Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0300(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0203/2021

Разисквания :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Гласувания :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Протокол
XML 22k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург

2. Обявяване на резултатите от гласуването
CRE

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.
Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г. [2022/2006(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2022)0076)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г.
Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г. [2021/2233(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

Батериите и отпадъчните батерии ***I
Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2022)0077)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0067)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020 г.
Доклад относно нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020 г. (включително по-добра защита на работниците от излагане на вредни вещества, стрес на работното място и наранявания поради повтарящи се движения) [2021/2165(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marianne Vind (A9-0023/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0068)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

Създаване на специална комисия за пандемията от COVID-19: поуки и препоръки за бъдещето
Предложение за резолюция B9-0139/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0069)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
Предложение за резолюция B9-0140/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0070)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Създаване на анкетна комисия за разследване на използването на шпионския софтуер Pegasus и други подобни програми
Предложение за резолюция B9-0138/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0071)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г. [2021/2039(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Irène Tolleret и Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0072)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете
Доклад относно третия план за действие на ЕС относно равенството между половете [2021/2003(INI)] - Комисия по развитие - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0073)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Върховенството на закона и последиците от решението на Съда на ЕС
Предложение за резолюция B9-0134/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0074)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

(Предложенията за резолюции B9-0135/2022 и B9-0136/2022 отпадат.)

Изказвания

Изказа се Alessandra Moretti (заместваща докладчика Simona Bonafè) с искане следният въпрос да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуиндтитуционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4, от Правилника за дейността:

- Батериите и отпадъчните батерии (COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)) - комисия ENVI.

Това искане ще бъде подложено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията (точка 9 от протокола от 10.3.2022 г.).

Последно осъвременяване: 29 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност