Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 22k
Torsdagen den 25 november 2021 - Strasbourg

4. Första omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar:

Tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Dennis Radtke och Agnes Jongerius (A9-0325/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien
Betänkande om förslaget till av Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021),

Politik och lagstiftning för laglig migration
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om politik och lagstiftning för laglig migration [2020/2255(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021),

Införande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet
Resolutionsförslag B9-0551/2021,

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021
Resolutionsförslag B9-0550/2021.

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Filippinernas anslutning *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska unionens medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Filippinernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A9-0300/2021),

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Jamaicas anslutning *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse godta Jamaicas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A9-0299/2021),

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Bolivias anslutning *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska unionens medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Bolivias anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A9-0307/2021),

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Pakistans anslutning *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska unionens medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Pakistans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A9-0308/2021),

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Tunisiens anslutning *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse godta Tunisiens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A9-0309/2021),

Säkerheten på lastbilsparkeringar i EU
Resolutionsförslag ingivet i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen av Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om säkerheten på lastbilsparkeringar i EU (2021/2918(RSP)) (B9-0552/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Situationen i Somalia
Gemensamt förslag till resolution ingivet i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och som ersatte resolutionsförslagen B9-0554/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021 och B9-0572/2021, av Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Pedro Marques och Andrea Cozzolino, för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Hannah Neumann och Alviina Alametsä, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, Emmanuel Maurel, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Somalia (2021/2981(RSP)) (RC-B9-0554/2021),

Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen
Gemensamt förslag till resolution ingivet i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och som ersatte resolutionsförslagen B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021 och B9-0567/2021, av Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová och Luděk Niedermayer, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Sven Mikser, för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen (2021/2982(RSP)) (RC-B9-0560/2021),

Människorättssituationen i Kamerun
Gemensamt förslag till resolution ingivet i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och som ersatte resolutionsförslagen B9-0553/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021 och B9-0573/2021, av Michael Gahler, Christian Sagartz, György Hölvényi, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer och Ioan Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Maria Arena, för S&D-gruppen, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Hannah Neumann och Pierrette Herzberger Fofana, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Assita Kanko, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, Marisa Matias, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om människorättssituationen i Kamerun (2021/2983(RSP)) (RC-B9-0553/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00 (punkt 8 i protokollet av den 25.11.2021).

Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy