Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 11k
Streda, 15. decembra 2021 - Štrasburg

10. Hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Európsky rámec pre práva zamestnancov na účasť a revízia smernice o európskej zamestnaneckej rade
Správa o demokracii na pracovisku: európsky rámec pre práva zamestnancov na účasť a revízia smernice o európskej zamestnaneckej rade [2021/2005(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a odklad uplatňovania požiadaviek na interné pomôcky ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - výbor ENVI;

Akt o digitálnych trhoch ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Rovnosť žien a mužov v Európskej únii v období 2018 – 2020
Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2018 – 2020 [2021/2020(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Vplyv organizovanej trestnej činnosti na vlastné zdroje EÚ a na zneužívanie finančných prostriedkov EÚ
Správa o vplyve organizovanej trestnej činnosti na vlastné zdroje EÚ a na zneužívanie finančných prostriedkov EÚ s osobitným zreteľom na zdieľané riadenie z hľadiska auditu a kontroly [2020/2221(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021);

Predchádzanie korupcii, neoprávneným výdavkom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov v prípade pohotovostných fondov a krízových výdavkových oblastí
Správa o hodnotení preventívnych opatrení na predchádzanie korupcii, neoprávneným výdavkom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov v prípade pohotovostných fondov a krízových výdavkových oblastí [2020/2222(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A9-0320/2021);

Vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov
Správa o vykonávaní smernice o energetickej hospodárnosti budov [2021/2077(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Výzvy a perspektívy v oblasti mnohostranných režimov kontroly zbraní hromadného ničenia a odzbrojenia
Správa o výzvach a perspektívach v oblasti mnohostranných režimov kontroly zbraní hromadného ničenia a odzbrojenia [2020/2001(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0324/2021);

Nové smerovanie humanitárnej činnosti EÚ
Správa o novom smerovaní humanitárnej činnosti EÚ [2021/2163(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Norbert Neuser (A9-0328/2021);

Spolupráca v boji proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne
Správa o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne [2021/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Lukas Mandl (A9-0298/2021).

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o19.00 h (bod 17 zápisnice zo dňa 15.12.2021).

Vystúpenia:

Andreas Schwab (spravodajca), pred hlasovaním s požiadavkou, aby sa táto otázka predložila gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Akt o digitálnych trhoch (2020/0374(COD)) - výbor IMCO.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 17 zápisnice zo dňa 15.12.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.44 h.)

Posledná úprava: 14. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia