Zoznam 
Zápisnica
XML 156kPDF 275kWORD 77k
Štvrtok, 25. novembra 2021 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Pozície Rady v prvom čítaní (článok 63 rokovacieho poriadku)
 3.Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav ratifikácie Istanbulského dohovoru (rozprava)
 4.Prvé hlasovanie
 5.Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav ratifikácie Istanbulského dohovoru (pokračovanie rozpravy)
 6.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
6.1.Situácia v Somálsku
  
6.2.Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner
  
6.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Oznámenie výsledkov hlasovania
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Druhé hlasovanie
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Väčšie interpelácie (rozprava)
 13.Dôsledky preťaženia medzinárodných prístavov a zvýšených dopravných nákladov pre EÚ (rozprava)
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Oznámenie výsledkov hlasovania
 16.Vysvetlenia hlasovania
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Predložené dokumenty
 19.Petície
 20.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 21.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 22.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Skončenie rokovania
 25.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Pozície Rady v prvom čítaní (článok 63 rokovacieho poriadku)

Pozície Rady v prvom čítaní oznámené v súlade s článkom 63 ods. 1 rokovacieho poriadku:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ - prijatá Radou 9. novembra 2021 (10531/3/2021 - COM(2021)0696 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami - prijatá Radou 9. novembra 2021 (10542/1/2021 - COM(2021)0693 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN.

Trojmesačná lehota stanovená v článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na prijatie pozícií Parlamentu preto začína plynúť zajtra, t. j. 26. novembra 2021.

Vystúpili v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku v súvislosti s rozhodnutím výboru EMPL začať medziinštitucionálne rokovania o dokumente:

- Primerané minimálne mzdy v Európskej únii [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Johan Danielsson, ktorý sa ohradil proti tomuto rozhodnutiu, a Agnes Jongerius (spravodajkyňa) v prospech rozhodnutia.


3. Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav ratifikácie Istanbulského dohovoru (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav ratifikácie Istanbulského dohovoru (2021/2979(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Pina Picierno v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Sylwia Spurek v mene skupiny Verts/ALE, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left, a Lívia Járóka – nezaradená poslankyňa.

(pokračovanie rozpravy: bod 5 zápisnice zo dňa 25.11.2021)


4. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o rozhodnutí začať medzinštitucionálne rokovania:

Primerané minimálne mzdy v Európskej únii ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0325/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španielsko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021);

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie
Správa s odporúčaniami Komisii o politike a práve v oblasti legálnej migrácie [2020/2255(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021);

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility
Návrh uznesenia B9-0551/2021;

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021
Návrh uznesenia B9-0550/2021.

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Filipín *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Filipín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A9-0300/2021);

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Jamajky *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Jamajky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0299/2021);

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Bolívie *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bolívie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0307/2021);

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Pakistanu *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Pakistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0308/2021);

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Tuniska *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Tuniska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0309/2021);

Bezpečnosť parkovísk pre kamióny v EÚ
Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 227 ods. 2 rokovacieho poriadku predložila Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, o bezpečnosti parkovacích miest pre nákladné vozidlá v EÚ (2021/2918(RSP)) (B9-0552/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Situácia v Somálsku
Návrh spoločného uznesenia, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0554/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021 a B9-0572/2021 a ktorý v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Pedro Marques a Andrea Cozzolino, v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Hannah Neumann a Alviina Alametsä, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, Emmanuel Maurel, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v Somálsku (2021/2981(RSP)) (RC-B9-0554/2021);

Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner
Návrh spoločného uznesenia, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021 a B9-0567/2021 a ktorý v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová a Luděk Niedermayer, v mene skupiny PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Sven Mikser, v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner (2021/2982(RSP)) (RC-B9-0560/2021);

Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune
Návrh spoločného uznesenia, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0553/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021 a B9-0573/2021 ktorý v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili Michael Gahler, Christian Sagartz, György Hölvényi, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer a Ioan Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Maria Arena, v mene skupiny S&D, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Hannah Neumann a Pierrette Herzberger Fofana, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Assita Kanko, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR, Marisa Matias, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v oblasti ľudských práv v Kamerune (2021/2983(RSP)) (RC-B9-0553/2021).

Hlasovať je možné do 10.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.00 h (bod 8 zápisnice zo dňa 25.11.2021).


5. Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav ratifikácie Istanbulského dohovoru (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenie Komisie: Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav ratifikácie Istanbulského dohovoru (2021/2979(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 3 zápisnice zo dňa 25.11.2021)

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald, Łukasz Kohut, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Assita Kanko, Sandra Pereira, Clara Ponsatí Obiols, Isabella Adinolfi, Evelyn Regner, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Julie Lechanteux, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Miroslav Radačovský, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Gunnar Beck, Beata Mazurek, Niyazi Kizilyürek, Laura Ferrara, Aušra Maldeikienė, Cyrus Engerer, Abir Al-Sahlani, Kim Van Sparrentak, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Luisa Regimenti, Maria Noichl, Irène Tolleret, Malin Björk, Seán Kelly, Predrag Fred Matić, Hilde Vautmans, Katarina Barley a Marc Angel.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.


6. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 18 zápisnice zo dňa 24.11.2021 .)


6.1. Situácia v Somálsku

Návrhy uznesenia B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021 a B9-0572/2021(2021/2981(RSP))

Janina Ochojska, Hilde Vautmans, Alviina Alametsä, Adam Bielan a Emmanuel Maurel predložili návrhy uznesenia B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0559/2021, B9-0572/2021 a B9-0554/2021.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D, Beata Kempa v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo, nezaradený poslanec, a Carlos Zorrinho.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 8 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (záverečné hlasovanie).


6.2. Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner

Návrhy uznesenia B9-0555/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021 a B9-0567/2021 (2021/2982(RSP))

Andrius Kubilius, Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel a Miguel Urbán Crespo predložili návrhy uznesenia B9-0562/2021, B9-0561/2021, B9-0563/2021, B9-0560/2021 a B9-0555/2021.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Juozas Olekas v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Raphaël Glucksmann, Katalin Cseh, Krzysztof Hetman, Nacho Sánchez Amor, Hannah Neumann a Witold Jan Waszczykowski.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 8 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (záverečné hlasovanie).


6.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune

Návrhy uznesenia B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021 a B9-0573/2021 (2021/2983(RSP))

Christian Sagartz, Maria Arena, Barry Andrews, Ignazio Corrao a Dominique Bilde predložili návrhy uznesenia B9-0566/2021, B9-0564/2021, B9-0573/2021, B9-0558/2021 a B9-0557/2021.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Hannes Heide v mene skupiny S&D a Carlos Zorrinho.

Predsedajúca urobila krátke vyhlásenie v súvislosti so včerajšou tragédiou v Lamanšskom prielive, pri ktorej prišlo o život najmenej 27 ľudí.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 8 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h.)


7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.59 h.


8. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Primerané minimálne mzdy v Európskej únii ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii [COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ROZHODNUTIE ZAČAŤ MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA

Schválené HPM (443 za, 192 proti, 58 sa zdržali hlasovania)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španielsko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0471)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie
Správa s odporúčaniami Komisii o politike a práve v oblasti legálnej migrácie [2020/2255(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0472)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility
Návrh uznesenia B9-0551/2021

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0473)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021
Návrh uznesenia B9-0550/2021

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0474)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Filipín *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Filipín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0475)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Jamajky *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Jamajky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0363 - C9-0334/2021- 2021/0179(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0476)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Bolívie *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bolívie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0369 - C9-0336/2021- 2021/0183(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0477)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 22)

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Pakistanu *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Pakistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0478)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 23)

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Tuniska *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Tuniska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0479)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 24)

Bezpečnosť parkovísk pre kamióny v EÚ
Návrh uznesenia B9-0552/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0480)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 25)

Situácia v Somálsku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0554/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0481)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 26)

Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0560/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0482)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0553/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0483)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 28)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.03 h.)


9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.30 h.


10. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Situácia v Somálsku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0554/2021;

Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0560/2021;

Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0553/2021.

Hlasovať je možné do 14.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 16.00 (bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.31 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.

Predsedajúci poskytol upresnenie k priebehu rozpráv, ktoré sa konali predchádzajúci deň.


12. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-001002/2020), ktorú predložili Christine Anderson a Markus Buchheit, v mene skupiny ID, pre Komisiu: Ako Komisia hodnotí kvalitu svojich odpovedí na otázky na písomné zodpovedanie (B9-0042/2021)

Guido Reil, v mene skupiny ID, rozvinul väčšiu interpeláciu.

Helena Dalli (členka Komisie) odpovedala na väčšiu interpeláciu.

Rozprava sa skončila.


13. Dôsledky preťaženia medzinárodných prístavov a zvýšených dopravných nákladov pre EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Dôsledky preťaženia medzinárodných prístavov a zvýšených dopravných nákladov pre EÚ (2021/2980(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pablo Arias Echeverría v mene skupiny PPE, Carmen Avram v mene skupiny S&D, José Ramón Bauzá Díaz v mene skupiny Renew, Maximilian Krah v mene skupiny ID, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Cláudia Monteiro de Aguiar, Juozas Olekas, Vlad Gheorghe, Ciarán Cuffe v mene skupiny Verts/ALE, Clare Daly a Chris MacManus, v mene skupiny The Left.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 15.48 h.)


14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.00 h.


15. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Situácia v Somálsku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0554/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0481)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 26)

(Návrh uznesenia B9-0556/2021 sa stal bezpredmetným.)

Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0560/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0482)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

(Návrh uznesenia B9-0555/2021 sa stal bezpredmetným.)

Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0553/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0483)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 28)

(Návrh uznesenia B9-0557/2021 sa stal bezpredmetným.)


16. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


18. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

- Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o náhrade nákladov pracovníkov na povinné testy na ochorenie COVID-19 (B9-0540/2021)
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: ENVI

- Jean-Paul Garraud. Návrh uznesenia o finančnej pomoci Európskej únie pre členské štáty na ochranu a zabezpečenie vonkajších hraníc Európskej únie (B9-0541/2021)
predložené gestorskému výboru: LIBE

- Emmanuel Maurel. Návrh uznesenia o stanovení ambicióznych noriem označovania s cieľom zabezpečiť informovanosť spotrebiteľov (B9-0542/2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO, AGRI


19. Petície

Petície č. 1093-21 až 1237-21 boli dňa 18. novembra 2021 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.


20. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 20. októbra 2021)

výbor AFET

- Smerom k stratégii EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete: zmierňovanie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 (2021/2209(INI))
(stanovisko: DEVE (článok 57 rokovacieho poriadku), CULT (článok 57 rokovacieho poriadku))

- Usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv (2021/2204(INI))

- Bezpečnosť v oblasti Východného partnerstva a úloha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2021/2199(INI))

- Kontrola európskych finančných prostriedkov v Libanone (2021/2198(INI))
(stanovisko: CONT (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor DEVE

- Riešenie potravinovej bezpečnosti v rozvojových krajinách (2021/2208(INI))
(stanovisko: AGRI)

výbor AGRI

- Školský program pre ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky stanovený v nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov (2021/2205(INI))

výbor BUDG

- Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 (2021/2203(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor REGI

- Pohraničné regióny EÚ: živé laboratóriá európskej integrácie (2021/2202(INI))

výbor ECON

- Vplyv nových technológií na zdaňovanie: kryptomeny a blockchain (2021/2201(INI))

výbor INTA

- Indicko-tichomorská stratégii v oblasti obchodu a investícií (2021/2200(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 118 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 20. októbra 2021)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k vzťahom s Palestínskou samosprávou (2021/2207(INI))

- Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Africkému rohu (2021/2206(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 a článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 20. októbra 2021)

výbor DEVE

- Uzavretie dohody o partnerstve medzi Európskou úniou na jednej strane a členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov (organizácia OAKTŠ) na strane druhej (2021/2213(INI))
(stanovisko: INTA)


21. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 20. októbra 2021)

výbor AFET

- Smerom k stratégii EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete: zmierňovanie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 (2021/2209(INI))
(stanovisko: DEVE (článok 57 rokovacieho poriadku), CULT (článok 57 rokovacieho poriadku))

- Kontrola európskych finančných prostriedkov v Libanone (2021/2198(INI))
(stanovisko: CONT (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Zahraničné subvencie narúšajúce vnútorný trh (COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
(stanovisko: DEVE, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku), EMPL, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), JURI)


22. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní z 22., 23. a 24. novembra 2021 budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


23. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 13. decembra 2021 do 16. decembra 2021.


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.02 h.


25. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lechanteux Julie, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zver Milan

Ospravedlnení:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia