Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

18. Αποτελέσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη διατροφή με σκοπό την ανάπτυξη (Ιαπωνία, 7-8 Δεκεμβρίου) και η αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Αποτελέσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη διατροφή με σκοπό την ανάπτυξη (Ιαπωνία, 7-8 Δεκεμβρίου) και η αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2021/2997(RSP))

Η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marlene Mortler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Barry Andrews, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Benoît Biteau, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Beata Kempa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos, Pierrette Herzberger-Fofana, Idoia Villanueva Ruiz, Carlos Zorrinho, Claude Gruffat, Mónica Silvana González, Caroline Roose και Evin Incir.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου