Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 20k
Tirsdag den 14. december 2021 - Strasbourg

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

7. Afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler om:

Det europæiske ungdomsår 2022 ***I
Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske ungdomsår 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Fælles efterforskningshold: tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU- reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/41/EU for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold [2020/2035(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi og Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien i forbindelse med en række jordskælv, der begyndte den 28. december 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italien
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra Italien - EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2021/002 IT/Air Italy - Italien
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra Italien - EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - Spanien
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra Spanien - EGF/2021/004 ES/Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Forudsigeligheden for medlemsstaterne og procedurerne for tvistbilæggelse ved overdragelsen af traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI *
Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 med henblik på at øge forudsigeligheden for medlemsstaterne og præcisere procedurerne for tvistbilæggelse ved overdragelsen af traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Lufttransportaftale mellem EU og USA ***
Henstilling om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Fiskeripartnerskabsaftale EF/Gabon: Gennemførelsesprotokol ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af gennemførelsesprotokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Gabonesiske Republik og Det Europæiske Fællesskab (2021-2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Instrumentet for internationale offentlige udbud ***I
Anden betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Forordning om digitale markeder ***I
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (forordning om digitale markeder) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020
Betænkning om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union 2018-2020 [2021/2020(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Gennemførelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne
Betænkning om gennemførelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne [2021/2077(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Udfordringer og perspektiver for multilaterale systemer for våbenkontrol og nedrustning for så vidt angår masseødelæggelsesvåben
Betænkning om udfordringer og perspektiver for multilaterale systemer for våbenkontrol og nedrustning for så vidt angår masseødelæggelsesvåben [2020/2001(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0324/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 13.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 15 i protokollen af 14.12.2021).

Indlæg

Daniel Caspary (ordfører) anmodede inden åbningen af afstemningen om, at følgende spørgsmål blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Instrumentet for internationale offentlige udbud (2012/0060(COD)) - INTA.

Anmodningen ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag. (punkt 15 i protokollen af 14.12.2021).

(Mødet udsat kl. 12.42.)

Seneste opdatering: 14. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik