Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0300(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0203/2021

Συζήτηση :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Συνοπτικά πρακτικά
XML 22k
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 - Στρασβούργο

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022 [2022/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2022)0076)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2022 [2021/2233(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

Mπαταρίες και απόβλητα μπαταριών ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2022)0077)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0067)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020 (συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες, το άγχος στην εργασία και τους τραυματισμούς που οφείλονται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις)
Έκθεση σχετικά με το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020 (συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες, το άγχος στην εργασία και τους τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων) [2021/2165(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marianne Vind (A9-0023/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0068)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

Σύσταση ειδικής επιτροπής για την πανδημία COVID-19: άντληση διδαγμάτων και συστάσεις για το μέλλον
Πρόταση ψηφίσματος B9-0139/2022

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0069)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

Σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρόταση ψηφίσματος B9-0140/2022

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0070)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης
Πρόταση ψηφίσματος B9-0138/2022

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0071)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ετήσια έκθεση 2020 [2021/2039(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Irène Tolleret και Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0072)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙΙ
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙΙ [2021/2003(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. : Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0073)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Το κράτος δικαίου και οι συνέπειες των αποφάσεων του ΔΕE
Πρόταση ψηφίσματος B9-0134/2022

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0074)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0135/2022 και B9-0136/2022 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει η Alessandra Moretti (αναπληρώνει την εισηγήτρια Simona Bonafè), για να ζητήσει να παραπεμφθεί το ακόλουθο ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγεαφος 4 του Κανονισμού:

- Mπαταρίες και απόβλητα μπαταριών (COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)) - επιτροπή ENVI.

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2022).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Οκτωβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου