Seznam 
Zápis
XML 157kPDF 272kWORD 78k
Čtvrtek, 24. března 2022 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Plán RePowerEU – společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii (rozprava)
 3.Aktuální informace Komise a Rady o stavu procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Složení nových výborů
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Uprchlíci v Evropě (CARE) ***I (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  
9.1.Uprchlíci v Evropě (CARE) ***I (hlasování)
  
9.2.Pružnější využívání finančních prostředků podle nařízení o AMIF s ohledem na válku na Ukrajině ***I (hlasování)
  
9.3.Dohoda o statusu mezi EU a Moldavskem o operativních činnostech Frontexu *** (hlasování)
  
9.4.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2023
  
9.5.Žádost, aby byl Włodzimierz Cimoszewicz zbaven imunity (hlasování)
  
9.6.Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity (hlasování)
  
9.7.Pilotní režim pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru ***I (hlasování)
  
9.8.Nařízení o roamingu (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
9.9.Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (hlasování)
  
9.10.Počítačový systém pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX) ***I (hlasování)
  
9.11.Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Itálii * (hlasování)
  
9.12.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Itálii * (hlasování)
  
9.13.Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Itálii * (hlasování)
  
9.14.Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Řecku * (hlasování)
  
9.15.Dohod mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů *** (hlasování)
  
9.16.Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů *** (hlasování)
  
9.17.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/007 FR/Selecta – Francie (hlasování)
  
9.18.Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): maximální limity reziduí pro flutianil (hlasování)
  
9.19.Potřeba naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu (hlasování)
  
9.20.VFR na období 2021–2027: boj proti oligarchickým strukturám a ochrana finančních prostředků EU před podvody a střety zájmů (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 13.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 14.Předložení dokumentů
 15.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 16.Termín příštího dílčího zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Složení nových výborů


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Plán RePowerEU – společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Plán RePowerEU – společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii (2022/2589(RSP))

Clément Beaune (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Markus Pieper za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Morten Petersen za skupinu Renew, Ville Niinistö za skupinu Verts/ALE, Paolo Borchia za skupinu ID, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu The Left, Tiziana Beghin – nezařazená poslankyně, Maria da Graça Carvalho, Jens Geier, Claudia Gamon, Marie Toussaint, Jean-Lin Lacapelle, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Nicola Danti, Jutta Paulus, Markus Buchheit, Grzegorz Tobiszowski, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Michael Bloss, Teuvo Hakkarainen, Patryk Jaki, Dolors Montserrat, Miapetra Kumpula-Natri, Ondřej Knotek, Filip De Man, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Barbara Thaler a Robert Roos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Radan Kanev, Maria Grapini, Nikos Androulakis, Bogdan Rzońca, Pernando Barrena Arza a Edina Tóth.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Michal ŠIMEČKA
místopředseda

Vystoupil Clément Beaune.

Rozprava skončila.


3. Aktuální informace Komise a Rady o stavu procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000008/2022, kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Aktuální informace Komise o procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě (B9-0008/2022)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000009/2022, kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Radě: Aktuální informace Rady o procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě (B9-0009/2022)

Bernd Lange rozvinul otázky.

Clément Beaune (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B9-0009/2022.

Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise) odpověděl na otázku B9-0008/2022.

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Inma Rodríguez-Piñero za skupinu S&D, Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Anna Zalewska za skupinu ECR, Emmanuel Maurel za skupinu The Left, Enikő Győri – nezařazená poslankyně, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq a Łukasz Kohut.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Mick Wallace.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Clément Beaune.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:50.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
předsedkyně

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:01.


5. Složení nových výborů

Politické skupiny a nezařazení poslanci oznámili v souladu s článkem 209 jednacího řádu předsedkyni Parlamentu nominace do nových výborů: zvláštní výbor pro pandemii onemocnění COVID-19, zvláštní výbor pro zahraniční vměšování, včetně dezinformací a vyšetřovací výbor pro prošetření používání softwaru Pegasus a ekvivalentního špionážního softwaru.

Seznam se složením nových výborů je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 24.3.2022).


6. Členství ve výborech a v delegacích

Skupina PPE oznámila předsedkyni Parlamentu tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor BUDG: Adam Jarubas, kterým je nahrazen Jan Olbrycht

výbor CONT: Jan Olbrycht, kterým je nahrazena Simone Schmiedtbauer

výbor ENVI: Marian-Jean Marinescu, kterým je nahrazen Dan-Ştefan Motreanu

výbor LIBE: Karolin Braunsberger-Reinhold

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.


7. Uprchlíci v Evropě (CARE) ***I (rozprava)

Uprchlíci v Evropě (CARE) [COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD)]

Předsedkyně uvedla rozpravu prohlášením.

Vystoupili: Andrey Novakov za skupinu PPE, Rovana Plumb za skupinu S&D, Susana Solís Pérez za skupinu Renew, Caroline Roose za skupinu Verts/ALE, Alessandro Panza za skupinu ID, Andżelika Anna Możdżanowska za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu The Left a Chiara Gemma – nezařazená poslankyně.

Vystoupila Elisa Ferreira (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 24.3.2022.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:26.)


8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:34.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělená hlasování, dílčí hlasování ...) jsou uvedeny v příloze „Výsledky hlasování“, která je přílohou tohoto zápisu.

Výsledky jmenovitých hlasování, které jsou přílohou tohoto zápisu, byly zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.

Předsedkyně před hlasováním učinila prohlášení, ve kterém zmínila význam tohoto dne s ohledem na skutečnost, že se hlasování opět koná prezenčně.


9.1. Uprchlíci v Evropě (CARE) ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE) (CARE) (COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD)) - Výbor pro regionální rozvoj

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2022)0083)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.2. Pružnější využívání finančních prostředků podle nařízení o AMIF s ohledem na válku na Ukrajině ***I (hlasování)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a kterým se mění nařízení (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, a kterým se mění nařízení (EU) 2021/1147, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (COM(2022)0112 - C9-0056/2022- 2022/0077(COD)) - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P9_TA(2022)0084)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.3. Dohoda o statusu mezi EU a Moldavskem o operativních činnostech Frontexu *** (hlasování)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o operativních činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Moldavské republice (COM(2022)0124 - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)) - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P9_TA(2022)0085)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)


9.4. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2023

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2023 (2022/2591(RSO)): viz návrh Konference předsedů (bod 8 zápisu ze dne 10.3.2022)

přijat

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2023 je tudíž stanoven takto:

- od 16. do 19. ledna

- 26. ledna

- 1. a 2. února

- od 13. do 16. února

- od 13. do 16. března

- 29. a 30. března

- od 17. do 20. dubna

- od 8. do 11. května

- 31. května a 1. června

- od 12. do 15. června

- od 10. do 13. července

- od 11. do 14. září

- od 2. do 5. října

- od 16. do 19. října

- 8. a 9. listopadu

- od 20. do 23. listopadu

- od 11. do 14. prosince


9.5. Žádost, aby byl Włodzimierz Cimoszewicz zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Włodzimierz Cimoszewicz zbaven imunity [2021/2256(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0086)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)


9.6. Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity [2021/2225(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0087)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)


9.7. Pilotní režim pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru [COM(2020)0594 - C9-0305/2020- 2020/0267(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2022)0088)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.8. Nařízení o roamingu (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) [COM(2021)0085 - C9-0085/2021- 2021/0045(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2022)0089)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.9. Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice [COM(2022)0004 - C9-0007/2022- 2021/0438(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2022)0090)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.10. Počítačový systém pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX) ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o počítačovém systému pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726 [COM(2020)0712 - C9-0389/2020- 2020/0345(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Emil Radev a Nuno Melo (A9-0288/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2022)0091)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.11. Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Itálii * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Itálii [14836/2021 - C9-0002/2022- 2021/0806(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2022)0092)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)


9.12. Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Itálii * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Itálii [14837/2021 - C9-0003/2022- 2021/0807(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2022)0093)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)


9.13. Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Itálii * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Itálii [14838/2021 - C9-0004/2022- 2021/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2022)0094)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)


9.14. Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Řecku * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Řecku [14839/2021 - C9-0005/2022- 2021/0809(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2022)0095)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)


9.15. Dohod mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů [13448/1/2018 - C9-0416/2021- 2018/0084(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2022)0096)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)


9.16. Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů [13445/1/2018 - C9-0415/2021- 2018/0086(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2022)0097)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)


9.17. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/007 FR/Selecta – Francie (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům na základě žádosti Francie – EGF/2021/007 FR/ Selecta [COM(2022)0035 - C9-0036/2022- 2022/0023(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0098)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)


9.18. Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): maximální limity reziduí pro flutianil (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flutianil v některých produktech a na jejich povrchu (D076996/03 - 2022/2524(RPS)) (B9-0168/2022) - Odpovědní poslanci: Jutta Paulus, Maria Arena, Sirpa Pietikäinen a Mick Wallace.

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


9.19. Potřeba naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, B9-0166/2022 a B9-0167/2022

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0160/2022

(nahrazující (nahrazující B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022 a B9-0166/2022)

přijat (P9_TA(2022)0099)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

(Návrhy usnesení B9-0164/2022, B9-0165/2022 a B9-0167/2022 se neberou v potaz.)


9.20. VFR na období 2021–2027: boj proti oligarchickým strukturám a ochrana finančních prostředků EU před podvody a střety zájmů (hlasování)

Zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027: boj proti oligarchickým strukturám a ochrana finančních prostředků EU před podvody a střety zájmů [2020/2126(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0100)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Vystoupení

Monika Hohlmeier, aby předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 28. Parlament souhlasil s tím, aby se o ústním pozměňovacím návrhu hlasovalo.


PŘEDSEDNICTVÍ: Michal ŠIMEČKA
místopředseda

10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování

Uprchlíci v Evropě (CARE) - [COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD)]
Angel Dzhambazki

zpráva Angelika Winzig - A9-0286/2021
Vlad-Marius Botoş a Clare Daly

zpráva Markéta Gregorová - A9-0043/2022
Vlad-Marius Botoş, Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac a Angel Dzhambazki

Potřeba naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu - RC-B9-0160/2022
Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac a Angel Dzhambazki

zpráva Petri Sarvamaa - A9-0039/2022
Vlad-Marius Botoş.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


12. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

- Akční plán EU pro sociální ekonomiku (2021/2179(INI))
předáno příslušnému výboru: EMPL
stanovisko: REGI, JURI

- Trestněprávní ochrana životního prostředí a nahrazení směrnice 2008/99/ES (COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, ENVI, LIBE, PETI


13. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 31 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 04/2022 - oddíl III - Komise.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) ostatními orgány

- Převod prostředků DEC 06/2022 – oddíl III – Evropská komise (N9-0010/2022 - C9-0060/2022 - 2022/2028(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Převod prostředků DEC 07/2022 – oddíl III – Evropská komise (N9-0011/2022 - C9-0123/2022 - 2022/2029(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Převod prostředků DEC 08/2022 – oddíl III – Evropská komise (N9-0012/2022 - C9-0124/2022 - 2022/2030(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Převod prostředků DEC 09/2022 – oddíl III – Evropská komise (N9-0013/2022 - C9-0125/2022 - 2022/2031(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci

- Gianantonio Da Re. Návrh usnesení o provádění opatření ke zlepšení sociálně-emocionálního učení ve školním vzdělávání (B9-0122/2022)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Łukasz Kohut. Návrh usnesení o vyloučení Ruska ze systému SWIFT (B9-0124/2022)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně zemědělské půdy (B9-0125/2022)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o situaci na Madagaskaru (B9-0128/2022)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o poskytnutí všestranné pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu (B9-0129/2022)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Emmanouil Fragkos. Návrh usnesení o možnosti práce evropských nezaměstnaných v primárním sektoru (B9-0130/2022)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Valdemar Tomaševski a Charlie Weimers. Návrh usnesení o naléhavé solidaritě s Ukrajinou (B9-0131/2022)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Elena Lizzi a Stefania Zambelli. Návrh usnesení o evropském uznávání a ochraně práv pečovatelů (B9-0132/2022)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Nicolas Bay, Gilbert Collard, Maxette Pirbakas a Jérôme Rivière. Návrh usnesení o zrušení sankcí uvalených na Polsko a Maďarsko v souvislosti s přijímáním ukrajinských uprchlíků (B9-0133/2022)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET


15. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu budou zápisy ze včerejšího a dnešního denního zasedání předloženy Parlamentu ke schválení na začátku odpolední části příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány příjemcům.


16. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 4. dubna 2022 do 7. dubna 2022.


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 12:39.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Roberta Metsola

generální tajemník

předsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Băsescu Traian, Brunet Sylvie, Číž Miroslav, Estaràs Ferragut Rosa, Karas Othmar, Limmer Sylvia, Melchior Karen, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Picula Tonino, Rafaela Samira, Ripa Manuela, Ruissen Bert-Jan, Silva Pereira Pedro


Příloha 1 – Složení nových výborů

CE02 PEGA

[ 24/03/22 - ]

vyšetřovací výbor pro prošetření používání špionážního softwaru Pegasus a ekvivalentního špionážního softwaru

(38 členů)

PPE (10)

ARŁUKOWICZ Bartosz
BILČÍK Vladimír
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin
FALCĂ Gheorghe
LENAERS Jeroen
NOVAK Ljudmila
VIRKKUNEN Henna
VUOLO Lucia
WARBORN Jörgen
ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (8)

BARLEY Katarina
COZZOLINO Andrea
GUILLAUME Sylvie
HEIDE Hannes
HRISTOV Ivo
KOHUT Łukasz
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
RÓNAI Sándor

Renew (6)

DONÁTH Anna Júlia
IN 'T VELD Sophia
KÖRNER Moritz
THUN UND HOHENSTEIN Róża
TUDORACHE Dragoş
YENBOU Salima

Verts/ALE (4)

BRICMONT Saskia
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
NEUMANN Hannah
RIBA I GINER Diana

ID (3)

ANDERSON Christine
ANDROUËT Mathilde
LEBRETON Gilles

ECR (3)

KANKO Assita
KEMPA Beata
TARCZYŃSKI Dominik

The Left (2)

ERNST Cornelia
GEORGIOU Giorgos

NI (2)

HIDVÉGHI Balázs
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

CS04 COVI

[ 24/03/22 - ]

zvláštní výbor pro pandemii onemocnění COVID-19: získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost

(38 členů)

PPE (10)

CLUNE Deirdre
COLIN-OESTERLÉ Nathalie
de LANGE Esther
FRANSSEN Cindy
HAVA Mircea-Gheorghe
KOPACZ Ewa
KYMPOUROPOULOS Stelios
MONTSERRAT Dolors
REGIMENTI Luisa
SOKOL Tomislav

S&D (8)

CERDAS Sara
CIUHODARU Tudor
CUTAJAR Josianne
FRITZON Heléne
LUCKE Karsten
MALDONADO LÓPEZ Adriana
MORETTI Alessandra
VAN BREMPT Kathleen

Renew (6)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón
BOTOŞ Vlad-Marius
DLABAJOVÁ Martina
GLÜCK Andreas
TRILLET-LENOIR Véronique
ZACHAROPOULOU Chrysoula

Verts/ALE (4)

LANGENSIEPEN Katrin
METZ Tilly
PAULUS Jutta
RIVASI Michèle

ID (3)

LIMMER Sylvia
MÉLIN Joëlle
ZAMBELLI Stefania

ECR (3)

KARSKI Karol
ROOS Robert
WEIMERS Charlie

The Left (2)

KONEČNÁ Kateřina
MATIAS Marisa

NI (2)

RONDINELLI Daniela
SINČIĆ Ivan Vilibor

CS05 ING2

[ 24/03/22 - ]

zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (INGE 2)

(33 členů)

PPE (9)

BILČÍK Vladimír
BOGDAN Ioan-Rareş
KALNIETE Sandra
KOVATCHEV Andrey
LEWANDOWSKI Janusz
LUTGEN Benoît
MANDL Lukas
VERHEYEN Sabine
ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz
GLUCKSMANN Raphaël
MAJORINO Pierfrancesco
MAXOVÁ Radka
PICULA Tonino
SÁNCHEZ AMOR Nacho
SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia
GROOTHUIS Bart
LOISEAU Nathalie
LØKKEGAARD Morten
PAGAZAURTUNDÚA Maite

Verts/ALE (3)

FREUND Daniel
GREGOROVÁ Markéta
VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ID (3)

BEIGNEUX Aurélia
DREOSTO Marco
FEST Nicolaus

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge
MELBĀRDE Dace
ROOKEN Rob

The Left (1)

DALY Clare

NI (2)

BOCSKOR Andrea
HIDVÉGHI Balázs

Poslední aktualizace: 28. června 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí