Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 20k
Úterý, 14. prosince 2021 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

7. Hlasování
CRE

Parlament hlasoval o těchto předběžných dohodách:

Evropský rok mládeže 2022 ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce mládeže 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Sabine Verheyen (A9-0322/2021);

Společné vyšetřovací týmy: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/41/EU, pokud jde o její uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

Boj proti genderově podmíněnému násilí: kybernetické násilí
Zpráva obsahující doporučení Komisi ohledně boje proti genderově podmíněnému násilí: kybernetické násilí [2020/2035(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Elissavet Vozemberg-Vrionidi a Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku v souvislosti se sérií zemětřesení, k nimž došlo v období od 28. prosince 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Karlo Ressler (A9-0343/2021);

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Itálie
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům na základě žádosti Itálie – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021);

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/002 IT/Air Italy – Itálie
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům na základě žádosti Itálie – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Španělsko
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům na základě žádosti Španělska – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esteban González Pons (A9-0344/2021);

Předvídatelnost pro členské státy a vyjasnění postupů pro řešení sporů při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 s cílem zvýšit předvídatelnost pro členské státy a vyjasnit postupy pro řešení sporů při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0347/2021);

Dohoda mezi EU a USA o letecké dopravě ***
Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě, jménem Evropské unie [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0335/2021);

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Gabonem a ES: prováděcí protokol ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026 jménem Evropské unie [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021);

Nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek ***I
Druhá zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Akt o digitálních trzích ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o konkurenčních a spravedlivých trzích v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018–2020
Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Provádění směrnice o energetické náročnosti budov
Zpráva o provádění směrnice o energetické náročnosti budov [2021/2077(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Výzvy a vyhlídky mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení
Zpráva o výzvách a vyhlídkách mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení [2020/2001(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Sven Mikser (A9-0324/2021).

Hlasovat bylo možné do 13:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 15 zápisu ze dne 14.12.2021).

Vystoupení

Daniel Caspary (zpravodaj) před zahájením hlasování s žádostí, aby byla následující věc vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu za účelem zahájení interinstitucionálních jednání: Nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (2012/0060(COD)) - výbor INTA.

O této žádosti se bude hlasovat po konečném hlasování o návrhu Komise (bod 15 zápisu ze dne 14.12.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:42.)

Poslední aktualizace: 14. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí