Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 24 maart 2022 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.De kracht van de EU: gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie (debat)
 3.Actuele informatie van de Commissie en de Raad over de stand van zaken in verband met de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Nominale samenstelling van de nieuwe commissies
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Vluchtelingen in Europa: CARE ***I (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  
9.1.Vluchtelingen in Europa: CARE ***I (stemming)
  
9.2.Flexibeler gebruik van middelen uit hoofde van de AMIF-verordeningen in het licht van de oorlog in Oekraïne ***I (stemming)
  
9.3.Statusovereenkomst tussen de EU en Moldavië inzake operationele activiteiten van Frontex *** (stemming)
  
9.4.Vergaderrooster van het Parlement – 2023
  
9.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Włodzimierz Cimoszewicz (stemming)
  
9.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos (stemming)
  
9.7.Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie ***I (stemming)
  
9.8.Roamingverordening (herschikking) ***I (stemming)
  
9.9.Toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I (stemming)
  
9.10.Geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex) ***I (stemming)
  
9.11.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Italië * (stemming)
  
9.12.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Italië * (stemming)
  
9.13.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Italië * (stemming)
  
9.14.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Griekenland (stemming)
  
9.15.Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een gewoon paspoort *** (stemming)
  
9.16.Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort *** (stemming)
  
9.17.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/007 FR/Selecta - Frankrijk (stemming)
  
9.18.Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3 en lid 4, punt c), van het Reglement: maximumgehalten aan residuen van flutianil (stemming)
  
9.19.Behoefte aan een dringend EU-actieplan om voedselzekerheid binnen en buiten de EU te waarborgen in het licht van de Russische invasie in Oekraïne (stemming)
  
9.20.MFK 2021-2027: de strijd tegen oligarchische structuren, de bescherming van EU-fondsen tegen fraude en belangenconflicten (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 13.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 14.Ingekomen stukken
 15.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de nieuwe commissies
Notulen (158 kb) Presentielijst (59 kb) Uitslag van de stemming (131 kb) Hoofdelijke stemming (4334 kb) Bijlage 1 (5 kb) 
 
Notulen (158 kb) Presentielijst (59 kb) Uitslag van de stemming (131 kb) Hoofdelijke stemming (4334 kb) Bijlage 1 (5 kb) 
 
Notulen (77 kb) Presentielijst (13 kb) Uitslag van de stemming (45 kb) Hoofdelijke stemming (112 kb)    
 
Notulen (274 kb) Presentielijst (78 kb) Uitslag van de stemming (118 kb) Hoofdelijke stemming (808 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2022Juridische mededeling - Privacybeleid