skupiny o konanie rozpravy o uvedených návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Somálsku (2021/2981(RSP))

- Emmanuel Maurel, v mene skupiny The Left, o situácii v Somálsku (B9-0554/2021);

- Thierry Mariani a Roman Haider, v mene skupiny ID, o situácii v Somálsku (B9-0556/2021);

- Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Piernicola Pedicini a Rosa D'Amato, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Somálsku (B9-0559/2021);

- Pedro Marques a Andrea Cozzolino, v mene skupiny S&D, o situácii v Somálsku (B9-0565/2021);

- Michael Gahler, Janina Ochojska, Sara Skyttedal, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová a Luděk Niedermayer, v mene skupiny PPE, o situácii v Somálsku (B9-0568/2021);

- Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Andreas Glück, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o situácii v Somálsku (B9-0570/2021);

- Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Charlie Weimers, Jan Zahradil a Joanna Kopcińska, v mene skupiny ECR, o situácii v Somálsku (B9-0572/2021).

II.   Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (2021/2982(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny The Left, o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (B9-0555/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Michèle Rivasi, Alviina Alametsä, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (B9-0560/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Sven Mikser, v mene skupiny S&D, o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (B9-0561/2021);

- Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová a Luděk Niedermayer, v mene skupiny PPE, o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (B9-0562/2021);

- Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (B9-0563/2021);

- Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Zahradil, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Anna Fotyga a Ladislav Ilčić, v mene skupiny ECR, o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (B9-0567/2021).

III.   Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune (2021/2983(RSP))

- Marisa Matias, v mene skupiny The Left, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (B9-0553/2021);

- Dominique Bilde a Roman Haider, v mene skupiny ID, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (B9-0557/2021);

- Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Piernicola Pedicini a Ignazio Corrao, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (B9-0558/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Maria Arena, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (B9-0564/2021);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, György Hölvényi, Esther de Lange, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová a Luděk Niedermayer, v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (B9-0566/2021);

- Karol Karski, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Jan Zahradil a Joanna Kopcińska, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (B9-0571/2021);

- Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (B9-0573/2021).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku.


19. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o riadenie, skladovanie a obnovu zásob bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami a požiadavky biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a požiadavky na zabránenie úniku pôvodcov chorôb pri prevádzke uvedených bánk (C(2021)07125 - 2021/2973(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938, pokiaľ ide o zloženie rizikových skupín (C(2021)07797 - 2021/2987(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o prahové hodnoty pre zákazky na dodávku tovaru, na služby a práce (C(2021)07927 - 2021/2967(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác a pre súťaže návrhov (C(2021)07935 - 2021/2970(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity pre koncesie (C(2021)07946 - 2021/2968(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity pre verejné zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác a pre súťaže návrhov (C(2021)07947 - 2021/2969(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o objem sleďov, ktoré možno dovážať v rámci colnej kvóty 09.0006 (C(2021)08163 - 2021/2977(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I až V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (C(2021)08216 - 2021/2992(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 (C(2021)08242 - 2021/2993(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: TRAN

stanovisko: EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (C(2021)08409 - 2021/2991(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. novembra 2021

predložené gestorskému výboru: ITRE


20. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D075550/02 - 2021/2965(RPS) - lehota: 10. februára 2022)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku);

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie uhličitanov sodných (E 500) a uhličitanov draselných (E 501) v nespracovaných hlavonožcoch (D075766/03 - 2021/2963(RPS) - lehota: 9. januára 2022)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o úpravu zoznamov tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do Únie (D076071/02 - 2021/2989(RPS) - lehota: 19. februára 2022)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy VI až X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D076145/01 - 2021/2990(RPS) - lehota: 19. februára 2022)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku).


21. Predložené dokumenty

Bol predložený tento dokument

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-12/T/21 - Európsky dvor audítorov (N9-0083/2021 - C9-0429/2021 - 2021/2228(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG


22. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 29 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov 3 INF/2021 - Oddiel IV - Súdny dvor.

V súlade s článkom 31 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov DEC 29/2021 - Oddiel III - Komisia.


23. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


24. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 699.710/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.07 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia