Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 20k
Wtorek, 14 grudnia 2021 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnymi porozumieniami w sprawie:

Europejski Rok Młodzieży 2022 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A9-0322/2021);

Wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy: dostosowanie do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/41/UE w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Parlament przystąpi do głosowania końcowego:

Zwalczanie przemocy ze względu na płeć: cyberprzemoc
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące zwalczania przemocy ze względu na płeć: cyberprzemoc [2020/2035(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczynie: Elissavet Vozemberg-Vrionidi i Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji w związku z serią trzęsień ziemi począwszy od 28 grudnia 2020 r. [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Karlo Ressler (A9-0343/2021);

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2021/003 IT Porto Canale - Włochy
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku od Włoch – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021);

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2021/002 IT/Air Italy - Włochy
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku złożonego przez Włochy – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - Hiszpania
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku od Hiszpanii - EGF/2021/004 ES Aragon automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Esteban González Pons (A9-0344/2021);

Przewidywalność dla państw członkowskich oraz procedury rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i na DNB *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w celu zwiększenia przewidywalności dla państw członkowskich oraz uściślenia procedur rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i na DNB [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0347/2021);

Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0335/2021);

Umowa o partnerstwie WE-Gabon w sprawie połowów: protokół wykonawczy ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską (2021–2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021);

Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym ***I
Drugie sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Akt o rynkach cyfrowych ***I
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020
Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [2021/2077(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia
Sprawozdanie w sprawie wyzwań i perspektyw wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia [2020/2001(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0324/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 13.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00 (pkt 15 protokołu z dnia 14.12.2021).

Wystąpienia

Daniel Caspary (sprawozdawca), przed rozpoczęciem głosowania, wystąpił z wnioskiem o przesłanie następującego pytania do właściwej komisji z myślą o negocjacjach międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym (2012/0060(COD)) - komisja INTA.

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskiem Komisji (pkt 15 protokołu z dnia 14.12.2021).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.42.)

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności