Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0008(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0236/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2
PV 14/12/2021 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0379
P9_TA(2021)0487

Notulen
XML 34k
Dinsdag 14 december 2021 - Straatsburg

15. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Europees Jaar van de jeugd 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over een Europees Jaar van de jeugd 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0486)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0486)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

Gemeenschappelijke onderzoeksteams: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 15 september 2021 en de kwestie is terugverwezen naar de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 2 van de notulen van 16.9.2021).

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0487)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Europees onderzoeksbevel in strafzaken: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 15 september 2021 en de kwestie is terugverwezen naar de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 2 van de notulen van 16.9.2021).

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0488)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld [2020/2035(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Elissavet Vozemberg-Vrionidi en Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0489)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië in verband met de reeks aardbevingen vanaf 28 december 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0490)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italië
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (aanvraag van Italië) – EGF/2021/003 IT/Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0491)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italië
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (aanvraag van Italië) – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0492)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering — aanvraag EGF/2021/004 ES/Aragón automobielsector — Spanje
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (aanvraag van Spanje) – EGF/2021/004 ES/Aragón automobielsector [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0493)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Voorspelbaarheid voor de lidstaten en procedures voor geschillenbeslechting bij de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 om de voorspelbaarheid voor de lidstaten te vergroten en de procedures voor geschillenbeslechting bij de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen te verduidelijken [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0494)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Luchtvervoersovereenkomst EU/VS ***
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Raad bijeen inzake de sluiting van het Protocol tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Het debat heeft op 24 maart 2011 plaatsgevonden (punt 4 van de notulen van 24.3.2011) gevolgd door een stemming op 24 maart 2011 (punt 6.3 van de notulen van 24.3.2011).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0495)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon: uitvoeringsprotocol ***
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het uitvoeringsprotocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap (2021-2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0496)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Instrument voor internationale overheidsopdrachten ***I
Tweede verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 14 januari 2014 (punt 10 van de notulen van 14.1.2014) gevolgd door een stemming op 15 januari 2014 en de stemming is terugverwezen naar de bevoegde commissie (punt 10.11 van de notulen van 15.1.2014).

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0497)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (665 voor, 8 tegen, 24 onthoudingen)

Wet inzake digitale markten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0499)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
Verslag over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020 [2021/2020(INI)] - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteur: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0500)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

Tenuitvoerlegging van de richtlijn energieprestatie van gebouwen
Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn energieprestatie van gebouwen [2021/2077(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0503)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens
Verslag over de uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens [2020/2001(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0504)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid