Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 17k
Ceturtdiena, 2022. gada 17. februāris - Strasbūra

6. Pirmais balsošanas laiks
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par provizorisko vienošanos attiecībā uz

Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu iedarbību darbā ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā [COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem šādos dokumentos:

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvas 1999/62/EK, 1999/37/EK un (ES) 2019/520 attiecībā uz dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu transportlīdzekļiem [10542/1/2021 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Giuseppe Ferrandino (A9-0006/2022);

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 66. sesijā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0099/2022;

Jaunākie notikumi cilvēktiesību jomā Filipīnās
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0097/2022, B9-0098/2022, B9-0108/2022, B9-0111/2022, B9-0114/2022 un B9-0117/2022, iesniedza Željana Zovko, Seán Kelly, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan un Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Javi López S&D grupas vārdā, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Hannah Neumann un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo ‒ par jaunākajiem notikumiem cilvēktiesību jomā Filipīnās (2022/2540(RSP)) (RC-B9-0097/2022);

Nāvessods Irānā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0105/2022, B9-0107/2022, B9-0109/2022, B9-0112/2022 un B9-0115/2022, iesniedza Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos, Tom Vandenkendelaere, Helmut Geuking, Radosław Sikorski, Eugen Tomac, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer un Stelios Kympouropoulos PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski un Carlo Fidanza ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Campomenosi, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi un Silvia Sardone ‒ par nāvessodu Irānā (2022/2541(RSP)) (RC-B9-0105/2022);

Politiskā krīze Burkinafaso
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0104/2022, B9-0106/2022, B9-0110/2022, B9-0113/2022, B9-0116/2022 un B9-0119/2022, iesniedza Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan un Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena un Evin Incir S&D grupas vārdā, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Jordi Solé un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki un Veronika Vrecionová ECR grupas vārdā, Manu Pineda un Idoia Villanueva Ruiz grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo ‒ par politisko krīzi Burkinafaso (2022/2542(RSP)) (RC-B9-0104/2022).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 11.00.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.00 (17.2.2022. protokola 11. punkts).

Sākās balsošana.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 21. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika