Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 14k
Сряда, 15 декември 2021 г. - Страсбург

10. Сесия на гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Европейска рамка за правата на участие на работниците и служителите и преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети
Доклад относно демокрацията на работното място: Европейска рамка за правата на участие на работниците и служителите и преразглеждането на Директивата за европейските работнически съвети [2021/2005(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Преходни разпоредби за някои медицински изделия за инвитро диагностика и отложено прилагане на изискванията към изделията в самите лечебни заведения ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - комисия ENVI;

Законодателен акт за цифровите пазари ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през периода 2018 – 2020 г.
Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през периода 2018 – 2020 г. [2021/2020(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Въздействието на организираната престъпност върху собствените ресурси на ЕС и върху злоупотребите със средства на ЕС
Доклад относно въздействието на организираната престъпност върху собствените ресурси на ЕС и върху злоупотребите със средства на ЕС, по-специално в областта на споделеното управление, от гледна точка на одита и контрола [2020/2221(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021);

Предотвратяване на корупцията, неправомерните разходи и злоупотребите със средства на ЕС и с държавни средства в случая на извънредни фондове и области на разходи, свързани с кризи
Доклад относно оценката на превантивните мерки за предотвратяване на корупцията, неправомерните разходи и злоупотребите със средства на ЕС и с държавни средства в случая на извънредни фондове и области на разходи, свързани с кризи [2020/2222(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0320/2021);

Прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите
Доклад относно прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите [2021/2077(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Предизвикателства и перспективи пред многостранните режими за контрол над оръжията за масово унищожение и за разоръжаване
Доклад относно предизвикателствата и перспективите пред многостранните режими за контрол над оръжията за масово унищожение и за разоръжаване [2020/2001(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0324/2021);

Нови насоки за хуманитарната дейност на ЕС
Доклад относно нови насоки за хуманитарната дейност на ЕС [2021/2163(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Norbert Neuser (A9-0328/2021);

Сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност в Западните Балкани
Доклад относно сътрудничеството в борбата срещу организираната престъпност в Западните Балкани [2021/2002(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Lukas Mandl (A9-0298/2021).

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.00 ч. (точка 17 от протокола от 15.12.2021 г.).

Изказвания

Andreas Schwab (докладчик), преди гласуването, с искане следният законодателен акт да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Законодателен акт за цифровите пазари (2020/0374(COD)) - комисия IMCO.

Искането ще бъде подложено на гласуване след окончателното гласуване на предложението (точка 17 от протокола от 15.12.2021 г.)

(Заседанието е прекъснато в 12.44 ч.)

Последно осъвременяване: 28 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност