Rodyklė 
Protokolas
XML 140kPDF 266kWORD 75k
Antradienis, 2022 m. kovo 8 d. - Strasbūras
1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Užsienio šalių kišimasis į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Tarptautinės moters dienos minėjimas. Oksanos Zabužko kalba
 6.Balsavimas
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Blogėjanti pabėgėlių padėtis dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą (diskusijos)
 10.Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)
 11.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 12.Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijų tęsinys)
 13.Energijos kainų kilimas ir manipuliavimas rinka dujų rinkoje (diskusijos)
 14.Frakcijų sudėtis
 15.Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente – 2020 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 16.Trečiasis ES lyčių lygybės veiksmų planas (diskusijos)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Metinės sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa 2022-2023 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.

Kalbėjo Robert Roos, jis priminė Darbo tvarkos taisyklių 237a straisnį, reikalaudamas panaikinti dar galiojančius sanitarinius apribojimus (pirmininkas pranešė, kad kompetentingos tarnybos jau užsiima tuo klausimu).


3. Užsienio šalių kišimasis į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pranešimas dėl užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją [2020/2268(INI)] - Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais. Pranešėja: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Sandra Kalniete pristatė pranešimą.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) Tarybos vardu, Brigitte Klinkert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo Javier Zarzalejos PPE frakcijos vardu, Andreas Schieder S&D frakcijos vardu, Bart Groothuis Renew frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Dreosto ID frakcijos vardu, Dace Melbārde ECR frakcijos vardu, Clare Daly The Left frakcijos vardu, Márton Gyöngyösi, nepriklausomas Parlamento narys, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Markéta Gregorová, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias, Laura Ferrara, Eugen Tomac, Raphaël Glucksmann ir Morten Løkkegaard.

PIRMININKAVO: Eva KAILI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Gwendoline Delbos-Corfield, Nicolaus Fest, Anna Zalewska, Jérôme Rivière, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Sandro Gozi, Heidi Hautala, Robert Roos, Mislav Kolakušić, Frances Fitzgerald, Nacho Sánchez Amor, Anna Júlia Donáth, Daniel Freund, Jorge Buxadé Villalba, Milan Uhrík, Tomáš Zdechovský, Tonino Picula, Maite Pagazaurtundúa, Thomas Waitz, Ladislav Ilčić, Miroslav Radačovský, Isabel Wiseler-Lima, Radka Maxová, Petras Auštrevičius, Alexandra Geese, Dominik Tarczyński, Radosław Sikorski, Gabriele Bischoff, Dragoş Tudorache, Joachim Stanisław Brudziński, Liudas Mažylis, Juan Fernando López Aguilar, Abir Al-Sahlani, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petra Kammerevert, Ivars Ijabs, Sunčana Glavak, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Gheorghe Falcă, Engin Eroglu, Miriam Lexmann, Charles Goerens, Eva Maydell, Seán Kelly, Paulo Rangel ir Arba Kokalari.

Kalbėjo Věra Jourová ir Brigitte Klinkert.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2022 03 08 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2022 03 09 protokolo 7 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2022 03 08 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2022 03 09 protokolo 13 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 12.11 val.)


PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininkė

4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.12 val.


5. Tarptautinės moters dienos minėjimas. Oksanos Zabužko kalba

Pirmininkė padarė pareiškimą Tarptautinės moters dienos proga.

Ukrainiečių rašytoja Oksana Zabužko pasakė kalbą.

Kalbėjo Frances Fitzgerald PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Stéphane Séjourné Renew frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Simona Baldassarre ID frakcijos vardu, Assita Kanko ECR frakcijos vardu, Manon Aubry The Left frakcijos vardu ir Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė.

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.


6. Balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl preliminaraus susitarimo šia tema:

Regionų žemės ūkio ekonominės sąskaitos ***I
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl regionų žemės ūkio ekonominių sąskaitų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 [COM(2021)0054 - C9-0020/2021- 2021/0031(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Petros Kokkalis (A9-0282/2021).

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas – Ispanijos paraiška „EGF/2021/006 ES/Cataluna Automotive“
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2021/006 ES/Cataluna Automotive“ [COM(2022)0020 - C9-0015/2022- 2022/0010(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Vana (A9-0038/2022);

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimas (EGF/2022/000 TA 2022 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo (EGF/2022/000 TA 2022 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) [COM(2022)0025 - C9-0025/2022- 2022/0015(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų:

Mažėjanti pilietinės visuomenės erdvė Europoje
Pranešimas dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės Europoje [2021/2103(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022);

Kultūros, švietimo, žiniasklaidos ir sporto vaidmuo kovojant su rasizmu
Pranešimas dėl kultūros, švietimo, žiniasklaidos ir sporto vaidmens kovojant su rasizmu [2021/2057(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Salima Yenbou (A9-0027/2022);

Sanglaudos politika: sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje stiprinimo priemonė
Pranešimas dėl sanglaudos politikos kaip sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje stiprinimo priemonės [2021/2100(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Tomislav Sokol (A9-0026/2022);

Sanglaudos politika: novatoriškos ir pažangios pertvarkos ir regionų IRT jungčių skatinimas
Pranešimas dėl sanglaudos politikos vaidmens skatinant novatorišką ir pažangią pertvarką ir regionų IRT jungtis [2021/2101(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Užsienio šalių kišimasis į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje
Pranešimas dėl užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją [2020/2268(INI)] - Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais. Pranešėja: Sandra Kalniete (A9-0022/2022);

Pilietybės ir leidimo gyventi įsigijimo investuojant schemos
Pranešimas dėl pilietybės ir leidimo gyventi įsigijimo investuojant schemų su pasiūlymais Komisijos [2021/2026(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022);

Bendravimas su piliečiais: teisė pateikti peticijas, teisė kreiptis į Europos ombudsmeną ir Europos piliečių iniciatyva
Pranešimas tema „Bendravimas su piliečiais. Teisė pateikti peticijas, teisė kreiptis į Europos ombudsmeną ir Europos piliečių iniciatyva“ [2020/2275(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022).

Balsavimas vyks iki 13.45 val.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 19 val. (2022 03 08 protokolo 11 punktas).

Buvo balsuota.

(Posėdis sustabdytas 12.52 val.)


PIRMININKAVO: Evelyn REGNER
Pirmininko pavaduotoja

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE frakcija perdavė Pirmininkei šiuos sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

LIBE komitetas: Ralf Seekatz nebėra šio komiteto narys

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Isabella Adinolfi vietoj Roberta Metsola.

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


9. Blogėjanti pabėgėlių padėtis dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Blogėjanti pabėgėlių padėtis dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą (2022/2575(RSP))

Brigitte Klinkert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Ylva Johansson (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Marek Belka S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius Renew frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Annalisa Tardino ID frakcijos vardu, Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst The Left frakcijos vardu, Andrea Bocskor, nepriklausoma Parlamento narė, Andrius Kubilius, Gabriele Bischoff, Sophia in 't Veld, Diana Riba i Giner, Jean-Lin Lacapelle, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Tomas Tobé, Simona Bonafè, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Tom Vandendriessche, Hermann Tertsch, Sira Rego, Laura Ferrara, Michaela Šojdrová, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Damien Carême, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan ir Tonino Picula.

PIRMININKAVO: Roberts ZĪLE
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Róża Thun und Hohenstein, Terry Reintke, Silvia Sardone, Charlie Weimers, Clare Daly, Jörg Meuthen, Radosław Sikorski, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Alice Kuhnke, Patryk Jaki, Konstantinos Arvanitis, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Juan Fernando López Aguilar, Malik Azmani, Sylwia Spurek, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Balázs Hidvéghi, Isabel Wiseler-Lima, Juozas Olekas, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Urtasun, Vincenzo Sofo, Idoia Villanueva Ruiz, Sunčana Glavak, Pietro Bartolo, Valérie Hayer, Damian Boeselager, Beata Kempa, Miriam Lexmann, Dan Nica, Nicola Danti, Saskia Bricmont, Alexandr Vondra, Othmar Karas, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Pîslaru, Grace O'Sullivan, Jadwiga Wiśniewska, Loucas Fourlas, Isabel Santos, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Mikuláš Peksa, Kosma Złotowski, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Elsi Katainen, Janina Ochojska, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Frances Fitzgerald, Evin Incir, Abir Al-Sahlani, Lukas Mandl, Petar Vitanov, Michal Šimečka, Ivan Štefanec, Bettina Vollath, Urmas Paet, Karlo Ressler ir Tanja Fajon.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo José Ramón Bauzá Díaz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Victor Negrescu, Dacian Cioloş, Peter van Dalen, Antonio Tajani ir Nicolae Ştefănuță.

Kalbėjo Ylva Johansson ir Brigitte Klinkert.

Diskusijos baigtos.


10. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (2022/2576(RSP))

Olivér Várhelyi (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Dietmar Köster S&D frakcijos vardu, Klemen Grošelj Renew frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Lechanteux ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Emmanuel Maurel The Left frakcijos vardu, Ivan Vilibor Sinčić, nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Tonino Picula ir Ilhan Kyuchyuk.

(Diskusijų tęsinys: 2022 03 08 protokolo 12 punktas)


11. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Regionų žemės ūkio ekonominės sąskaitos ***I
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl regionų žemės ūkio ekonominių sąskaitų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 [COM(2021)0054 - C9-0020/2021- 2021/0031(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2022)0053)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 1)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas – Ispanijos paraiška „EGF/2021/006 ES/Cataluna Automotive“
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2021/006 ES/Cataluna Automotive“ [COM(2022)0020 - C9-0015/2022- 2022/0010(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Vana (A9-0038/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2022)0054)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimas (EGF/2022/000 TA 2022 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo (EGF/2022/000 TA 2022 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) [COM(2022)0025 - C9-0025/2022- 2022/0015(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2022)0055)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)

Mažėjanti pilietinės visuomenės erdvė Europoje
Pranešimas dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės Europoje [2021/2103(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2022)0056)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

Kultūros, švietimo, žiniasklaidos ir sporto vaidmuo kovojant su rasizmu
Pranešimas dėl kultūros, švietimo, žiniasklaidos ir sporto vaidmens kovojant su rasizmu [2021/2057(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2022)0057)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Sanglaudos politika: sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje stiprinimo priemonė
Pranešimas dėl sanglaudos politikos kaip sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje stiprinimo priemonės [2021/2100(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2022)0058)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

Sanglaudos politika: novatoriškos ir pažangios pertvarkos ir regionų IRT jungčių skatinimas
Pranešimas dėl sanglaudos politikos vaidmens skatinant novatorišką ir pažangią pertvarką ir regionų IRT jungtis [2021/2101(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2022)0059)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Užsienio šalių kišimasis į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje
Pranešimas dėl užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją [2020/2268(INI)] - Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais. Pranešėja: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2022)0064)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Pilietybės ir leidimo gyventi įsigijimo investuojant schemos
Pranešimas dėl pilietybės ir leidimo gyventi įsigijimo investuojant schemų su pasiūlymais Komisijos [2021/2026(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2022)0065)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

Bendravimas su piliečiais: teisė pateikti peticijas, teisė kreiptis į Europos ombudsmeną ir Europos piliečių iniciatyva
Pranešimas tema „Bendravimas su piliečiais. Teisė pateikti peticijas, teisė kreiptis į Europos ombudsmeną ir Europos piliečių iniciatyva“ [2020/2275(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2022)0066)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15).


12. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijų tęsinys)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (2022/2576(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2022 03 08 protokolo 10 punktas)

Kalbėjo Romeo Franz, Roman Haider, Bogdan Rzońca, Fabio Massimo Castaldo, Željana Zovko, Delara Burkhardt, Irena Joveva, Thomas Waitz, Lukas Mandl, Andreas Schieder, Reinhard Bütikofer, Tomislav Sokol ir Tanja Fajon.

Kalbėjo Olivér Várhelyi (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.


13. Energijos kainų kilimas ir manipuliavimas rinka dujų rinkoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000007/2022 ir kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu Komisijai: Energijos kainų kilimas ir manipuliavimas dujų rinkoje (B9-0007/2022)

Cristian-Silviu Buşoi pateikė klausimą.

Kadri Simson (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Christian Ehler PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Morten Petersen Renew frakcijos vardu ir Marie Toussaint Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paolo Borchia ID frakcijos vardu, Beata Szydło ECR frakcijos vardu, Sira Rego The Left frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Maria da Graça Carvalho, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Jutta Paulus, Georg Mayer, Jessica Stegrud, Marc Botenga, Milan Uhrík, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Nicola Danti, Bronis Ropė, Gunnar Beck, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Mislav Kolakušić, Angelika Niebler, Jens Geier, Martin Hojsík, Rasmus Andresen, Aurélia Beigneux, Izabela-Helena Kloc, Petros Kokkalis, Jörg Meuthen, Tom Berendsen, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Henrike Hahn, Robert Roos, Mick Wallace, Maria Spyraki, Tsvetelina Penkova, Emma Wiesner, Jordi Solé, Alexandr Vondra, François-Xavier Bellamy, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Andrey Slabakov, Luděk Niedermayer, Carlos Zorrinho, Ondřej Kovařík, Jorge Buxadé Villalba, Massimiliano Salini, Łukasz Kohut, Róża Thun und Hohenstein, Sunčana Glavak, Niels Fuglsang, Josianne Cutajar ir Romana Jerković.

Kalbėjo Kadri Simson.

Diskusijos baigtos.


14. Frakcijų sudėtis

Salima Yenbou nebepriklauso frakcijai Verts/ALE ir nuo 2022 m. kovo 9 d. prisijungia prie frakcijos „Renew Europe“.


15. Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente – 2020 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente – 2020 m. metinė ataskaita [2021/2039(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Irène Tolleret ir Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Irène Tolleret ir Gwendoline Delbos-Corfield pristatė pranešimą.

Kalbėjo Frances Fitzgerald PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Lina Gálvez Muñoz S&D frakcijos vardu, Svenja Hahn Renew frakcijos vardu, Christine Anderson ID frakcijos vardu, Beata Kempa ECR frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop The Left frakcijos vardu, Maria da Graça Carvalho, Robert Biedroń, Isabella Adinolfi, Evelyn Regner, Sara Skyttedal, Predrag Fred Matić, Danuta Maria Hübner, Maria-Manuel Leitão-Marques, Isabel Benjumea Benjumea, Vera Tax ir Sunčana Glavak.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2022 03 09 protokolo 7 punktas (pakeitimai); 2022 03 09 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2022 03 09 protokolo 13 punktas (pakeitimai); 2022 03 10 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).


16. Trečiasis ES lyčių lygybės veiksmų planas (diskusijos)

Pranešimas dėl trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano [2021/2003(INI)] - Vystymosi komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Chrysoula Zacharopoulou pristatė pranešimą.

Kalbėjo Hannah Neumann (AFET komiteto nuomonės referentė) ir Alexandra Geese (BUDG komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Jutta Urpilainen (Komisijos narė).

Kalbėjo Marlene Mortler PPE frakcijos vardu, Evin Incir S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE frakcijos vardu, Christine Anderson ID frakcijos vardu, Margarita de la Pisa Carrión ECR frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop The Left frakcijos vardu, Sirpa Pietikäinen, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Annika Bruna, Frances Fitzgerald, Mónica Silvana González, Sunčana Glavak, Heléne Fritzon, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar ir Isabella Adinolfi.

Kalbėjo Jutta Urpilainen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2022 03 09 protokolo 7 punktas (pakeitimai); 2022 03 09 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2022 03 09 protokolo 13 punktas (pakeitimai); 2022 03 10 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).


17. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti atskirų Parlamento narių puslapiuose, esančiuose Parlamento interneto svetainėje.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


18. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos posėdžio darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 729.053/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Generalinis sekretorius

Pirmininkė


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Băsescu Traian, Číž Miroslav, de Graaff Marcel, Melchior Karen

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2022 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika