Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 20k
Tisdagen den 14 december 2021 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

7. Omröstning
CRE

Parlamentet röstade om de preliminära överenskommelserna om följande:

Europaåret för ungdomar 2022 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för ungdomar 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen (A9-0322/2021);

Gemensamma utredningsgrupper: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld [2020/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi och Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att förse Kroatien med stöd
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att förse Kroatien med stöd i samband med de jordbävningar som inleddes den 28 december 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Karlo Ressler (A9-0343/2021);

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Italien – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021);

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Italien – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Spanien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A9-0344/2021);

Förutsägbarhet för medlemsstaterna och förfaranden vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för att förbättra förutsägbarheten för medlemsstaterna och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0347/2021);

Luftfartsavtal EU/Förenta staterna ***
Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Maria Grapini (A9-0335/2021);

Partnerskapsavtalet om fiske EG/Gabon: Genomförandeprotokoll ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Gabon och Europeiska gemenskapen (2021–2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021);

Instrument för internationell upphandling ***I
Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Rättsakten om digitala marknader ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020
Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda
Betänkande om genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda [2021/2077(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen
Betänkande om utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen [2020/2001(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0324/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 13.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021).

Inlägg:

Innan omröstningen inleddes begärde Daniel Caspary (föredragande), i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för institutionella förhandlingar: Instrument för internationell upphandling (2012/0060(COD)) - INTA-utskottet.

Begäran skulle tas upp till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.42.)

Senaste uppdatering: 14 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy