Index 
Protokoll
XML 133kPDF 252kWORD 75k
Måndagen den 7 mars 2022 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027 (debatt)
 13.System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering (debatt)
 14.Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa (debatt)
 15.Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet (kortfattad redogörelse)
 18.Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet (kortfattad redogörelse)
 19.Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits tisdagen 1 mars 2022 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de demonstrationer som äger rum i Ryssland för att protestera mot aggressionen mot Ukraina. Hon underströk det stora mod som de ryska medborgarna uppvisar genom att demonstrera trots brutala tillslag mot demonstranterna och risken för att hamna i fängelse. Hon uttryckte parlamentets solidaritet med de fredliga demonstranterna och uppmanade, på parlamentets vägnar, de ryska myndigheterna att tillåta yttrandefrihet, att inte längre hota demonstranter och att omedelbart frige alla orättmätigt firihetsberövade personer.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från sammanträdet den 1 mars 2022 justerades.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade meddelat talmannen följande beslut om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna: Pietro Bartolo i stället för Nora Mebarek

Delegationen för förbindelserna med Japan: Dan Nica i stället för Eric Andrieu

Delegationen för förbindelserna med Sydasien: Karsten Lucke

Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet: Ilan De Basso

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Eric Andrieu i stället för Pietro Bartolo, Karsten Lucke

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Sven Mikser

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


6. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

PECH-utskottet hade beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen på grundval av följande betänkande:

- PECH-utskottet – Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och förvaltningsåtgärder tillämpliga i konventionsområdet för fisket i västra och mellersta Stilla havet och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007 (COM(2021)0198 – C9-0153/2021 – 2021/0103(COD)) – Föredragande: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022).

Omröstningen om detta beslut kan begäras i enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen senast vid midnatt nästa dag, den 8 mars 2022.

Förhandlingarna får inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning om beslutet att inleda förhandlingar.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen hade tillsammans med rådets ordförande, efter det att sessionen avbrutits den 17 februari 2022, undertecknat följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 vad gäller uttag av avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer (00004/2022/LEX - C9-0035/2022 - 2017/0114(COD)).

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2020/1429 vad gäller varaktighet för referensperioden för tillämpningen av tillfälliga åtgärder avseende uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur (00003/2022/LEX - C9-0048/2022 - 2021/0437(COD)).

- Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina (00005/2022/LEX - C9-0049/2022 - 2022/0026(COD)).

Talmannen skulle tillsammans med rådets ordförande den 9 mars 2022 underteckna följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (00089/2021/LEX - C9-0055/2022 - 2020/0262(COD)).


8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september 2021 och januari I 2022 finns på parlamentets webbplats.


9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

- O-000002/2022 från Younous Omarjee, för REGI-utskottet, till kommissionen: Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027 (B9-0006/2022).

- O-000007/2022 från Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Stigande energipriser och manipulation på gasmarknaden (B9-0007/2022).


10. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Bilaga till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens narkotikabyrå (COM(2022)0018 - C9-0010/2022 - 2022/0009(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) vad gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (EU:s förordning om halvledare) (COM(2022)0046 - C9-0039/2022 - 2022/0032(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, ECON, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 (COM(2022)0057 - C9-0045/2022 - 2022/0039(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/25/EG vad gäller införandet av förbättrade stabilitetskrav och anpassningen av direktivet till de stabilitetskrav som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen (COM(2022)0053 - C9-0047/2022 - 2022/0036(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till den allmänna budgeten 2022: budgetering för effekterna på 2022 års budget av justeringen av den fleråriga budgetramen i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 Rådets ståndpunkt av den 24 februari 2022 (06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, ECON, EMPL, ENVI, IMCO, REGI, AGRI, PECH, LIBE

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad avser förlängningen av tillämpningsperioden för det frivilliga förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av övergångsbestämmelser för förpackning och märkning av veterinärmedicinska läkemedel som godkänts i enlighet med direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minskade metanutsläpp inom energisektorn och om ändring av förordning (EU) 2019/942 (COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013 (COM(2021)0812 - C9-0472/2021 - 2021/0420(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om sammanhållningspolitikens roll för att främja innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet (2021/2101(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

- Betänkande om en europeisk ram för källskatt (2021/2097(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Pedro Marques (A9-0011/2022)

- Betänkande om dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet (2020/2275(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

- Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2020: Stärka medborgarna och skydda deras rättigheter. (2021/2099(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Yana Toom (A9-0019/2022)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2014/59/EU vad gäller tillsynsbehandlingen av grupper av globala systemviktiga institut med en resolutionsstrategi med flera ingångspunkter och en metod för den indirekta teckningen av instrument som är kvalificerade för att uppfylla minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (COM(2021)0665 - C9-0398/2021 - 2021/0343(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Jonás Fernández (A9-0020/2022)

- Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020 (2021/2039(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

- Betänkande om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation (2020/2268(INI)) - utskottet INGE - Föredragande: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

- Betänkande om en ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre skydd för arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad stress och skador från repetitiva rörelser) (2021/2165(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marianne Vind (A9-0023/2022)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin (parlamentets uppföljning av kommissionens handlingsplan från juli och dess 25 initiativ på området mervärdesskatt, företagsbeskattning och personbeskattning) (2020/2254(INL)) - utskottet ECON - Föredragande: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

- Betänkande om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet (2021/2003(INI)) - utskottet DEVE - utskottet FEMM - Föredragande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

- Betänkande om sammanhållningspolitiken som ett instrument för att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet (2021/2100(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

- Betänkande om den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism (2021/2057(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

- Betänkande med förslag till kommissionen om system för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering (2021/2026(INL)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

- Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa (2021/2103(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022 (2022/2006(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU) 2020/262 (omarbetning) vad gäller skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal (COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser (14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Marek Belka (A9-0036/2022)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare – EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ (COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive (COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Vana (A9-0038/2022)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022 (2021/2233(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Helmut Geuking (A9-0040/2022)


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden mars I 2022(PE 729.053/PDOJ) fanns att tillgå för ledamöterna. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 158 i arbetsordningen):

Med samtycke från de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar till det slutgiltiga förslaget till föredragningslista:

Tisdag

Debatten om betänkandet av Yana Toom om Rapport om EU-medborgarskapet 2020 (punkt 28 i PDOJ) skulle flyttas och hållas som sista punkt på föredragningslistan för onsdagens sammanträde efter debatten om betänkandet av Pedro Marques om En europeisk ram för källskatt (punkt 38 i PDOJ).

På grundval det antal ändringsförslag som inkommit utgår den andra omröstningsomgången, som planerats till kl. 19.00-20.15, liksom tillkännagivandet av resultatet från omröstningen, som planerats till onsdagen den 9 mars 2022 kl. 8.30.

Det innebar att sammanträdet onsdagen den 9 mars 2022 skulle inledas kl. 8.30 med den gemensamma debatten om den europeiska planeringsterminen (punkterna 36 och 23 i PDOJ).

Omröstningarna skulle fördelas mellan de olika omröstningsomgångarna utifrån antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delad respektive särskild omröstning. Uppgifter om fördelningen av omröstningarna mellan de olika omröstningsomgångarna meddelas via parlamentets webbplats, under rubriken "Prioriterad information och prioriterade handlingar".

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

12. Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000002/2022 från Younous Omarjee, för REGI-utskottet, till kommissionen: Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027 (B9-0006/2022)

Younous Omarjee utvecklade frågan.

Elisa Ferreira (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andrey Novakov för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, Susana Solís Pérez för Renew-gruppen, Niklas Nienaß för Verts/ALE-gruppen, Alessandro Panza för ID-gruppen, Krzysztof Jurgiel för ECR-gruppen, Martina Michels för The Left-gruppen, Chiara Gemma, grupplös, Siegfried Mureşan, Nora Mebarek, Vlad-Marius Botoş, Rosa D'Amato, Ladislav Ilčić, Krzysztof Hetman, Vera Tax, Stéphane Bijoux, François Alfonsi, José Manuel Fernandes, Josianne Cutajar, Alin Mituța och Franc Bogovič.

Talare: Elisa Ferreira.

Resolutionsförslagen (artikel 136.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


13. System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering (debatt)

Betänkande med förslag till kommissionen om system för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering [2021/2026(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Michal ŠIMEČKA
Vice talman

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, Konstantinos Arvanitis för The Left-gruppen, Sabrina Pignedoli, grupplös, David Casa, Paul Tang, Maite Pagazaurtundúa, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, José Gusmão, Sirpa Pietikäinen, Margarida Marques, Gwendoline Delbos-Corfield, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Tomáš Zdechovský, Daniel Freund och Malin Björk.

Talare: Didier Reynders och Sophia in 't Veld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.3.2022 (ändringsförslag), punkt 7 i protokollet av den 9.3.2022 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.3.2022 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 9.3.2022 (slutomröstning).


14. Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa (debatt)

Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa [2021/2103(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Anna Júlia Donáth redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Manon Aubry (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Maria Walsh för PPE-gruppen, Łukasz Kohut för S&D-gruppen, Abir Al-Sahlani för Renew-gruppen, Damian Boeselager för Verts/ALE-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Ladislav Ilčić för ECR-gruppen, Malin Björk för The Left-gruppen, Balázs Hidvéghi, grupplös, Andrzej Halicki, Evin Incir, Karin Karlsbro, Diana Riba i Giner, Nicolaus Fest, Clara Ponsatí Obiols, Tomáš Zdechovský, Sergey Lagodinsky och Eugen Tomac.

Talare: Didier Reynders och Anna Júlia Donáth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.3.2022.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.3.2022.


15. Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism (debatt)

Betänkande om den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism [2021/2057(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Salima Yenbou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Pollák för PPE-gruppen, Ibán García Del Blanco för S&D-gruppen, Monica Semedo för Renew-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Elżbieta Kruk för ECR-gruppen, Niyazi Kizilyürek för The Left-gruppen, Chiara Gemma, grupplös, Tomasz Frankowski, Massimiliano Smeriglio och Vlad-Marius Botoş.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Talare: Pierrette Herzberger-Fofana, Filip De Man, Dorien Rookmaker, Michaela Šojdrová, Predrag Fred Matić, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Loucas Fourlas, Hannes Heide, Asim Ademov, Heléne Fritzon och Domènec Ruiz Devesa.

Talare: Mariya Gabriel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.3.2022.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.3.2022.


16. Utskottens och delegationernas sammansättning

ID-gruppen hade meddelat talmannen följande beslut om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

AGRI-utskottet: Julie Lechanteux i stället för Hélène Laporte

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


17. Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om sammanhållningspolitiken som ett instrument för att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet [2021/2100(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Tomislav Sokol redogjorde för betänkandet.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.3.2022.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.3.2022.


18. Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om sammanhållningspolitikens roll för att främja innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet [2021/2101(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Cristina Maestre Martín De Almagro redogjorde för betänkandet.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.3.2022.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.3.2022.


19. Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet [2020/2275(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Marie-Pierre Vedrenne redogjorde för betänkandet.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.3.2022 (ändringsförslag), punkt 7 i protokollet av den 9.3.2022 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.3.2022 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 9.3.2022 (slutomröstning).


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 172 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Tomislav Sokol, Ivo Hristov, Vlad-Marius Botoş, Gunnar Beck, Ladislav Ilčić, Mick Wallace, Ivan Štefanec, Nicolae Ştefănuță, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Radan Kanev, Michiel Hoogeveen, João Pimenta Lopes, Anna-Michelle Asimakopoulou, Clare Daly, Peter Pollák, Michaela Šojdrová och Eugen Tomac.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 729.053/OJMA).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.07.


23. Avslutande av sessionen

Europaparlamentets session 2021-2022 avslutades.

I enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt skulle parlamentet åter samlas tisdagen den 8 mars 2022 kl. 9.00.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Conte Rosanna, Cormand David, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danti Nicola, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Băsescu Traian, Číž Miroslav, de Graaff Marcel, Melchior Karen

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 25 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy