Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0008(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0236/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2
PV 14/12/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0379
P9_TA(2021)0487

Zápisnica
XML 33k
Utorok, 14. decembra 2021 - Štrasburg

15. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Európsky rok mládeže 2022 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku mládeže 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0486)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0486)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Spoločné vyšetrovacie tímy: zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2002/465/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Prvé hlasovanie sa uskutočnilo 15. septembra 2021 a vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru (bod 2 zápisnice zo dňa 16.9.2021).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0487)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Európsky vyšetrovací príkaz v trestných veciach: zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/41/EÚ, pokiaľ ide o jej zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Prvé hlasovanie sa uskutočnilo 15. septembra 2021 a vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru (bod 2 zápisnice zo dňa 16.9.2021).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0488)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti: kybernetické násilie
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti: kybernetické násilie [2020/2035(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Elissavet Vozemberg-Vrionidi a Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0489)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku v súvislosti so sériou zemetrasení od 28. decembra 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0490)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Taliansko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Talianska – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0491)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2021/002 IT/Air Italy – Taliansko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Talianska – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0492)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2021/004 ES/Aragón – automobilové odvetvie – Španielsko
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/004 ES/Aragón – automobilové odvetvie [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0493)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Predvídateľnosť pre členské štáty a postupy riešenia sporov pri sprístupňovaní tradičných vlastných zdrojov a vlastných zdrojov založených na DPH a HND *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre členské štáty a objasniť postupy riešenia sporov pri sprístupňovaní tradičných vlastných zdrojov a vlastných zdrojov založených na DPH a HND [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0494)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Rozprava sa konala 24. marca 2011 (bod 4 zápisnice zo dňa 24.3.2011) s následným hlasovaním 24. marca 2011 (bod 6.3 zápisnice zo dňa 24.3.2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0495)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES/Gabon: vykonávací protokol ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Gabonskou republikou a Európskym spoločenstvom (2021 – 2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0496)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Nástroj medzinárodného obstarávania ***I
Druhá práva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 14. januára 2014 (bod 10 zápisnice zo dňa 14.1.2014) s následným hlasovaním 15. januára 2014 a vec bola vrátená gestorskému výboru (bod 10.11 zápisnice zo dňa 15.1.2014).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0497)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (665 za, 8 proti, 24 sa zdržali)

Akt o digitálnych trhoch ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0499)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Rovnosť žien a mužov v Európskej únii v období 2018 – 2020
Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2018 – 2020 [2021/2020(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0500)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

Vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov
Správa o vykonávaní smernice o energetickej hospodárnosti budov [2021/2077(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0503)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Výzvy a perspektívy v oblasti mnohostranných režimov kontroly zbraní hromadného ničenia a odzbrojenia
Správa o výzvach a perspektívach v oblasti mnohostranných režimov kontroly zbraní hromadného ničenia a odzbrojenia [2020/2001(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0504)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)

Posledná úprava: 14. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia