Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 20k
Pirmdiena, 2021. gada 13. decembris - Strasbūra

12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās (COM(2021)0753 – C9-0431/2021 – 2021/0387(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu (COM(2021)0731 – C9-0433/2021 – 2021/0381(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT, JURI, LIBE, AFCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru paredz noteiktu Savienībā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (kodifikācija) (COM(2021)0769 – C9-0453/2021 – 2021/0400(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm — vispārēja pieeja (14754/2021 – C9-0456/2021 – 2018/0005(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD)) – ITRE komiteja – Referents: Bart Groothuis (A9-0313/2021).

- Ziņojums par korupcijas, nepareizu izdevumu un ES un valstu līdzekļu nepareizas izmantošanas novēršanai paredzētu preventīvu pasākumu novērtēšanu ārkārtas fondu un ar krīzi saistītu izdevumu jomu gadījumā (2020/2222(INI)) – CONT komiteja – Referente: Michèle Rivasi (A9-0320/2021).

- Ziņojums par Direktīvas par ēku energoefektivitāti īstenošanu (2021/2077(INI)) – ITRE komiteja – Referents: Seán Kelly (A9-0321/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Jaunatnes gadu 2022 (COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 2021/0328(COD)) – CULT komiteja – Referente: Sabine Verheyen (A9-0322/2021).

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm 2020. gadā (2021/2019(INI)) – PETI komiteja – Referents: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021).

- Ziņojums par daudzpusējiem masu iznīcināšanas ieroču kontroles un atbruņošanās režīmiem: risināmās problēmas un perspektīvas (2020/2001(INI)) – AFET komiteja – Referents: Sven Mikser (A9-0324/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā (COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD)) – EMPL komiteja – Referenti: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021).

- Ziņojums par jauniem ES humanitārās rīcības virzieniem (2021/2163(INI)) – DEVE komiteja – Referents: Norbert Neuser (A9-0328/2021).

- Ziņojums par organizētās noziedzības ietekmi uz ES pašu resursiem un ES līdzekļu nepareizu izmantošanu, jo īpaši revīzijas un kontroles skatījumu attiecībā uz dalītās pārvaldības jomu (2020/2221(INI)) – CONT komiteja – Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021).

- Ziņojums par demokrātiju darbā: Eiropas darba ņēmēju līdzdalības tiesību sistēma un Eiropas Uzņēmumu padomes direktīvas pārskatīšana (2021/2005(INI)) – EMPL komiteja – Referente: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sāncensīgiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē (Digitālo tirgu tiesību akts) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)) – IMCO komiteja – Referents: Andreas Schwab (A9-0332/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/216 groza attiecībā uz Savienības tarifa kvotu augstākā labuma liellopu gaļai no Paragvajas (COM(2021)0313 – C9-0228/2021 – 2021/0146(COD)) – INTA komiteja – Referents: Jordi Cañas (A9-0333/2021).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (06385/2021 – C9-0368/2021 – 2010/0112(NLE)) – TRAN komiteja – Referente: Maria Grapini (A9-0335/2021).

- ***I Otrais ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD)) – INTA komiteja – Referents: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par cīņu pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu – kibervardarbību (2020/2035(INL)) – LIBE komiteja – FEMM komiteja – Referente: Sylwia Spurek – Referente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A9-0338/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2006/43/EK, 2009/65/EK, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 un (ES) 2016/2341 (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)) – ECON komiteja – Referents: Mikuláš Peksa (A9-0340/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu sektora digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 909/2014 (COM(2020)0595 – C9-0304/2020 – 2020/0266(COD)) – ECON komiteja – Referents: Billy Kelleher (A9-0341/2021).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai saistībā ar vairākām zemestrīcēm, kas sākās 2020. gada 28. decembrī (COM(2021)0963 – C9-0403/2021 – 2021/0359(BUD)) – BUDG komiteja – Referents: Karlo Ressler (A9-0343/2021).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu saskaņā ar Spānijas iesniegto pieteikumu EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive (COM(2021)0683 – C9-0404/2021 – 2021/0356(BUD)) – BUDG komiteja – Referents: Esteban González Pons (A9-0344/2021).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu saistībā ar Itālijas iesniegto pieteikumu – EGF/2021/003 IT Porto Canale (COM(2021)0935 – C9-0399/2021 – 2021/0337(BUD)) – BUDG komiteja – Referents: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu saistībā ar Itālijas iesniegto pieteikumu – EGF/2021/002 IT/Air Italy (COM(2021)0936 – C9-0400/2021 – 2021/0338(BUD)) – BUDG komiteja – Referents: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nolūkā nodrošināt dalībvalstīm lielāku paredzamību un precizēt ar tradicionālo, PVN un NKI pašu resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūras groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (COM(2021)0327 – C9-0257/2021 – 2021/0161(NLE)) – BUDG komiteja – Referenti: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021).

2.2. Ieteikums otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES (10531/3/2021 – C9-0422/2021 – 2018/0018(COD)) – ENVI komiteja – Referents: Tiemo Wölken (A9-0334/2021).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 14. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika