Index 
Protokoll
XML 187kPDF 290kWORD 79k
Tisdagen den 14 december 2021 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Rättsakten om digitala marknader ***I (debatt)
 4.Europaåret för ungdomar 2022 ***I (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Högtidligt möte - Ghana
 7.Omröstning
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Situationen i Nicaragua (debatt)
 12.Situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (debatt)
 13.En ny inriktning för EU:s humanitära insatser (debatt)
 14.Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan (debatt)
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan (fortsättning på debatten)
 17.Genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (debatt)
 18.Resultatet av det globala toppmötet om nutrition för tillväxt (Japan, den 7–8 december) och en allt mer osäker livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna (debatt)
 19.Ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd (debatt)
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelagd tillämpning av kraven för egentillverkade produkter ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - ENVI-utskottet

BEGÄRAN OM BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades genom omröstning med namnupprop (680 röster för, 7 röster emot, 2 nedlagda röster) att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld [2020/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi och Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0489)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Unionens tullkvot för nötkött av hög kvalitet från Paraguay ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 vad gäller unionens tullkvot för nötkött av hög kvalitet från Paraguay [COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0485)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


3. Rättsakten om digitala marknader ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stéphanie Yon-Courtin (föredragande av yttrande från utskottet ECON) och Carlos Zorrinho (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Margrethe Vestager (verkställande vice ordförande för kommissionen) och Thierry Breton (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ondřej Kovařík (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Adam Jarubas för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Andrus Ansip för Renew-gruppen, Marcel Kolaja för Verts/ALE-gruppen, Virginie Joron för ID-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för The Left-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Alexandra Geese, Alessandra Basso, Eugen Jurzyca, Marisa Matias, Clara Ponsatí Obiols, Ivan Štefanec, Biljana Borzan, Svenja Hahn, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Beata Mazurek, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Sandro Gozi, Rasmus Andresen, Geert Bourgeois, Anne-Sophie Pelletier, Andrzej Halicki, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Gwendoline Delbos-Corfield, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Alex Agius Saliba och Luis Garicano.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Anna Cavazzini, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Nicola Beer, Deirdre Clune, Liesje Schreinemacher och Claudia Gamon.

Talare: Thierry Breton och Margrethe Vestager.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 14.12.2021 (ändringsförslag), punkt 10 i protokollet av den 15.12.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 15.12.2021 (slutomröstning).


4. Europaåret för ungdomar 2022 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för ungdomar 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Sabine Verheyen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Laurence Farreng för Renew-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Gianantonio Da Re för ID-gruppen, Elżbieta Kruk för ECR-gruppen, Niyazi Kizilyürek, för The Left-gruppen, Chiara Gemma, grupplös, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Dragoş Pîslaru, Diana Riba i Giner, Alessandro Panza, Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Marcos Ros Sempere, Hilde Vautmans, Elżbieta Rafalska, Seán Kelly, Heléne Fritzon, Jorge Buxadé Villalba, Agnès Evren, Domènec Ruiz Devesa, Asim Ademov, Predrag Fred Matić, Milan Zver, Peter Pollák, Isabel Wiseler-Lima, Maria Walsh och Gheorghe Falcă.

Talare: Mariya Gabriel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 14.12.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.57.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.06.


6. Högtidligt möte - Ghana

Kl. 12.06–12.39 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

7. Omröstning

Parlamentet röstade om de preliminära överenskommelserna om följande:

Europaåret för ungdomar 2022 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för ungdomar 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen (A9-0322/2021);

Gemensamma utredningsgrupper: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld [2020/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi och Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att förse Kroatien med stöd
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att förse Kroatien med stöd i samband med de jordbävningar som inleddes den 28 december 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Karlo Ressler (A9-0343/2021);

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Italien – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021);

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Italien – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Spanien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A9-0344/2021);

Förutsägbarhet för medlemsstaterna och förfaranden vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för att förbättra förutsägbarheten för medlemsstaterna och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0347/2021);

Luftfartsavtal EU/Förenta staterna ***
Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Maria Grapini (A9-0335/2021);

Partnerskapsavtalet om fiske EG/Gabon: Genomförandeprotokoll ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Gabon och Europeiska gemenskapen (2021–2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021);

Instrument för internationell upphandling ***I
Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Rättsakten om digitala marknader ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020
Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda
Betänkande om genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda [2021/2077(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen
Betänkande om utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen [2020/2001(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0324/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 13.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021).

Inlägg:

Innan omröstningen inleddes begärde Daniel Caspary (föredragande), i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för institutionella förhandlingar: Instrument för internationell upphandling (2012/0060(COD)) - INTA-utskottet.

Begäran skulle tas upp till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.42.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.05.


9. Parlamentets sammansättning

De behöriga svenska myndigheterna hade meddelat att Ilan de Basso utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Johan Danielsson med verkan från och med den 13 december 2021.

Parlamentet noterade att han hade blivit vald.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Ilan de Basso, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande beslut från ECR-gruppen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

TRAN-utskottet: Dorien Rookmaker

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


11. Situationen i Nicaragua (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Paolo Borchia för ID-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Manu Pineda för The Left-gruppen, David McAllister, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Mick Wallace, Paulo Rangel, Maria Arena, Dita Charanzová, Gabriel Mato, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz och Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White och Isabel Wiseler-Lima, för PPE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0581/2021);

- Manu Pineda, för The Left-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0582/2021);

- Tilly Metz, Jordi Solé, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Ignazio Corrao och Diana Riba i Giner, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0583/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Karin Karlsbro och Javier Nart, för Renew-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0584/2021);

- Pedro Marques och Javi López, för S&D-gruppen, om situationen i Nicaragua efter valet den 7 november (2021/3000(RSP)) (B9-0585/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0586/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 9 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).


12. Situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Jaak Madison för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Mick Wallace, för The Left-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, och Andrius Kubilius.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Bronis Ropė, Thierry Mariani, Witold Jan Waszczykowski, Fabio Massimo Castaldo, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Michal Šimečka, Markéta Gregorová, Maximilian Krah, Alexandr Vondra, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Isabel Santos, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Alessandro Panza, Kosma Złotowski, Andrea Bocskor, Sandra Kalniete, Juozas Olekas, Dacian Cioloş, Jakop G. Dalunde, Adam Bielan, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ilhan Kyuchyuk, Cristian Terheş, Traian Băsescu, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Ryszard Czarnecki, Miriam Lexmann, Engin Eroglu, Anna Zalewska, Riho Terras, Karin Karlsbro, Vladimír Bilčík, Liudas Mažylis, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere och Tomislav Sokol.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Mick Wallace, för The Left-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0593/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri och Sergey Lagodinsky, för Verts/ALE-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0594/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula och Sven Mikser, för S&D-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0595/2021);

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0596/2021);

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima och Aušra Maldeikienė, för PPE-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0597/2021);

- Anna Fotyga, Jacek Saryusz Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0598/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 9 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).


13. En ny inriktning för EU:s humanitära insatser (debatt)

Betänkande om en ny inriktning för EU:s humanitära insatser [2021/2163(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Norbert Neuser redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talare: Janina Ochojska för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Pierfrancesco Majorino för S&D-gruppen, Barry Andrews för Renew-gruppen, Caroline Roose för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Beata Kempa för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för The Left-gruppen, Ernő Schaller-Baross, grupplös, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Charles Goerens, Filip De Man, Vincenzo Sofo, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Markus Buchheit, Evin Incir, Stéphane Bijoux, Carlos Zorrinho och Patrizia Toia.

Talare: Janez Lenarčič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 15.12.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 17 i protokollet av den 15.12.2021.


14. Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan (debatt)

Betänkande om samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan [2021/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Michael Gahler (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Andreas Schieder för S&D-gruppen, Nicolae Ştefănuță för Renew-gruppen, och Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

(Fortsättning på debatten: punkt 16 i protokollet av den 14.12.2021)


15. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Europaåret för ungdomar 2022 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för ungdomar 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0486)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

GEMENSAMT UTTALANDE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2021)0486)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Gemensamma utredningsgrupper: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

En första omröstning hade hållits den 15 september 2021 och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 2 i protokollet av den 16.9.2021).

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0487)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

En första omröstning hade hållits den 15 september 2021 och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 2 i protokollet av den 16.9.2021).

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0488)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld [2020/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi och Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0489)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att förse Kroatien med stöd
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att förse Kroatien med stöd i samband med de jordbävningar som inleddes den 28 december 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0490)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Italien – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0491)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Italien – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0492)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Spanien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0493)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Förutsägbarhet för medlemsstaterna och förfaranden vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för att förbättra förutsägbarheten för medlemsstaterna och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0494)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Luftfartsavtal EU/Förenta staterna ***
Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Debatten hade hållits den 24 mars 2011 (punkt 4 i protokollet av den 24.3.2011), följd av en omröstning den 24 mars 2011 (punkt 6.3 i protokollet av den 24.3.2011).

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0495)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Partnerskapsavtalet om fiske EG/Gabon: Genomförandeprotokoll ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Gabon och Europeiska gemenskapen (2021–2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0496)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Instrument för internationell upphandling ***I
Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

En första debatt hade ägt rum den 14 januari 2014 (punkt 10 i protokollet av den 14.1.2014), följd av en omröstning den 15 januari 2014; ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet (punkt 10.11 i protokollet av den 15.1.2014).

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0497)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (665 röster för, 8 röster emot, 24 nedlagda röster)

Rättsakten om digitala marknader ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0499)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020
Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0500)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda
Betänkande om genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda [2021/2077(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0503)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen
Betänkande om utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen [2020/2001(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0504)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)


16. Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan (fortsättning på debatten)

Betänkande om samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan [2021/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

(Första delen av debatten: punkt 14 i protokollet av den 14.12.2021)

Talare: Thierry Mariani för ID-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Vladimír Bilčík, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Thomas Waitz, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Tineke Strik, Dorien Rookmaker, Sunčana Glavak, Thijs Reuten, Joachim Stanisław Brudziński, Karlo Ressler och Evin Incir.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 15.12.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 17 i protokollet av den 15.12.2021.


17. Genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000073/2021 från Bernd Lange, för INTA-utskottet, till kommissionen: Genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (B9-0044/2021)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Iuliu Winkler för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Svenja Hahn för Renew-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Markus Buchheit för ID-gruppen, Michiel Hoogeveen för ECR-gruppen, Helmut Scholz för The Left-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, och Karin Karlsbro.

Talare: Jutta Urpilainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Bernd Lange, för INTA-utskottet, om genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (2021/2885(RSP)) (B9-0591/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 16.12.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 15 i protokollet av den 16.12.2021.


18. Resultatet av det globala toppmötet om nutrition för tillväxt (Japan, den 7–8 december) och en allt mer osäker livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna (debatt)

Uttalande av kommissionen: Resultatet av det globala toppmötet om nutrition för tillväxt (Japan, den 7–8 december) och en allt mer osäker livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna (2021/2997(RSP))

Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marlene Mortler för PPE-gruppen, och Udo Bullmann för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Barry Andrews för Renew-gruppen, Benoît Biteau för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Beata Kempa för ECR-gruppen, Younous Omarjee, för The Left-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos, Pierrette Herzberger-Fofana, Idoia Villanueva Ruiz, Carlos Zorrinho, Claude Gruffat, Mónica Silvana González, Caroline Roose och Evin Incir.

Talare: Jutta Urpilainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd (debatt)

Betänkande om demokrati i arbetslivet: ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd [2021/2005(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Gabriele Bischoff redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Eugen Tomac för PPE-gruppen, Milan Brglez för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Guido Reil för ID-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Sandra Pereira för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Cindy Franssen, Marc Angel, Katrin Langensiepen, Leila Chaibi, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Özlem Demirel, Brando Benifei, Chris MacManus, Leszek Miller och Estrella Durá Ferrandis.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 15.12.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 17 i protokollet av den 15.12.2021 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).


20. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


21. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 702.619/OJME).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.00.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Generalsekreterare

Tf. talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Brunet Sylvie, Joveva Irena, Michels Martina, de la Pisa Carrión Margarita

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 14 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy