Indeks 
Zapisnik
XML 154kPDF 270kWORD 76k
Četvrtak, 25. studenog 2021. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Stajalište Vijeća u prvom čitanju (članak 63. Poslovnika)
 3.Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama i trenutačno stanje u pogledu ratifikacije Istanbulske konvencije (rasprava)
 4.Prvi krug glasovanja
 5.Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama i trenutačno stanje u pogledu ratifikacije Istanbulske konvencije (nastavak rasprave)
 6.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
6.1.Stanje u Somaliji
  
6.2.Kršenja ljudskih prava od strane privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća, posebno grupe Wagner
  
6.3.Stanje ljudskih prava u Kamerunu
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Objava rezultata glasovanja
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Drugi krug glasovanja
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 13.Utjecaj preopterećenja međunarodnih luka i povećanih troškova prijevoza na EU (rasprava)
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Objava rezultata glasovanja
 16.Obrazloženja glasovanja
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 18.Podnošenje dokumenata
 19.Predstavke
 20.Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi
 21.Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)
 22.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 23.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 25.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Stajalište Vijeća u prvom čitanju (članak 63. Poslovnika)

Stajališta Vijeća u prvom čitanju objavljena u skladu s člankom 63. stavkom 1. Poslovnika:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU - Vijeće usvojilo 9. studenoga 2021. (10531/3/2021 - COM(2021)0696 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 1999/62/EZ, 1999/37/EZ i (EU) 2019/520 u pogledu naknada koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za vozila - Vijeće usvojilo 9. studenoga 2021. (10542/1/2021 - COM(2021)0693 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD))
upućeno nadležnom odboru: TRAN.

Rok od tri mjeseca koji Parlament u skladu s člankom 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ima za donošenje svojih stajališta počinje dakle sutradan, 26. studenog 2021.

U skladu s člankom 71. stavkom 2. Poslovnika, o odluci odbora EMPL da se pokrenu međuinstitucijski pregovori na temu

- Primjerene minimalne plaće u Europskoj uniji [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

govorili su Johan Danielsson, koji je izrazio protivljenje toj odluci, i Agnes Jongerius (izvjestiteljica), koja ju je podržala.


3. Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama i trenutačno stanje u pogledu ratifikacije Istanbulske konvencije (rasprava)

Izjava Komisije: Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama i trenutačno stanje u pogledu ratifikacije Istanbulske konvencije (2021/2979(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pina Picierno, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sylwia Spurek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Simona Baldassarre, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika The Left, i Lívia Járóka, nezavisna zastupnica.

(Nastavak rasprave: točka 5. zapisnika od 25.11.2021.)


4. Prvi krug glasovanja

Parlament je glasovao o odluci o stupanju u međuinstitucijske pregovore:

Primjerene minimalne plaće u Europskoj uniji ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0325/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Španjolska
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021);

Politika i pravo zakonitih migracija
Izvješće s preporukama Komisiji o politici i pravu zakonitih migracija [2020/2255(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021);

Uvođenje europske propusnice socijalne sigurnosti za digitalno poboljšanje provedbe prava socijalne sigurnosti i pravedne mobilnosti
Prijedlog rezolucije B9-0551/2021;

Multilateralni pregovori uoči 12. ministarske konferencije WTO-a u Ženevi od 30. studenoga do 3. prosinca 2021.
Prijedlog rezolucije B9-0550/2021.

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Filipina *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica Europske unije da u interesu Europske unije prihvate pristup Filipina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A9-0300/2021);

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Jamajke *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Jamajke Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0299/2021);

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Bolivije *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica Europske unije da u interesu Europske unije prihvate pristup Bolivije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0307/2021);

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Pakistana *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica Europske unije da u interesu Europske unije prihvate pristup Pakistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0308/2021);

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Tunisa *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Tunisa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0309/2021);

Prijedlog rezolucije o sigurnosti parkirališta za kamione u EU-u
Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 227. stavkom 2. Poslovnika podnijela Dolors Montserrat, u ime Odbora PETI, o sigurnosti parkirališta za kamione u EU-u (2021/2918(RSP)) (B9-0552/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Stanje u Somaliji
Prijedlog zajedničke rezolucije podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucija B9-0554/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021 i B9-0572/2021, koji su podnijeli Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer i Ioan-Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques i Andrea Cozzolino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Hannah Neumann i Alviina Alametsa, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Emmanuel Maurel, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, o Stanju u Somaliji (2021/2981(RSP)) (RC-B9-0554/2021);

Kršenja ljudskih prava od strane privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća, posebno grupe Wagner
Prijedlog zajedničke rezolucije podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucija B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021 i B9-0567/2021, koji su podnijeli Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová i Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Sven Mikser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Viola Von Cramon-Taubadel i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan i Carlo Fidanza, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o Kršenju ljudskih prava od strane privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća, posebno grupe Wagner (2021/2982(RSP)) (RC-B9-0560/2021);

Stanje ljudskih prava u Kamerunu
Prijedlog zajedničke rezolucije podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucija B9-0553/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021 i B9-0573/2021, koji su podnijeli Michael Gahler, Christian Sagartz, György Hölvényi, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer i Ioan Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Hannah Neumann i Pierrette Herzberger Fofana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Assita Kanko, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca i Carlo Fidanza, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, o Stanju ljudskih prava u Kamerunu (2021/2983(RSP)) (RC-B9-0553/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 10:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13:00 (točka 8. zapisnika od 25.11.2021.).


5. Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama i trenutačno stanje u pogledu ratifikacije Istanbulske konvencije (nastavak rasprave)

Izjava Komisije: Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama i trenutačno stanje u pogledu ratifikacije Istanbulske konvencije (2021/2979(RSP))

(Početak rasprave: točka 3. zapisnika od 25.11.2021.)

Govorili su Frances Fitzgerald, Łukasz Kohut, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Assita Kanko, Sandra Pereira, Clara Ponsatí Obiols, Isabella Adinolfi, Evelyn Regner, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Julie Lechanteux, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Miroslav Radačovský, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Gunnar Beck, Beata Mazurek, Niyazi Kizilyürek, Laura Ferrara, Aušra Maldeikienė, Cyrus Engerer, Abir Al-Sahlani, Kim Van Sparrentak, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Luisa Regimenti, Maria Noichl, Irène Tolleret, Malin Björk, Seán Kelly, Predrag Fred Matić, Hilde Vautmans, Katarina Barley i Marc Angel.

Govorio je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.


6. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 18. zapisnika od 24.11.2021.)


6.1. Stanje u Somaliji

Prijedlozi rezolucija B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021 i B9-0572/2021(2021/2981(RSP))

Janina Ochojska, Hilde Vautmans, Alviina Alametsä, Adam Bielan i Emmanuel Maurel predstavili su prijedloge rezolucija B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0559/2021, B9-0572/2021 i B9-0554/2021.

Govorili su Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beata Kempa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, i Carlos Zorrinho.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4. zapisnika od 25.11.2021. (amandmani); točka 10. zapisnika od 25.11.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8. zapisnika od 25.11.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 25.11.2021. (konačno glasovanje).


6.2. Kršenja ljudskih prava od strane privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća, posebno grupe Wagner

Prijedlozi rezolucija B9-0555/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021 i B9-0567/2021 (2021/2982(RSP))

Andrius Kubilius, Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel et Miguel Urbán Crespo predstavili su prijedloge rezolucija B9-0562/2021, B9-0561/2021, B9-0563/2021, B9-0560/2021 i B9-0555/2021.

Govorili su Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juozas Olekas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Tom Vandenkendelaere, Raphaël Glucksmann, Katalin Cseh, Krzysztof Hetman, Nacho Sánchez Amor, Hannah Neumann i Witold Jan Waszczykowski.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4. zapisnika od 25.11.2021. (amandmani); točka 10. zapisnika od 25.11.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8. zapisnika od 25.11.2021. (amandmani); točka 15. zapisnika od 25.11.2021. (konačno glasovanje).


6.3. Stanje ljudskih prava u Kamerunu

Prijedlozi rezolucija B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021 i B9-0573/2021 (2021/2983(RSP))

Christian Sagartz, Maria Arena, Barry Andrews, Ignazio Corrao et Dominique Bilde predstavili su prijedloge rezolucija B9-0566/2021, B9-0564/2021, B9-0573/2021, B9-0558/2021 i B9-0557/2021.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Hannes Heide, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Carlos Zorrinho.

Predsjedateljica se kratkom izjavom osvrnula na tragediju koja se dogodila prethodnog dana u kanalu La Manche, u kojoj je najmanje 27 osoba izgubilo život.

U Parlamentu je održana minuta šutnje u znak sjećanja na žrtve.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4. zapisnika od 25.11.2021. (amandmani); točka 10. zapisnika od 25.11.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8. zapisnika od 25.11.2021. (amandmani); točka 15. zapisnika od 25.11.2021. (konačno glasovanje).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:50.)


7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:59.


8. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Primjerene minimalne plaće u Europskoj uniji ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

(Potrebna obična većina)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobrena poimeničnim glasovanjem (443 za, 192 protiv, 58 uzdržana).

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Španjolska
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0471)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 16.)

Politika i pravo zakonitih migracija
Izvješće s preporukama Komisiji o politici i pravu zakonitih migracija [2020/2255(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0472)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 17.)

Uvođenje europske propusnice socijalne sigurnosti za digitalno poboljšanje provedbe prava socijalne sigurnosti i pravedne mobilnosti
Prijedlog rezolucije B9-0551/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0473)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 18.)

Multilateralni pregovori uoči 12. ministarske konferencije WTO-a u Ženevi od 30. studenoga do 3. prosinca 2021.
Prijedlog rezolucije B9-0550/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0474)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 19.)

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Filipina *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica Europske unije da u interesu Europske unije prihvate pristup Filipina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0475)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20.)

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Jamajke *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Jamajke Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0476)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21.)

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Bolivije *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica Europske unije da u interesu Europske unije prihvate pristup Bolivije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0477)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22.)

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Pakistana *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica Europske unije da u interesu Europske unije prihvate pristup Pakistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0478)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23.)

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.: pristup Tunisa *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Tunisa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0479)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 24.)

Prijedlog rezolucije o sigurnosti parkirališta za kamione u EU-u
Prijedlog rezolucije B9-0552/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0480)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 25.)

Stanje u Somaliji
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0554/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0481)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26.)

Kršenja ljudskih prava od strane privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća, posebno grupe Wagner
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0560/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0482)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27.)

Stanje ljudskih prava u Kamerunu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0553/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0483)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28.)

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:03 h.)


9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:30.


10. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Stanje u Somaliji
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0554/2021;

Kršenja ljudskih prava od strane privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća, posebno grupe Wagner
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0560/2021;

Stanje ljudskih prava u Kamerunu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0553/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 14:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 16:00 (točka 15. zapisnika od 25.11.2021.).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:31.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01.

Predsjedatelj je dao pojašnjenja o vođenju rasprava prethodnoga dana.


12. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (G-001002/2020) Christine Anderson i Markusa Buchheita, u ime Kluba zastupnika ID-a, Komisiji: Komisijina ocjena kvalitete njezinih odgovora na pitanja za pisani odgovor (B9-0042/2021)

Guido Reil, u ime Kluba zastupnika ID-a, izložio je dulje zastupničko pitanje.

Helena Dalli (povjerenica Komisije) odgovorila je na dulje zastupničko pitanje.

Rasprava je zaključena.


13. Utjecaj preopterećenja međunarodnih luka i povećanih troškova prijevoza na EU (rasprava)

Izjava Komisije: Utjecaj preopterećenja međunarodnih luka i povećanih troškova prijevoza na EU (2021/2980(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Pablo Arias Echeverría, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carmen Avram, u ime Kluba zastupnika S&D-a, José Ramón Bauzá Díaz, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cláudia Monteiro de Aguiar, Juozas Olekas, Vlad Gheorghe, Ciarán Cuffe, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Clare Daly i Chris MacManus, u ime Kluba zastupnika The Left.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 15:48.)


14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:00.


15. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Stanje u Somaliji
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0554/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0481)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26.)

(Prijedlog rezolucije B9-0556/2021 se ne razmatra.)

Kršenja ljudskih prava od strane privatnih vojnih i zaštitarskih poduzeća, posebno grupe Wagner
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0560/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0482)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27.)

(Prijedlog rezolucije B9-0555/2021 se ne razmatra.)

Stanje ljudskih prava u Kamerunu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0553/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0483)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28.)

(Prijedlog rezolucije B9-0557/2021 se ne razmatra.)


16. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


17. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


18. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o naknadi troškova za obvezne testove na COVID-19 za radnike (B9-0540/2021)
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: ENVI

- Jean-Paul Garraud. Prijedlog Rezolucije o financijskoj pomoći Europske unije državama članicama za zaštitu i sigurnost vanjskih granica Europske unije (B9-0541/2021)
upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Emmanuel Maurel. Prijedlog rezolucije o uvođenju ambicioznih standarda označivanja kako bi se zajamčila informiranost potrošača (B9-0542/2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO, AGRI


19. Predstavke

Predstavke od br. 1093-21 do br. 1237-21 upisane su u registar s datumom 18. studenog 2021. i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.


20. Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 20. listopada 2021.)

Odbor AFET

- Prema strategiji EU-a za promicanje obrazovanja djece u svijetu: ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 (2021/2209(INI))
(mišljenje: DEVE (članak 57. Poslovnika), CULT (članak 57. Poslovnika))

- Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava (2021/2204(INI))

- Sigurnost u području Istočnog partnerstva i uloga zajedničke sigurnosne i obrambene politike (2021/2199(INI))

- Nadzor nad europskim fondovima u Libanonu (2021/2198(INI))
(mišljenje: CONT (članak 57. Poslovnika))

Odbor DEVE

- Rješavanje pitanja sigurnosti opskrbe hranom u zemljama u razvoju (2021/2208(INI))
(mišljenje: AGRI)

Odbor AGRI

- Program za promicanje konzumacije voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u školama predviđen Uredbom o zajedničkoj organizaciji tržišta (2021/2205(INI))

Odbor BUDG

- Financijske aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće 2021. (2021/2203(INI))
(mišljenje: REGI)

Odbor REGI

- Pogranične regije EU-a: Živući laboratoriji europske integracije (2021/2202(INI))

Odbor ECON

- Utjecaj novih tehnologija na oporezivanje: kriptotehnologije i lanci blokova (2021/2201(INI))

Odbor INTA

- Indopacifička strategija u području trgovine i ulaganja (2021/2200(INI))

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 118. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 20. listopada 2021.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s Palestinskom samoupravom (2021/2207(INI))

- Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Rogu Afrike (2021/2206(INI))

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54. Poslovnika i članak 105 stavak 2. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 20. listopada 2021.)

Odbor DEVE

- Sklapanje Sporazuma o partnerstvu između Europske unije, s jedne strane, i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država (OAKPD), s druge strane (2021/2213(INI))
(mišljenje: INTA)


21. Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 20. listopada 2021.)

Odbor AFET

- Prema strategiji EU-a za promicanje obrazovanja djece u svijetu: ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 (2021/2209(INI))
(mišljenje: DEVE (članak 57. Poslovnika), CULT (članak 57. Poslovnika))

- Nadzor nad europskim fondovima u Libanonu (2021/2198(INI))
(mišljenje: CONT (članak 57. Poslovnika))

Odbor INTA

- Strane subvencije kojima se narušava unutarnje tržište (COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
(mišljenje: DEVE, ECON (članak 57. Poslovnika), EMPL, IMCO (članak 57. Poslovnika), JURI)


22. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

Zapisnik s današnje dnevne sjednice i zapisnici s dnevnih sjednica od 22., 23. i od 24. studenog 2021. podnose se na usvajanje Parlamentu na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


23. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 13. prosinca 2021. do 16. prosinca 2021.


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:02.


25. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lechanteux Julie, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zver Milan

Ispričani:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 23. veljače 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti