Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0300(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0203/2021

Debatter :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Omröstningar :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Protokoll
XML 18k
Torsdagen den 10 mars 2022 - Strasbourg

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat
CRE

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022 [2022/2006(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0076)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022 [2021/2233(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Batterier och förbrukade batterier ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0077)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020- 2020/0300(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2022)0067)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020
Betänkande om en ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre skydd för arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad stress och skador från repetitiva rörelser) [2021/2165(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marianne Vind (A9-0023/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0068)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Tillsättning av ett särskilt utskott för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför framtiden
Resolutionsförslag B9-0139/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2022)0069)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
Resolutionsförslag B9-0140/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2022)0070)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Tillsättning av en undersökningskommitté för att utreda användningen av Pegasus och liknande spionprogram
Resolutionsförslag B9-0138/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2022)0071)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020
Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020 [2021/2039(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Irène Tolleret och Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0072)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
Betänkande om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet [2021/2003(INI)] - Utskottet för utveckling - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0073)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom
Resolutionsförslag B9-0134/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0074)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

(Resolutionsförslagen B9-0135/2022 och B9-0136/2022 bortföll.)

Inlägg:

Talare: Alessandra Moretti (ersättare för Simona Bonafè) begärde att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen:

- Batterier och förbrukade batterier (COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)) – ENVI-utskottet.

Begäran skulle tas upp till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 9 i protokollet av den 10.3.2022).

Senaste uppdatering: 28 juni 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy