Indekss 
Protokols
XML 175kPDF 291kWORD 80k
Ceturtdiena, 2022. gada 10. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde (debates)
 4.Pirmais balsošanas laiks
 5.Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde (debašu turpinājums)
 6.Nepieciešamība pieņemt ES ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu stratēģiju (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
7.1.Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā
  
7.2.Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma
  
7.3.Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā
 8.Parlamenta 2023. gada sesiju kalendārs
 9.Balsošanas rezultātu paziņošana
 10.Sēdes atsākšana
 11.Komiteju un delegāciju sastāvs
 12.Otrais balsošanas laiks
 13.Sēdes atsākšana
 14.Sistemātiska ES pieeja hroniskai nieru slimībai (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas rezultātu paziņošana
 17.Balsojumu skaidrojumi
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 19.Lūgumraksti
 20.Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus
 21.Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
 22.Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)
 23.Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)
 24.Pastāvīgo ziņojumu nosaukumu grozīšana
 25.Dokumentu iesniegšana
 26.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 27.Nākamo sēžu datumi
 28.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Roberts ZĪLE
Priekšsēdētājas vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums [2022/2006(INI)] – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0034/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2022)0076).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti [2021/2233(INI)] – Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Helmut Geuking (A9-0040/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

Baterijas un bateriju atkritumi ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020 [COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD)] – Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A9-0031/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2022)0077).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam [COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD)] – Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2022)0067).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Jauns ES stratēģiskais satvars darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada
Ziņojums par jaunu ES stratēģisko satvaru darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada (ietverot darba ņēmēju aizsardzību pret kaitīgu vielu iedarbību darba vietā, stresu darba vietā un atkārtotu kustību radītas traumas) [2021/2165(INI)] – Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marianne Vind (A9-0023/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0068).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Īpašas komitejas Covid-19 pandēmijas jautājumos izveide: gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei
Rezolūcijas priekšlikums B9-0139/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0069).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

Īpašas komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, izveide
Rezolūcijas priekšlikums B9-0140/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0070).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Izmeklēšanas komitejas izveide, lai izmeklētu spiegprogrammatūras "Pegasus" un tai līdzīgu novērošanas spiegprogrammatūru izmantošanu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0138/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0071).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020. gada ziņojums
Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020. gada ziņojums [2021/2039(INI)] – Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Irène Tolleret un Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0072).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns
Ziņojums par ES trešo dzimumu līdztiesības rīcības plānu [2021/2003(INI)] – Attīstības komiteja – Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0073).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Tiesiskums un ES Tiesas nolēmuma sekas
Rezolūcijas priekšlikums B9-0134/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0074).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0135/2022 un B9-0136/2022 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās: Alessandra Moretti (aizstājot referenti Simona Bonafè), lai nolūkā risināt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasītu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai turpmāk minēto jautājumu:

- Baterijas un bateriju atkritumi (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD)) – ENVI komiteja.

Par šo pieprasījumu balsos pēc galīgā balsojuma par Komisijas priekšlikumu. (10.3.2022. protokola 9. punkts).


3. Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde (debates)

Komisijas paziņojums: Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde (2022/2578(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Tomislav Sokol PPE grupas vārdā, Evin Incir S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā, Alessandro Panza ID grupas vārdā, Marc Botenga grupas “The Left” vārdā, Ivan Vilibor Sinčić, pie grupām nepiederošs deputāts, Jiří Pospíšil, Kathleen Van Brempt, Tilly Metz, Virginie Joron, Miapetra Kumpula-Natri un Eleonora Evi.

(Debašu turpinājums: 10.3.2022. protokola 5. punkts.)


4. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minēto dokumentu.

Eiropas satvars nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā
Ziņojums par Eiropas satvaru nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā [2021/2097(INI)] – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pedro Marques (A9-0011/2022).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022 un B9-0148/2022 iesniedza Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Tom Vandenkendelaere, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara Skyttedal, Janina Ochojska, Seán Kelly, Christian Sagartz, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Romana Tomc, Inese Vaidere un Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Evin Incir S&D grupas vārdā, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans un Dragoş Pîslaru grupas “Renew” vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko un Vincenzo Sofo ECR grupas vārdā, Pernando Barrena Arza grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo, par Mjanmu vienu gadu pēc valsts apvērsuma (2022/2581(RSP)) (RC-B9-0141/2022).

Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022 un B9-0152/2022 iesniedza Peter van Dalen, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, François-Xavier Bellamy, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Romana Tomc un Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos un Evin Incir S&D grupas vārdā, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Vincenzo Sofo, Elżbieta Kruk un Bert-Jan Ruissen ECR grupas vārdā, Stelios Kouloglou un Emmanuel Maurel grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo, par kultūras mantojuma iznīcināšanu Kalnu Karabahā (2022/2582(RSP)) (RC-B9-0146/2022).

2020. gada ziņojums par ES pilsonību
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par ES pilsonību: iespēju nodrošināšana pilsoņiem un viņu tiesību aizsardzība [2021/2099(INI)] – Lūgumrakstu komiteja. Referente: Yana Toom (A9-0019/2022).

Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par taisnīgāku un vienkāršāku nodokļu sistēmu atveseļošanas stratēģijas atbalstam (EP turpmākie pasākumi saistībā ar Komisijas jūlijā pieņemto rīcības plānu un 25 iniciatīvām PVN, uzņēmējdarbības nodokļu un individuālu nodokļu uzlikšanas jomā) [2020/2254(INL)] – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums [2022/2006(INI)] – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0034/2022).

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti [2021/2233(INI)] – Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Helmut Geuking (A9-0040/2022).

Baterijas un bateriju atkritumi
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020 [COM(2020)0798 – C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] – Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A9-0031/2022).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 11.00.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.00 (10.3.2022. protokola 9. punkts).

Sākās balsošana.


5. Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde (debašu turpinājums)

Komisijas paziņojums: Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde (2022/2578(RSP)).

(Debašu sākums: 10.3.2022. protokola 3. punkts.)

Uzstājās Joachim Kuhs, Milan Brglez, Gerolf Annemans un Annalisa Tardino.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.


6. Nepieciešamība pieņemt ES ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu stratēģiju (debates)

Komisijas paziņojums: Nepieciešamība pieņemt ES ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu stratēģiju (2022/2539(RSP)).

Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Pina PICIERNO
Priekšsēdētājas vietniece

Uzstājās Christian Ehler PPE grupas vārdā, César Luena S&D grupas vārdā, Ulrike Müller grupas “Renew” vārdā, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Pietro Fiocchi ECR grupas vārdā, Helmut Scholz grupas “The Left” vārdā, Pernille Weiss, Patrizia Toia, Marie-Pierre Vedrenne, Alice Kuhnke, Maria da Graça Carvalho, Agnes Jongerius, Svenja Hahn, Saskia Bricmont, Maria Spyraki, Vlad-Marius Botoş, Marie Toussaint, Sunčana Glavak, Manuela Ripa, Sirpa Pietikäinen un Malte Gallée.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius.

Debates tika slēgtas.


7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 9.3.2022. protokola 21. punkts.)


7.1. Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022 un B9-0158/2022 (2022/2580(RSP)).

Leopoldo López Gil, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Hermann Tertsch un Miguel Urbán Crespo iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, Evin Incir S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos grupas “Renew” vārdā, Susanna Ceccardi ID grupas vārdā, Clare Daly grupas “The Left” vārdā, Antoni Comín i Oliveres, pie grupām nepiederošs deputāts, Jiří Pospíšil, Jytte Guteland un Karin Karlsbro.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētājas vietniece

Uzstājās Lefteris Nikolaou-Alavanos, Seán Kelly un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2022. protokola 12. punkts.

Balsošanas rezultātu paziņošana: 10.3.2022. protokola 16. punkts.


7.2. Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma

Rezolūciju priekšlikumi B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022 un B9-0148/2022 (2022/2581(RSP)).

Seán Kelly, Evin Incir, Svenja Hahn, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen un Pernando Barrena Arza iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Andrea Cozzolino S&D grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Marianne Vind un Patrizia Toia.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2022. protokola 4. punkts (grozījumi); 10.3.2022. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 10.3.2022. protokola 9. punkts (grozījumi); 10.3.2022. protokola 16. punkts (galīgais balsojums).


7.3. Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022 un B9-0152/2022 (2022/2582(RSP)).

Peter van Dalen, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel un Charlie Weimers iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B9-0152/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0147/2022 un B9-0151/2022.

Uzstājās Željana Zovko PPE grupas vārdā, Costas Mavrides S&D grupas vārdā, François Alfonsi Verts/ALE grupas vārdā, Susanna Ceccardi ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Mick Wallace grupas “The Left” vārdā, Carles Puigdemont i Casamajó, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrey Kovatchev, Marina Kaljurand, Virginie Joron, Bert-Jan Ruissen, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Lars Patrick Berg, Pernando Barrena Arza, François-Xavier Bellamy, Joachim Stanisław Brudziński, Tomislav Sokol un Ryszard Czarnecki.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2022. protokola 4. punkts (grozījumi); 10.3.2022. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 10.3.2022. protokola 9. punkts (grozījumi); 10.3.2022. protokola 16. punkts (galīgais balsojums).


8. Parlamenta 2023. gada sesiju kalendārs

Trešdien, 2022. gada 9. martā, Priekšsēdētāju konference sanāksmē pieņēma 2023. gada parlametārā darba sesiju kalendāra projektu.

Sesiju norises datumi ir šādi:

- 16.–19. janvāris

- 26. janvāris

- 1.–2. februāris

- 13.–16. februāris

- 13.–16. marts

- 29.–30. marts

- 17.–20. aprīlis

- 8.–11. maijs

- 31. maijs–1. jūnijs

- 12.–15. jūnijs

- 10.–13. jūlijs

- 11.–14. septembris

- 2.–5. oktobris

- 16.–19. oktobris

- 8.–9/ novembris

- 20.–23 novembris

- 11.–14. decembris

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir pirmdiena, 2022. gada 21. marts plkst. 12.00.

Balsošana notiks ceturtdien, 2022. gada 24. martā plkst. 11.30.


9. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus.

Eiropas satvars nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā
Ziņojums par Eiropas satvaru nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā [2021/2097(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pedro Marques (A9-0011/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2022)0075).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0141/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2022)0078).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0146/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2022)0079).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

2020. gada ziņojums par ES pilsonību
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par ES pilsonību: iespēju nodrošināšana pilsoņiem un viņu tiesību aizsardzība [2021/2099(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Yana Toom (A9-0019/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2022)0080).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par taisnīgāku un vienkāršāku nodokļu sistēmu atveseļošanas stratēģijas atbalstam (EP turpmākie pasākumi saistībā ar Komisijas jūlijā pieņemto rīcības plānu un 25 iniciatīvām PVN, uzņēmējdarbības nodokļu un individuālu nodokļu uzlikšanas jomā) [2020/2254(INL)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2022)0081).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums [2022/2006(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0034/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0076).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti [2021/2233(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Helmut Geuking (A9-0040/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Baterijas un bateriju atkritumi ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020 [COM(2020)0798 - C9-0400/2020- 2020/0353(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A9-0031/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2022)0077).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (664 par, 16 pret, 11 atturas).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.06.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētājas vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.50.


11. Komiteju un delegāciju sastāvs

Grupa “Renew” ir paziņojusi priekšsēdētājai par turpmāk minēto lēmumu, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

DROI apakškomiteja: Salima Yenbou – Karin Karlsbro vietā.

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


12. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0153/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022 un B9-0158/2022 iesniedza Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Romana Tomc, Inese Vaidere un Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Inma Rodríguez-Piñero S&D grupas vārdā, Nicolae Ştefănuță, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Diana Riba i Giner un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski, Vincenzo Sofo, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić un Alexandr Vondra ECR grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo, par žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvokli Meksikā (2022/2580(RSP)) (RC-B9-0153/2022).

Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0141/2022.

Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0146/2022.

2020. gada ziņojums par ES pilsonību
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par ES pilsonību: iespēju nodrošināšana pilsoņiem un viņu tiesību aizsardzība [2021/2099(INI)] – Lūgumrakstu komiteja. Referente: Yana Toom (A9-0019/2022).

Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par taisnīgāku un vienkāršāku nodokļu sistēmu atveseļošanas stratēģijas atbalstam (EP turpmākie pasākumi saistībā ar Komisijas jūlijā pieņemto rīcības plānu un 25 iniciatīvām PVN, uzņēmējdarbības nodokļu un individuālu nodokļu uzlikšanas jomā) [2020/2254(INL)] – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 15.00.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 16.00 (10.3.2022. protokola 16. punkts).

Sākās balsošana.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.51.)


13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


14. Sistemātiska ES pieeja hroniskai nieru slimībai (debates)

Komisijas paziņojums: Sistemātiska ES pieeja hroniskai nieru slimībai (2022/2579(RSP)).

Stella Kyriakides (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Nicolás González Casares S&D grupas vārdā, Jutta Paulus Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, João Pimenta Lopes grupas “The Left” vārdā, Juozas Olekas un Brando Benifei.

Uzstājās Stella Kyriakides.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 15.38.)


15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 16.02.


16. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0153/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0078).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0154/2022 vairs nav spēkā.)

Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0141/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0079).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0146/2022.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0080).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

2020. gada ziņojums par ES pilsonību
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par ES pilsonību: iespēju nodrošināšana pilsoņiem un viņu tiesību aizsardzība [2021/2099(INI)] – Lūgumrakstu komiteja. Referente: Yana Toom (A9-0019/2022).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0081).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par taisnīgāku un vienkāršāku nodokļu sistēmu atveseļošanas stratēģijas atbalstam (EP turpmākie pasākumi saistībā ar Komisijas jūlijā pieņemto rīcības plānu un 25 iniciatīvām PVN, uzņēmējdarbības nodokļu un individuālu nodokļu uzlikšanas jomā) [2020/2254(INL)] – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2022)0082).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)


17. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


18. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


19. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 0098-22 līdz 0181-22 vispārējā reģistrā iekļāva 2022. gada 4. martā, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.

Priekšsēdētāja 2022. gada 4. martā saskaņā ar Reglamenta 226. panta 15. punkta noteikumiem nosūtīja atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


20. Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 3. marta lēmumu)

CULT komiteja

- E-sports un videospēles (2022/2027(INI))
(atzinums: IMCO)

LIBE komiteja

- Virzība uz vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu personām ar invaliditāti (2022/2026(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants), CULT, PETI (Reglamenta 57. pants))

TRAN komiteja

- Jaunais ES pilsētu mobilitātes satvars (2022/2023(INI))
(atzinums: REGI)

- Rīcības plāns tālsatiksmes un pārrobežu dzelzceļa transporta pasažieru pārvadājumu veicināšanai (2022/2022(INI))
(atzinums: IMCO)

CONT komiteja

- Lieli transporta infrastruktūras projekti ES — projektu īstenošana un ES līdzekļu uzraudzība un kontrole (2022/2021(INI))
(atzinums: TRAN (Reglamenta 57. pants))

- Iespējas palielināt valsts iestāžu veiktu revīziju un kontroļu uzticamību dalītajā pārvaldībā (2022/2020(INI))
(atzinums: AGRI)

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 114. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 3. marta lēmumu)

LIBE komiteja

- Ieteikumi attiecībā uz sarunām par Eiropas Savienības un Starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas (ICPO–Interpols) sadarbības nolīgumu (2022/2025(INI))
(atzinums: AFET)

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants un 227. panta 7. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 3. marta lēmumu)

PETI komiteja

- Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2021. gadā (2022/2024(INI))


21. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

AFCO komiteja

- Publiska piekļuve dokumentiem — gada ziņojums par 2019.-2021. gadu (2022/2015(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: AFCO

TRAN komiteja

- Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: ENVI, TRAN

AFET komiteja

- Labāks likumdošanas process: kopīgi centieni nolūkā izstrādāt labākus tiesību aktus (2021/2166(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: AFET, DEVE, ENVI, ITRE, AFCO, PETI

IMCO komiteja

- Savienības un tās dalībvalstu aizsardzība pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu (COM(2021)0775 - C9-0458/2021 - 2021/0406(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, IMCO


22. Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 3. marta lēmumu)

LIBE komiteja

- Virzība uz vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu personām ar invaliditāti (2022/2026(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants), CULT, PETI (Reglamenta 57. pants))

CONT komiteja

- Lieli transporta infrastruktūras projekti ES — projektu īstenošana un ES līdzekļu uzraudzība un kontrole (2022/2021(INI))
(atzinums: TRAN (Reglamenta 57. pants))


23. Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 3. marta lēmumu)

- Grozījumu izdarīšana Padomes Direktīvā 2003/8/EK, Padomes Pamatlēmumos 2002/465/TI, 2002/584/TI, 2003/577/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI, 2008/947/TI, 2009/829/TI un 2009/948/TI un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības digitalizāciju (COM(2021)0760 - C9-0450/2021 - 2021/0395(COD))
komitejas: JURI, LIBE (Reglamenta 58. pants)

- Tiesu iestāžu sadarbības digitalizācija un tiesu iestāžu pieejamība pārrobežu civillietās, komerclietās un krimināllietās un grozījumu izdarīšana dažos tiesību aktos tiesu iestāžu sadarbības jomā (COM(2021)0759 - C9-0451/2021 - 2021/0394(COD))
komitejas: JURI, LIBE (Reglamenta 58. pants)


24. Pastāvīgo ziņojumu nosaukumu grozīšana

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2022. gada 3. marta lēmumu)

EMPL komiteja

Jauns virsraksts: Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti (2021/2233(INI))


25. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, un groza Regulu (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, un groza Regulu (ES) 2021/1147, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (COM(2022)0112 – C9-0056/2022 – 2022/0077(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā (CARE) (COM(2022)0109 – C9-0057/2022 – 2022/0075(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētāja par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG

2. Deputāti

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par serbu stāvokli Kosovā (B9-0084/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Laura Huhtasaari, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Jessica Stegrud, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska un Margarita de la Pisa Carrión. Rezolūcijas priekšlikums par tādu plaša mēroga komunikācijas kampaņu steidzamu uzsākšanu, kas būtu līdzīgas Austrālijā uzsāktajām, ar mērķi sasniegt diasporas kopienas, tranzīta valstis un izcelsmes valstis, lai novērstu neatbilstīgu migrāciju un cilvēku kontrabandu (B9-0085/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Łukasz Kohut. Rezolūcijas priekšlikums par silēziešu dialekta atzīšanu par valodu (B9-0086/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Manon Aubry, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Elżbieta Kruk, Marisa Matias, Emmanuel Maurel un Ivan Vilibor Sinčić. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas darba definīcijas pārskatīšanu (B9-0087/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Stefania Zambelli. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas ģenerālvalstu vēršanos pret feminicīdu (B9-0088/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Savienības atbalstu un finansējumu apvienībām, kas saistītas ar radikālo islāmu Eiropā (B9-0089/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Viktor Uspaskich. Rezolūcijas priekšlikums par finansējuma palielināšanu un birokrātijas novēršanu attiecībā uz piekļuvi agrīnās pirmsskolas izglītības iestādēm (B9-0096/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Nicolaus Fest un Guido Reil. Rezolūcijas priekšlikums par to, kā risināt pieaugošo organizētās ubagošanas problēmu dalībvalstīs (B9-0120/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Christine Anderson. Rezolūcijas priekšlikums par mediju grupas Meta pakalpojumu ietekmi uz bērnu un jauniešu attīstību (B9-0121/2022).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

IMCO


26. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Šīs sēdes protokolu un 2022. gada 7., 8. un 9. marta sēžu protokolus iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


27. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2022. gada 23. martā un 2022. gada 24. martā.


28. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Basso Ilan, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Băsescu Traian, Bilbao Barandica Izaskun, Cañas Jordi, Číž Miroslav, García Del Blanco Ibán, de Graaff Marcel, Leitão-Marques Maria-Manuel, López Gil Leopoldo, Melchior Karen, de la Pisa Carrión Margarita, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika