Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/3010(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0594/2021

Συζήτηση :

PV 14/12/2021 - 12
CRE 14/12/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0515

Συνοπτικά πρακτικά
XML 13k
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

12. Η κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας: Η κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (2021/3010(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, και Andrius Kubilius.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Bronis Ropė, Thierry Mariani, Witold Jan Waszczykowski, Fabio Massimo Castaldo, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Michal Šimečka, Markéta Gregorová, Maximilian Krah, Alexandr Vondra, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Isabel Santos, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Alessandro Panza, Kosma Złotowski, Andrea Bocskor, Sandra Kalniete, Juozas Olekas, Dacian Cioloş, Jakop G. Dalunde, Adam Bielan, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ilhan Kyuchyuk, Cristian Terheş, Traian Băsescu, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Ryszard Czarnecki, Miriam Lexmann, Engin Eroglu, Anna Zalewska, Riho Terras, Karin Karlsbro, Vladimír Bilčík, Liudas Mažylis, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere και Tomislav Sokol.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (2021/3010(RSP)) (B9-0593/2021

- Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri και Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (2021/3010(RSP)) (B9-0594/2021

- Pedro Marques, Tonino Picula και Sven Mikser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (2021/3010(RSP)) (B9-0595/2021

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (2021/3010(RSP)) (B9-0596/2021

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima και Aušra Maldeikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (2021/3010(RSP)) (B9-0597/2021

- Anna Fotyga, Jacek Saryusz Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil και Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (2021/3010(RSP)) (B9-0598/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021 (τροπολογίεςσημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου