Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0361(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0356/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0356/2021

Συζήτηση :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

16. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022)

Παρεμβαίνουν οι Alessandra Basso, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, Tiemo Wölken, Sandro Gozi, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Eugen Jurzyca και Marisa Matias.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Clara Ponsatí Obiols, Pablo Arias Echeverría, Marina Kaljurand, Moritz Körner, Anna Cavazzini, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Sandra Pereira, Miroslav Radačovský, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Karen Melchior, Rasmus Andresen, Ivan David, Geert Bourgeois, Clare Daly, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Lina Gálvez Muñoz, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Alfred Sant, Róża Thun und Hohenstein, Robert Roos, Brando Benifei, Svenja Hahn, Patryk Jaki, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Luis Garicano, Jorge Buxadé Villalba, Deirdre Clune, Adriana Maldonado López, Bart Groothuis, Jessica Stegrud, Angelika Niebler και Maria Grapini.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022)

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου