Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

13. Συμφόρηση στους διεθνείς λιμένες και αυξημένο κόστος μεταφορών που επηρεάζουν την ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Συμφόρηση στους διεθνείς λιμένες και αυξημένο κόστος μεταφορών που επηρεάζουν την ΕΕ (2021/2980(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Pablo Arias Echeverría, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carmen Avram, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cláudia Monteiro de Aguiar, Juozas Olekas, Vlad Gheorghe, Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Clare Daly και Chris MacManus, εξ ονόματος της Ομάδας the Left.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.48.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου