Kazalo 
Zapisnik
XML 168kPDF 305kWORD 81k
Sreda, 15. december 2021 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sporočilo predsedstva
 3.Sprememba dnevnega reda
 4.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)
 5.Priprava na zasedanje Evropskega sveta 16. in 17. decembra 2021 - Odziv EU na nov zagon pandemije covida-19 in nove različice koronavirusa po svetu (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Glasovanje
 11.Nadaljevanje seje
 12.Priporočila Evropske Komisije o vključujočem jeziku (tematska razprava)
 13.Stanje glede mehanizma za okrevanje in odpornost (razprava)
 14.Namere za nadaljnje krnjenje temeljnih pravic na Poljskem, zlasti glede na standarde Evropske konvencije o človekovih pravicah, ter spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic (razprava)
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Predlog sklepa Sveta o začasnih izrednih ukrepih za zunanjo mejo z Belorusijo na podlagi člena 78(3) PDEU (razprava)
 17.Razglasitev izidov glasovanja
 18.Predlog sklepa Sveta o začasnih izrednih ukrepih za zunanjo mejo z Belorusijo na podlagi člena 78(3) PDEU (nadaljevanje razprave)
 19.Sestava Parlamenta
 20.Razprave v Odboru za peticije v letu 2020 (razprava)
 21.Odziv EU na revščino na področju prevoza (razprava)
 22.Pregled evropskega leta železnic (razprava)
 23.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 24.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 25.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 26.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 27.Predložitev dokumentov
 28.Obrazložitve glasovanja
 29.Popravki in namere glasovanj
 30.Dnevni red naslednje seje
 31.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.01.


2. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 10(2) in členom 176 Poslovnika sklenil, da bo Christine Anderson, Clare Daly, Stasysu Jakeliūnasu, Mislavu Kolakušiću, Cristianu Terheşu in Micku Wallacu naložil sankcije, ker za vstop v stavbe Parlamenta niso predložili digitalnega potrdila EU o COVID-19, kar je v nasprotju s sklepom predsedstva z dne 27. oktobra 2021 o izrednih zdravstvenih in varnostnih pravilih, ki urejajo dostop do stavb Parlamenta v treh krajih dela.

Zaradi izjemnega, ponavljajočega se ali trajnega ravnanja zgoraj navedenih poslancev in resnosti njihovega ravnanja ter škode za dostojanstvo in ugled Parlamenta ter ob upoštevanju pripomb zadevnih poslancev so sankcije sledeče:

- za Christine Anderson izguba pravice do dnevnice za obdobje dveh dni;

- za Clare Daly opomin;

- za Stasysa Jakeliūnasa izguba pravice do dnevnice za obdobje dveh dni;;

- za Mislava Kolakušića izguba pravice do dnevnice za obdobje dveh dni;

- za Cristiana Terheşa izguba pravice do dnevnice za obdobje sedmih dni;

- za Micka Wallaca opomin.

Navedeni poslanci se bili s skepom seznanjeni 14. decembra 2021. V skladu s členom 177 Poslovnika lahko zoper sklep vložijo interno pritožbo pri predsedstvu. Pritožbe zadržijo uporabo sankcij.


3. Sprememba dnevnega reda

Predsednik je sporočil, da je današnje drugo glasovanje odpovedano.

Dnevni red je tako spremenjen.


4. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)

Sklepa odborov ECON in PECH o začetku medinstitucionalnih pogajanj sta bila razglašena 13. decembra 2021 (točka 8 zapisnika z dne 13.12.2021).

Ker v skladu s členom 71(2) Poslovnika ni bila podana nobena zahteva za glasovanje, so lahko pristojni odbori začeli pogajanja po izteku roka.

Govoril je Domènec Ruiz Devesa o Laekenski deklaraciji, s katero je bila 15. decembra 2001 sklicana Konvencija o prihodnosti Evrope.


5. Priprava na zasedanje Evropskega sveta 16. in 17. decembra 2021 - Odziv EU na nov zagon pandemije covida-19 in nove različice koronavirusa po svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava na zasedanje Evropskega sveta 16. in 17. decembra 2021 (2021/2966(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Odziv EU na nov zagon pandemije covida-19 in nove različice koronavirusa po svetu (2021/3012(RSP))

Anže Logar (predsedujoči Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Stéphane Séjourné v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ID, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine The Left in Francesca Donato (samostojna poslanka).

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

Govorili so Siegfried Mureşan, Simona Bonafè, Luis Garicano, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Dimitrios Papadimoulis, Tamás Deutsch, Dolors Montserrat, Marek Belka, Nicola Danti, Tilly Metz, Jörg Meuthen, Robert Roos, Marisa Matias, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Tineke Strik, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, João Pimenta Lopes, Antoni Comín i Oliveres, Seán Kelly, Mohammed Chahim, Véronique Trillet-Lenoir, Anna Cavazzini, Joachim Kuhs, Jorge Buxadé Villalba, Özlem Demirel, Ivan Štefanec, Pedro Marques, Valérie Hayer, Bas Eickhout, Harald Vilimsky, Anna Zalewska, Silvia Modig, Lefteris Christoforou, Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Bronis Ropė, Izabela-Helena Kloc, Peter Liese, Juan Fernando López Aguilar, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Othmar Karas, Bernd Lange, Grace O'Sullivan, Željana Zovko, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Bartosz Arłukowicz, Javier Moreno Sánchez, Andreas Glück, Liudas Mažylis, Brando Benifei, Cristian-Silviu Buşoi, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Jens Geier, Carlos Zorrinho in Petar Vitanov.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Anže Logar (predsedujoči Svetu).

Razprava se je končala.

(Seja je bila prekinjena ob 12.10.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

6. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.13.


7. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.13 do 12.39 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova Alekseju Navalnemu, ki ga je zastopala hčerka Darja Navalnaja.

Predsednik je pred podelitvijo nagrade pozval k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Alekseja Navalnega in ponovno pozval k izpustitvi drugih dobitnikov nagrade Saharova v zaporu (Ilhama Tohtija, Nasrin Sotoudeh, Aymara Nieta, Raifa Badavija, Sierheja Cihanvoskega, Mikalaja Statkeviča, Marije Kalesnikove in Alesa Bjaljackega) ter poziva k zaustavitvi groženj in ustrahovanja drugih nagrajencev, zlasti dr. Denisa Mukwegeja in organizacije Memorial.

(Seja je bila prekinjena ob 12.39.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.40.


9. Sestava odborov in delegacij

Skupina ELS je predsednika seznanila z naslednjima sklepoma, ki spreminjata sestavo odborov in delegacij:

odbor BUDG: Simone Schmiedtbauer

odbor ENVI: Maria Spyraki

Ti odločitvi začneta veljati na današnji dan.


10. Glasovanje

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Evropski okvir za pravice do soodločanja delavcev in revizija direktive o Evropskem svetu delavcev
Poročilo o demokraciji na delovnem mestu: Evropski okvir za pravice do soodločanja delavcev in revizija direktive o Evropskem svetu delavcev [2021/2005(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Prehodne določbe za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - odbor ENVI;

Akt o digitalnih trgih ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2018–2020
Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Vpliv organiziranega kriminala na lastna sredstva EU in poneverbo sredstev EU
Poročilo o vplivu organiziranega kriminala na lastna sredstva EU in poneverbo sredstev EU, s posebnim poudarkom na deljenem upravljanju, z revizijskega in nadzornega vidika [2020/2221(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021);

Preprečevanje korupcije, nepravilne porabe ter poneverbe evropskih in nacionalnih javnih sredstev v primeru skladov za izredne razmere in na področjih porabe
Poročilo o ovrednotenju ukrepov za preprečevanje korupcije, nepravilne porabe ter poneverbe evropskih in nacionalnih javnih sredstev v primeru skladov za izredne razmere in na področjih porabe, povezanih s kriznimi razmerami [2020/2222(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0320/2021);

Izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb
Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti stavb [2021/2077(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Izzivi in obeti za režime večstranskega nadzora orožja za množično uničevanje in razorožitve
Poročilo o izzivih in obetih za režime večstranskega nadzora orožja za množično uničevanje in razorožitve [2020/2001(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sven Mikser (A9-0324/2021);

Nove usmeritve za humanitarno delovanje EU
Poročilo o novih usmeritvah za humanitarno delovanje EU [2021/2163(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Norbert Neuser (A9-0328/2021);

Sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu na Zahodnem Balkanu
Poročilo o sodelovanju na področju boja proti organiziranemu kriminalu na Zahodnem Balkanu [2021/2002(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0298/2021).

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 19.00 (točka 17 zapisnika z dne 15.12.2021).

Govori

Andreas Schwab (poročevalec) je pred začetkom glasovanja zahteval, da se odboru, pristojnemu za medinstitucionalna pogajanja, v skladu s členom 59(4) Poslovnika predloži vprašanje v zvezi z aktom o digitalnih trgih (2020/0374(COD)) - odbor IMCO.

O tej zahtevi se bo glasovalo po končnem glasovanju o predlogu Komisije (točka 17 zapisnika z dne 15.12.2021).

(Seja je bila prekinjena ob 12.44.)


PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

11. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.01.


12. Priporočila Evropske Komisije o vključujočem jeziku (tematska razprava)

Priporočila Evropske Komisije o vključujočem jeziku (2021/3021(RSP))

Manfred Weber je začetel razpravo, ki jo je predlagala skupina PPE.

Govoril je Margaritis Schinas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Antonio Tajani v imenu skupine PPE, Heléne Fritzon v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Jordan Bardella v imenu skupine ID, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine The Left, Enikő Győri (samostojna poslanka), François-Xavier Bellamy, Juan Fernando López Aguilar, Mara Bizzotto, Assita Kanko, Sira Rego, Edina Tóth, Michaela Šojdrová, Robert Biedroń, Peter Kofod, Jorge Buxadé Villalba, Balázs Hidvéghi, Isabel Benjumea Benjumea, Evin Incir, Joachim Kuhs, Jadwiga Wiśniewska, Karlo Ressler, Cyrus Engerer, Susanna Ceccardi, Angel Dzhambazki, Loránt Vincze, Lina Gálvez Muñoz, Gilles Lebreton, Bert-Jan Ruissen, Cindy Franssen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria Walsh in Ioan-Rareş Bogdan.

Govoril je Margaritis Schinas.

Razprava se je zaključila.


13. Stanje glede mehanizma za okrevanje in odpornost (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Stanje glede mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/2996(RSP))

Anže Logar (predsedujoči Svetu), Valdis Dombrovskis (izvršni podpredsednik Komisije) in Paolo Gentiloni (član Komisije) so podali izjave.

PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

Govorili so Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Luis Garicano v imenu skupine Renew, Damian Boeselager v imenu skupine Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi v imenu skupine ID, Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine The Left, Tamás Deutsch (samostojni poslanec), José Manuel Fernandes, Irene Tinagli, Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, José Gusmão, Clara Ponsatí Obiols, Markus Ferber, Costas Mavrides, Dragoş Pîslaru, Terry Reintke, Gunnar Beck, Patryk Jaki, Sabrina Pignedoli, Andrzej Halicki, Margarida Marques, Piernicola Pedicini, Gerolf Annemans, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Marek Belka, Daniel Freund, Janusz Lewandowski, Joachim Schuster, Rosa D'Amato, Karlo Ressler, Jonás Fernández, Alexandra Geese, Lídia Pereira, Mikuláš Peksa, Andrey Novakov in Othmar Karas.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni in Anže Logar.

Razprava se je zaključila.


14. Namere za nadaljnje krnjenje temeljnih pravic na Poljskem, zlasti glede na standarde Evropske konvencije o človekovih pravicah, ter spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Namere za nadaljnje krnjenje temeljnih pravic na Poljskem, zlasti glede na standarde Evropske konvencije o človekovih pravicah, ter spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic (2021/3014(RSP))

Anže Logar (predsedujoči Svetu) in Margaritis Schinas (podpredsednik Komisije) sta podala izjave.

Govorila je Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

Govorili so Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Samira Rafaela v imenu skupine Renew, Sylwia Spurek v imenu skupine Verts/ALE, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine The Left, Laura Ferrara (samostojna poslanka), Janina Ochojska, Robert Biedroń, Karen Melchior, Terry Reintke, Joachim Kuhs, Margarita de la Pisa Carrión, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Róża Thun und Hohenstein, Alice Kuhnke, Vera Tax, Beata Kempa, Leszek Miller in Łukasz Kohut.

Govorila sta Margaritis Schinas in Anže Logar.

Razprava se je zaključila.


15. Sestava odborov in delegacij

Skupina S&D je predsednika seznanila z naslednjimi odločitvami o spremembi sestave odborov in delegacij:

odbor DEVE: Eric Andrieu namesto Marca Tarabelle

odbor AGRI: Marc Tarabella namesto Eric Andrieuja

Ti odločitvi začneta veljati na današnji dan.


16. Predlog sklepa Sveta o začasnih izrednih ukrepih za zunanjo mejo z Belorusijo na podlagi člena 78(3) PDEU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predlog sklepa Sveta o začasnih izrednih ukrepih za zunanjo mejo z Belorusijo na podlagi člena 78(3) PDEU (2021/3017(RSP))

Anže Logar (predsedujoči Svetu) in Margaritis Schinas (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

(Nadaljevanje razprave: točka 18 zapisnika z dne 15.12.2021)


17. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja:

Evropski okvir za pravice do soodločanja delavcev in revizija direktive o Evropskem svetu delavcev
Poročilo o demokraciji na delovnem mestu: Evropski okvir za pravice do soodločanja delavcev in revizija direktive o Evropskem svetu delavcev [2021/2005(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

(potrebna navadna večina)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (skupina ID)

Zavrnjeno
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 25)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0508)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 25)

Prehodne določbe za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - odbor ENVI

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2021)0498)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 15)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Akt o digitalnih trgih ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2021)0499)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 16)

ZAHTEVA ZA VRNITEV ODBORU

Sprejeto s PG (666 za, 16 proti, 14 vzdržanih)

Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2018–2020
Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0500)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 17)

Vpliv organiziranega kriminala na lastna sredstva EU in poneverbo sredstev EU
Poročilo o vplivu organiziranega kriminala na lastna sredstva EU in poneverbo sredstev EU, s posebnim poudarkom na deljenem upravljanju, z revizijskega in nadzornega vidika [2020/2221(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0501)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 18)

Preprečevanje korupcije, nepravilne porabe ter poneverbe evropskih in nacionalnih javnih sredstev v primeru skladov za izredne razmere in na področjih porabe
Poročilo o ovrednotenju ukrepov za preprečevanje korupcije, nepravilne porabe ter poneverbe evropskih in nacionalnih javnih sredstev v primeru skladov za izredne razmere in na področjih porabe, povezanih s kriznimi razmerami [2020/2222(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0502)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 19)

Izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb
Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti stavb [2021/2077(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0503)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 20)

Izzivi in obeti za režime večstranskega nadzora orožja za množično uničevanje in razorožitve
Poročilo o izzivih in obetih za režime večstranskega nadzora orožja za množično uničevanje in razorožitve [2020/2001(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0504)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 21)

Nove usmeritve za humanitarno delovanje EU
Poročilo o novih usmeritvah za humanitarno delovanje EU [2021/2163(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0505)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 22)

Sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu na Zahodnem Balkanu
Poročilo o sodelovanju na področju boja proti organiziranemu kriminalu na Zahodnem Balkanu [2021/2002(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0505)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 23)


18. Predlog sklepa Sveta o začasnih izrednih ukrepih za zunanjo mejo z Belorusijo na podlagi člena 78(3) PDEU (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Predlog sklepa Sveta o začasnih izrednih ukrepih za zunanjo mejo z Belorusijo na podlagi člena 78(3) PDEU (2021/3017(RSP))

(Začetek razprave: točka 16 zapisnika z dne 15.12.2021)

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Fabienne Keller v imenu skupine Renew, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Peter Kofod v imenu skupine ID, Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine The Left, Márton Gyöngyösi (samostojni poslanec), Ewa Kopacz, Juan Fernando López Aguilar, Róża Thun und Hohenstein in Erik Marquardt.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Silvia Sardone, Charlie Weimers, Clare Daly, Laura Ferrara, Inese Vaidere, Łukasz Kohut, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Patryk Jaki, Liudas Mažylis, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Damien Carême, Isabel Santos, Katalin Cseh, Thijs Reuten in Karin Karlsbro.

Govorila sta Margaritis Schinas (podpredsednik Komisije) in Anže Logar (predsedujoči Svetu).

Razprava se je končala.


19. Sestava Parlamenta

Sven Giegold je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 16. decembra 2021.

Parlament v skladu s členom 4 Poslovnika razglasi sprostitev sedeža, ki velja od tega datuma, in o tem obvesti pristojni organ države članice.


20. Razprave v Odboru za peticije v letu 2020 (razprava)

Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2020 [2021/2019(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Gheorghe Falcă je predstavil poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Peter Jahr v imenu skupine PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro v imenu skupine S&D, Ulrike Müller v imenu skupine Renew, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Stefania Zambelli v imenu skupine ID, Pernando Barrena Arza v imenu skupine The Left, Alex Agius Saliba in Yana Toom.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Razprava se je končala.


21. Odziv EU na revščino na področju prevoza (razprava)

Izjava Komisije: Odziv EU na revščino na področju prevoza (2021/3016(RSP))

Adina-Ioana Vălean (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Isabel García Muñoz v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, in Ciarán Cuffe v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Philippe Olivier v imenu skupine ID, Elena Kountoura v imenu skupine The Left, Jens Gieseke, Vera Tax, Izaskun Bilbao Barandica, Leila Chaibi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Josianne Cutajar, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Brglez, Massimiliano Salini, Andrey Novakov in Stanislav Polčák.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je končala.


22. Pregled evropskega leta železnic (razprava)

Izjava Komisije: Pregled evropskega leta železnic (2021/3016(RSP))

Adina-Ioana Vălean (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Barbara Thaler v imenu skupine PPE, Isabel García Muñoz v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine Renew, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Maximilian Krah v imenu skupine ID, João Pimenta Lopes v imenu skupine The Left, Łukasz Kohut, José Ramón Bauzá Díaz in Manuel Pizarro.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je končala.


23. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Nenehno zatiranje civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial (2021/3018(RSP))

- Helmut Scholz v imenu skupine The Left o nenehnem zatiranju civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial (B9-0603/2021);

- Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Erik Marquardt, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri in Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE o nenehnem zatiranju civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial (B9-0604/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir in Raphaël Glucksmann v imenu skupine S&D o nenehnem zatiranju civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial (B9-0605/2021);

- Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Victoria Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o nenehnem zatiranju civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial (B9-0606/2021);

- Anna Fotyga, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Roberts Zīle, Dace Melbārde, Angel Dzhambazki, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Rafalska, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Jan Zahradil, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR o nenehnem zatiranju civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial (B9-0607/2021);

- Michael Gahler, Andrius Kubilius, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler Lima, Traian Băsescu, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Antonio López Istúriz White, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, Eva Maydell, Tom Vandendriessche, David Lega, Arba Kokalari, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer in Eugen Tomac v imenu skupine PPE o nenehnem zatiranju civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial (B9-0608/2021).

II.   Razmere na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera (2021/3019(RSP))

- Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, José Manuel Fernandes, Janina Ochojska, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler Lima, Sara Skyttedal, David McAllister, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, Eva Maydell, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Arba Kokalari, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová in Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE o razmerah na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera (B9-0589/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, Giorgos Georgiou, Chris MacManus in Pernando Barrena Arza v imenu skupine The Left o razmerah na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera (B9-0590/2021);

- Jordi Solé, Tilly Metz, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera (B9-0592/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor in Maria Manuel Leitão Marques v imenu skupine S&D o razmerah na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera (B9-0610/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o razmerah na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera (B9-0612/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Emmanouil Fragkos, Eugen Jurzyca, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski in Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR o razmerah na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera (B9-0613/2021).

III.   Prisilno delo v tovarni Linglong in okoljski protesti v Srbiji (2021/3020(RSP))

- Miguel Urbán Crespo v imenu skupine The Left o prisilnem delu v tovarni Linglong in okoljskih protestih v Srbiji (B9-0599/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Thomas Waitz, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Anna Cavazzini in Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE o prisilnem delu v tovarni Linglong in okoljskih protestih v Srbiji (B9-0600/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Demetris Papadakis in Tonino Picula v imenu skupine S&D o prisilnem delu v tovarni Linglong in okoljskih protestih v Srbij (B9-0601/2021);

- Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o prisilnem delu v tovarni Linglong in okoljskih protestih v Srbiji (B9-0602/2021);

- Anna Fotyga, Joachim Stanisław Brudziński, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk in Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR o prisilnem delu v tovarni Linglong in okoljskih protestih v Srbij (B9-0609/2021);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Janina Ochojska, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Antonio López Istúriz White in Eugen Tomac v imenu skupine PPE o prisilnem delu v tovarni Linglong in okoljskih protestih v Srbiji (B9-0611/2021).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


24. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirani sklep Komisije o podrobnejši opredelitvi tveganj za varnost in nezakonito priseljevanje oziroma visokega tveganja za epidemijo (C(2021)04981 - 2021/2994(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. novembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvijo taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2021 (C(2021)08474 - 2021/3002(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 29. novembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: JURI.

mnenje: ECON (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi tehničnimi ukrepi glede velikosti mrežnega očesa in največje skupne dolžine nekaterih vlečnih mrež z gredjo v Severnem morju (C(2021)08576 - 2021/3004(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, pod katerimi se izvede konsolidacija v primerih iz člena 18(3) do (6) in člena 18(8) navedene uredbe (C(2021)08597 - 2021/3007(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 3. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe naprav za izločanje norveškega moliča pri ribolovu v Severnem morju (C(2021)08599 - 2021/3005(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/242 o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike (C(2021)08734 - 2021/3027(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede sistemov upravljanja in poročanja o dogodkih, ki jih vzpostavijo projektivne in proizvodne organizacije, ter postopkov, ki jih uporablja agencija, in o popravku navedene uredbe (C(2021)08886 - 2021/3028(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 139/2014 glede zahtev za operacije v vseh vremenskih razmerah (C(2021)08907 - 2021/3043(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta glede podatkov o novih težkih vozilih, ki jih spremljajo in sporočajo države članice in proizvajalci, ter postopka sporočanja (C(2021)08909 - 2021/3044(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije (EU) o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/40 glede spremljevalnih izobraževalnih ukrepov ter izbora in odobritve prosilcev za pomoč (C(2021)08927 - 2021/3037(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08951 - 2021/3034(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08952 - 2021/3035(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v fluorescentnih sijalkah za druge namene splošne razsvetljave in druge posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08953 - 2021/3041(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v metalhalogenidnih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08955 - 2021/3030(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08956 - 2021/3032(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08957 - 2021/3040(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v hladnokatodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08959 - 2021/3038(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08962 - 2021/3033(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v visokotlačnih natrijevih sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08963 - 2021/3031(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08976 - 2021/3036(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih sijalkah na razelektrenje za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)08979 - 2021/3039(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (C(2021)09115 - 2021/3008(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o plačilnih agencijah in drugih organih, finančnem upravljanju, potrditvi obračunov, varščinah in uporabi eura (C(2021)09119 - 2021/3009(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge VII k Direktivi (EU) 2018/2001 glede metodologije za izračun energije iz obnovljivih virov, ki se uporablja za hlajenje in daljinsko hlajenje (C(2021)09392 - 2021/3042(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2021

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo primerov, v katerih se lahko podatki o identiteti štejejo za enake ali podobne za namene odkrivanja več identitet C(2021)05057 - 2021/2912(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. septembra 2021

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo primerov, v katerih se lahko podatki o identiteti štejejo za enake ali podobne za namene odkrivanja več identitet C(2021)05056 - 2021/2913(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. septembra 2021

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu C(2021)07538 - 2021/2950(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. oktobra 2021

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo glede časovnih obdobij in datumov za nedopustnost vlog za podporo C(2021)07701 - 2021/2961(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. novembra 2021

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije C(2021)08409 - 2021/2991(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. novembra 2021

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ITRE


25. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan sledeči osnutek izvedbenega ukrepa, ki izhaja iz regulativnega postopka s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti živega srebra v ribah in soli (D077105/03 - 2021/3029(RPS) - rok: 10. marca 2022)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


26. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 29(1) in (2) finančne uredbe sklenil, da bi odobril prerazporeditev sredstev 4-INF/2021 - oddelek I - Sodišče.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev odobritev INF 3/2021 - oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev proračunskih sredstev V/AB-12/T/21 - oddelek V - Računsko sodišče.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev proračunskih sredstev INF 5/2021 - oddelek VII - Odbor regij.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(6) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev proračunskih sredstev Evropske komisije DEC 22/2021, DEC 23/2021, DEC 27/2021, DEC 28/2021, DEC 29/2021 - oddelek III - Komisija.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(6) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev proračunskih sredstev Odbora regij DEC 2/2021 - oddelek VII - Odbor regij.

Odbor za proračun je v skladu s členom 53 finančne uredbe sklenil, da bo odobril predlog za spremembo kadrovskega načrta št. 2/2021 Evropskega varuha človekovih pravic.


27. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 3/2021 – Evropska služba za zunanje delovanje (N9-0084/2021 - C9-0445/2021 - 2021/2240(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 5/2021 – oddelek VII – Odbor regij (N9-0085/2021 - C9-0446/2021 - 2021/2241(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Prenos proračunskih sredstev 4-INF/2021 – oddelek IV – Sodišče (N9-0086/2021 - C9-0447/2021 - 2021/2242(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG


28. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


29. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


30. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 702.619/OJJE).


31. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.53.

Klaus Welle

Roberta Metsola

generalni sekretar

v. d. predsednika


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Brunet Sylvie, Joveva Irena, Michels Martina, de la Pisa Carrión Margarita

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov