Показалец 
Протокол
XML 179kPDF 296kWORD 81k
Четвъртък, 25 ноември 2021 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Позиции на Съвета на първо четене (член 63 от Правилника за дейността)
 3.Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на Истанбулската конвенция (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на Истанбулската конвенция (продължeние на разискването)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Положението в Сомалия
  
6.2.Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер
  
6.3.Положението с правата на човека в Камерун
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Второ гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Запитвания с искане за писмен отговор (разискване)
 13.Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни разходи, които засягат ЕС (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Обявяване на резултатите от гласуването
 16.Обяснения на вот
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Внасяне на документи
 19.Петиции
 20.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 21.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 22.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 23.График на следващите заседания
 24.Закриване на заседанието
 25.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Позиции на Съвета на първо четене (член 63 от Правилника за дейността)

Позиции на Съвета на първо четене, обявени в съответствие с член 63, параграф 1 от Правилника за дейността:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС - Приета от Съвета на 9 ноември 2021 г. (10531/3/2021 - COM(2021)0696 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури - приета от Съвета на 9 ноември 2021 г. (10542/1/2021 - COM(2021)0693 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN.

Следователно тримесечният срок, предвиден в член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с който Парламентът разполага, за да приеме своите позиции, започва да тече от утре, 26 ноември 2021 г.

Изказаха се, съгласно член 71, параграф 2 от Правилника за дейността, относно решението на комисията EMPL за започване на междуинституционални преговори относно:

- Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Johan Danielsson, който се изказа против решението, и Agnes Jongerius (докладчик), която го подкрепи.


3. Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на Истанбулската конвенция (разискване)

Изявление на Комисията: Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на Истанбулската конвенция (2021/2979(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Pina Picierno, от името на групата S&D, Samira Rafaela, от името на групата Renew, Sylwia Spurek, от името на групата Verts/ALE, Simona Baldassarre, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, и Lívia Járóka, независим член на ЕП.

(Продължение на разискването: точка 5 от протокола от 25.11.2021 г.)


4. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на решението за започване на междуинституционални преговори:

Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Dennis Radtke и Agnes Jongerius (A9-0325/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021);

Политика и право в областта на законната миграция
Доклад с препоръки към Комисията относно политика и право в областта на законната миграция [2020/2255(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021);

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност
Предложение за резолюция B9-0551/2021;

Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.
Предложение за резолюция B9-0550/2021.

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Филипините *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Филипините към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0300/2021);

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Ямайка *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Ямайка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0299/2021);

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Боливия *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Боливия към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0307/2021);

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Пакистан *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Пакистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0308/2021);

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Тунис *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Тунис към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0309/2021);

Безопасността на паркингите за камиони в ЕС
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 227, параграф 2 от Правилника за дейността от Dolors Montserrat, от името на комисията PETI, относно безопасността на местата за паркиране на камиони в ЕС (2021/2918(RSP)) (B9-0552/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Положението в Сомалия
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5, и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, с което се заменят предложенията за резолюция B9-0554/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021 и B9-0572/2021, внесени от Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer и Ioan-Rareş Bogdan, от името на групата PPE, Pedro Marques и Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Hannah Neumann и Alviina Alametsä, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението в Сомалия (2021/2981(RSP)) (RC-B9-0554/2021);

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5, и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, с което се заменят предложенията за резолюция B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021 и B9-0567/2021, внесени от Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová и Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Sven Mikser, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Viola Von Cramon-Taubadel и Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan и Carlo Fidanza, от името на групата ECR, и Fabio Massimo Castaldo, относно нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер (2021/2982(RSP)) (RC-B9-0560/2021);

Положението с правата на човека в Камерун
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5, и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността, с което се заменят предложенията за резолюция B9-0553/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021 и B9-0573/2021, внесени от Michael Gahler, Christian Sagartz, György Hölvényi, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer и Ioan Rareş Bogdan, от името на групата PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Maria Arena, от името на групата S&D, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Hannah Neumann и Pierrette Herzberger Fofana, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Assita Kanko, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca и Carlo Fidanza, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението с правата на човека в Камерун (2021/2983(RSP)) (RC-B9-0553/2021).

Гласуването ще продължи до 10.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13 ч. (точка 8 от протокола от 25.11.2021 г.).


5. Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на Истанбулската конвенция (продължeние на разискването)

Изявление на Комисията: Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на Истанбулската конвенция (2021/2979(RSP))

(Начало на разискването: точка 3 от протокола от 25.11.2021 г.)

Изказаха се Frances Fitzgerald, Łukasz Kohut, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Assita Kanko, Sandra Pereira, Clara Ponsatí Obiols, Isabella Adinolfi, Evelyn Regner, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Julie Lechanteux, Ангел Джамбазки, Eugenia Rodríguez Palop, Miroslav Radačovský, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Gunnar Beck, Beata Mazurek, Niyazi Kizilyürek, Laura Ferrara, Aušra Maldeikienė, Cyrus Engerer, Abir Al-Sahlani, Kim Van Sparrentak, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Luisa Regimenti, Maria Noichl, Irène Tolleret, Malin Björk, Seán Kelly, Predrag Fred Matić, Hilde Vautmans, Katarina Barley и Marc Angel.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Разискването приключи.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 18 от протокола от 24.11.2021 г.)


6.1. Положението в Сомалия

Предложения за резолюция B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021 и B9-0572/2021(2021/2981(RSP))

Janina Ochojska, Hilde Vautmans, Alviina Alametsä, Adam Bielan и Emmanuel Maurel представиха предложенията за резолюция B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0559/2021, B9-0572/2021 и B9-0554/2021.

Изказаха се Maria Arena, от името на групата S&D, Beata Kempa, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, и Carlos Zorrinho.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 25.11.2021 г. (изменения); точка 10 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 25.11.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).


6.2. Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер

Предложения за резолюция B9-0555/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021 и B9-0567/2021 (2021/2982(RSP))

Andrius Kubilius, Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel и Miguel Urbán Crespo представиха предложенията за резолюция B9-0562/2021, B9-0561/2021, B9-0563/2021, B9-0560/2021 и B9-0555/2021.

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Juozas Olekas, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Tom Vandenkendelaere, Raphaël Glucksmann, Katalin Cseh, Krzysztof Hetman, Nacho Sánchez Amor, Hannah Neumann и Witold Jan Waszczykowski.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 25.11.2021 г. (изменения); точка 10 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 25.11.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).


6.3. Положението с правата на човека в Камерун

Предложения за резолюция B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021 и B9-0573/2021 (2021/2983(RSP))

Christian Sagartz, Maria Arena, Barry Andrews, Ignazio Corrao и Dominique Bilde представиха предложенията за резолюция B9-0566/2021, B9-0564/2021, B9-0573/2021, B9-0558/2021 и B9-0557/2021.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Hannes Heide, от името на групата S&D, и Carlos Zorrinho.

Председателят направи кратко изявление, за да спомене трагедията, настъпила вчера в Ла Манша, при която загинаха най-малко 27 души.

Парламентът почете с минута мълчание паметта на жертвите.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 25.11.2021 г. (изменения); точка 10 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 25.11.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 25.11.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 11.50 ч.)


7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.59 ч.


8. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Dennis Radtke и Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрено чрез поименно гласуване (443 гласували „за“, 192 „против“, 58 „въздържал се“)

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0471)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Политика и право в областта на законната миграция
Доклад с препоръки към Комисията относно политика и право в областта на законната миграция [2020/2255(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0472)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност
Предложение за резолюция B9-0551/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0473)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.
Предложение за резолюция B9-0550/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0474)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Филипините *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Филипините към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0475)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Ямайка *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Ямайка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0476)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Боливия *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Боливия към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0477)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Пакистан *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Пакистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0478)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Тунис *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Тунис към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0479)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Безопасността на паркингите за камиони в ЕС
Предложение за резолюция B9-0552/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0480)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Положението в Сомалия
Общо предложение за резолюция RC-B9-0554/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0481)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер
Общо предложение за резолюция RC-B9-0560/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0482)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Положението с правата на човека в Камерун
Общо предложение за резолюция RC-B9-0553/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0483)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 28)

(Заседанието е прекъснато в 13.03 ч.)


9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.30 ч.


10. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Положението в Сомалия
Общо предложение за резолюция RC-B9-0554/2021;

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер
Общо предложение за резолюция RC-B9-0560/2021;

Положението с правата на човека в Камерун
Общо предложение за резолюция RC-B9-0553/2021.

Гласуването ще продължи до 14.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16 ч. (точка 15 от протокола от 25.11.2021 г.).

(Заседанието е прекъснато в 13.31 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.

Председателят направи някои пояснения относно провеждането на вчерашното заседание.


12. Запитвания с искане за писмен отговор (разискване)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-001002/2020), отправено от Christine Anderson и Markus Buchheit, от името на групата ID, към Комисията: Оценката на Комисията на качеството на нейните отговори на въпросите с искане за писмен отговор (B9-0042/2021)

Guido Reil, от името на групата ID, разви запитването.

Helena Dalli (член на Комисията) отговори на запитването.

Разискването приключи.


13. Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни разходи, които засягат ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни разходи, които засягат ЕС (2021/2980(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Pablo Arias Echeverría, от името на групата PPE, Carmen Avram, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Cláudia Monteiro de Aguiar, Juozas Olekas, Vlad Gheorghe, Ciarán Cuffe, от името на групата Verts/ALE, Clare Daly и Chris MacManus, от името на групата The Left.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 15.48 ч.)


14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.00 ч.


15. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Положението в Сомалия
Общо предложение за резолюция RC-B9-0554/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0481)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

(Предложението за резолюция B9-0556/2021 отпада.)

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер
Общо предложение за резолюция RC-B9-0560/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0482)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

(Предложението за резолюция B9-0555/2021 отпада.)

Положението с правата на човека в Камерун
Общо предложение за резолюция RC-B9-0553/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0483)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 28)

(Предложението за резолюция B9-0557/2021 отпада.)


16. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


17. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


18. Внасяне на документи

Внесени са следните документи:

- Viktor Uspaskich. Резолюция относно възстановяването на разходите на работниците и служителите за задължителните тестове за COVID-19 (B9-0540/2021)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: ENVI

- Jean-Paul Garraud. Предложение за резолюция относно финансова помощ от Европейския съюз за държавите членки с цел обезпечаване на защитата и сигурността на външните граници на Европейския съюз (B9-0541/2021)
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Emmanuel Maurel. Предложение за резолюция относно въвеждането на амбициозни стандарти за етикетиране, за да се гарантира предоставянето на информация на потребителите (B9-0542/2021)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO, AGRI


19. Петиции

Петиции от № 1093-21 до № 1237-21 са вписани в регистъра на 18 ноември 2021 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.


20. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 20 октомври 2021 г.)

комисия AFET

- Към стратегия на ЕС за насърчаване на образованието за децата по света: смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 (2021/2209(INI))
(подпомагаща: DEVE (член 57 от Правилника за дейността), CULT (член 57 от Правилника за дейността))

- Насоки на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека (2021/2204(INI))

- Сигурността в сферата на Източното партньорство и ролята на общата политика за сигурност и отбрана (2021/2199(INI))

- Контрол на европейските средства в Ливан (2021/2198(INI))
(подпомагаща: CONT (член 57 от Правилника за дейността))

комисия DEVE

- Справяне с продоволствената сигурност в развиващите се страни (2021/2208(INI))
(подпомагаща: AGRI)

комисия AGRI

- Схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата, предвидена в Регламента за общата организация на пазарите (2021/2205(INI))

комисия BUDG

- Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2021 г. (2021/2203(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия REGI

- Граничните региони на ЕС: живи лаборатории на европейската интеграция (2021/2202(INI))

комисия ECON

- Въздействие на новите технологии върху данъчното облагане: криптоактиви и блокови вериги (2021/2201(INI))

комисия INTA

- Стратегия за региона на Индийския и Тихия океан в областта на търговията и инвестициите (2021/2200(INI))

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 118 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 20 октомври 2021 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и заместник -председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за отношенията с Палестинската власт (2021/2207(INI))

- Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Африканския рог (2021/2206(INI))

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността и член 105, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 20 октомври 2021 г.)

комисия DEVE

- Сключване на Споразумението за партньорство между Европейския съюз, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна (2021/2213(INI))
(подпомагаща: INTA)


21. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 20 октомври 2021 г.)

комисия AFET

- Към стратегия на ЕС за насърчаване на образованието за децата по света: смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 (2021/2209(INI))
(подпомагаща: DEVE (член 57 от Правилника за дейността), CULT (член 57 от Правилника за дейността))

- Контрол на европейските средства в Ливан (2021/2198(INI))
(подпомагаща: CONT (член 57 от Правилника за дейността))

комисия INTA

- Чуждестранни субсидии, които нарушават функционирането на вътрешния пазар (COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
(подпомагаща: DEVE, ECON (член 57 от Правилника за дейността), EMPL, IMCO (член 57 от Правилника за дейността), JURI)


22. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията на 22, 23 и 24 ноември 2021 г. ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


23. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 13 декември 2021 г. до 16 декември 2021 г.


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 16.02 ч.


25. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lechanteux Julie, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Михайлова Искра, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Витанов Петър, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zver Milan

Извинени:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност