Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 11k
Woensdag 15 december 2021 - Straatsburg

10. Stemming
Volledige verslagen

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Europees kader voor participatierechten van werknemers en de herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden
Verslag over democratie op het werk: Een Europees kader voor participatierechten van werknemers en de herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden [2021/2005(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - commissie ENVI;

Wet inzake digitale markten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
Verslag over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020 [2021/2020(INI)] - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteur: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

De impact van georganiseerde misdaad op de eigen middelen van de EU en op het misbruik van EU-middelen, met bijzondere aandacht voor gedeeld beheer vanuit het oogpunt van audit en controle
Verslag over de impact van georganiseerde misdaad op de eigen middelen van de EU en op het misbruik van EU-middelen, met bijzondere aandacht voor gedeeld beheer vanuit het oogpunt van audit en controle [2020/2221(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021);

Voorkoming van corruptie, onregelmatige uitgaven en het misbruik van EU- en nationale middelen bij noodfondsen en op crisisgerelateerde uitgaventerreinen
Verslag over de evaluatie van de preventiemaatregelen ter voorkoming van corruptie, onregelmatige uitgaven en het misbruik van EU- en nationale middelen bij noodfondsen en op crisisgerelateerde uitgaventerreinen [2020/2222(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0320/2021);

Tenuitvoerlegging van de richtlijn energieprestatie van gebouwen
Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn energieprestatie van gebouwen [2021/2077(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens
Verslag over de uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens [2020/2001(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0324/2021);

Nieuwe richtsnoeren voor het humanitaire optreden van de EU
Verslag over nieuwe richtsnoeren voor het humanitaire optreden van de EU [2021/2163(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Norbert Neuser (A9-0328/2021);

Samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in de Westelijke Balkan
Verslag over samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in de Westelijke Balkan [2021/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Lukas Mandl (A9-0298/2021).

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur (punt 17 van de notulen van 15.12.2021).

Het woord wordt gevoerd door:

Andreas Schwab (rapporteur), vóór de opening van de stemronde, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaak naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement: Wet inzake digitale markten (2020/0374(COD)) - commissie IMCO.

Dit verzoek wordt in stemming gebracht na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 17 van de notulen van 15.12.2021).

(De vergadering wordt om 12.44 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 2 juni 2022Juridische mededeling - Privacybeleid