Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0008(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0236/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2
PV 14/12/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0379
P9_TA(2021)0487

Протокол
XML 42k
Вторник, 14 декември 2021 г. - Страсбург

15. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Европейска година на младежта (2022 г.) ***I
Доклад относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на младежта (2022 г.) [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0486)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0486)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Съвместни екипи за разследване: привеждане в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Първото гласуване се състоя на 15 септември 2021 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 2 от протокола от 16.9.2021 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0487)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси: привеждане в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/41/ЕС с цел привеждането ѝ в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Първото гласуване се състоя на 15 септември 2021 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 2 от протокола от 16.9.2021 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0488)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Борба с насилието, основано на пола: кибернасилие
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно борбата с насилието, основано на пола: кибернасилие [2020/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Elissavet Vozemberg-Vrionidi и Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0489)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Хърватия
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Хърватия във връзка с поредицата от земетресения, започнала на 28 декември 2020 г. [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0490)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Италия — EGF/2021/003 IT/Porto Canale
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници във връзка със заявление от Италия — EGF/2021/003 IT/Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0491)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Италия — EGF/2021/002 IT/Air Italy
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници във връзка със заявление от Италия — EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0492)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2021/004 ES Aragon — автомобилна промишленост
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници във връзка със заявление от Испания — EGF/2021/004 ES Aragon — автомобилна промишленост [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0493)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Предвидимост за държавите членки и процедури за уреждане на спорове при предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствените ресурси на база ДДС и на база БНД *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 с цел подобряване на предвидимостта за държавите членки и изясняване на процедурите за уреждане на спорове при предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствените ресурси на база ДДС и на база БНД [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0494)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и САЩ ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Разискването е проведено на 24 март 2011 г. (точка 4 от протокола от 24.3.2011 г.), последвано от гласуване на 24 март 2011 г. (точка 6.3 от протокола от 24.3.2011 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0495)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕО и Габон: протокол за прилагане ***
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Република Габон и Европейската общност (2021 – 2026 г.) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0496)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Нормативен акт за международните обществени поръчки ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Едно първоначално разискване е проведено на 14 януари 2014 г. (точка 10 от протокола от 14.1.2014 г.), последвано от гласуване на 15 януари 2014 г., и въпросът е отнесен до компетентната комисия за повторно разглеждане (точка 10.11 от протокола от 15.1.2014 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0497)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (665 „за“, 8 „против“, 24 въздържали се)

Законодателен акт за цифровите пазари ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0499)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през периода 2018 – 2020 г.
Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през периода 2018 – 2020 г. [2021/2020(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0500)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

Прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите
Доклад относно прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите [2021/2077(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0503)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Предизвикателства и перспективи пред многостранните режими за контрол над оръжията за масово унищожение и за разоръжаване
Доклад относно предизвикателствата и перспективите пред многостранните режими за контрол над оръжията за масово унищожение и за разоръжаване [2020/2001(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0504)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Последно осъвременяване: 28 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност