Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 - Στρασβούργο

17. Ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με:

Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών
Πρόταση απόφασης που υπέβαλε η Διάσκεψη των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού, σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2021/3026(RSO)) (B9-0063/2022).

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Jan Gregor
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jan Gregor ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Marek Opiola
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Marek Opiola ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Claudiu Manda (A9-0004/2022

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Mihails Kozlovs
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Mihails Kozlovs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Jorg Kristijan Petrovič
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jorg Kristijan Petrovič ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0005/2022).

Το Σώμα προβαίνει στην ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Η συζήτηση διεξήχθη την 7η Ιουλίου 2021 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 και σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021), ακολούθησε μια πρώτη ψηφοφορία στις 8 Ιουλίου 2021 και το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με:

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Προσδιορισμός περιπτώσεων στις οποίες τα δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν ίδια ή παρόμοια για τους σκοπούς του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/817
Πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό περιπτώσεων στις οποίες τα δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν ίδια ή παρόμοια για τους σκοπούς του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA)) (B9-0061/2022

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Προσδιορισμός περιπτώσεων στις οποίες τα δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν ίδια ή παρόμοια για τους σκοπούς του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818
Πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό περιπτώσεων στις οποίες τα δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν ίδια ή παρόμοια για τους σκοπούς του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA)) (B9-0062/2022).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A9-0356/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.15.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο, 20 Ιανουαρίου 2022 στις 9.00 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2022).

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου