Index 
Notulen
XML 158kPDF 274kWORD 77k
Donderdag 24 maart 2022 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.De kracht van de EU: gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie (debat)
 3.Actuele informatie van de Commissie en de Raad over de stand van zaken in verband met de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Nominale samenstelling van de nieuwe commissies
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Vluchtelingen in Europa: CARE ***I (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  
9.1.Vluchtelingen in Europa: CARE ***I (stemming)
  
9.2.Flexibeler gebruik van middelen uit hoofde van de AMIF-verordeningen in het licht van de oorlog in Oekraïne ***I (stemming)
  
9.3.Statusovereenkomst tussen de EU en Moldavië inzake operationele activiteiten van Frontex *** (stemming)
  
9.4.Vergaderrooster van het Parlement – 2023
  
9.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Włodzimierz Cimoszewicz (stemming)
  
9.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos (stemming)
  
9.7.Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie ***I (stemming)
  
9.8.Roamingverordening (herschikking) ***I (stemming)
  
9.9.Toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I (stemming)
  
9.10.Geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex) ***I (stemming)
  
9.11.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Italië * (stemming)
  
9.12.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Italië * (stemming)
  
9.13.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Italië * (stemming)
  
9.14.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Griekenland (stemming)
  
9.15.Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een gewoon paspoort *** (stemming)
  
9.16.Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort *** (stemming)
  
9.17.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/007 FR/Selecta - Frankrijk (stemming)
  
9.18.Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3 en lid 4, punt c), van het Reglement: maximumgehalten aan residuen van flutianil (stemming)
  
9.19.Behoefte aan een dringend EU-actieplan om voedselzekerheid binnen en buiten de EU te waarborgen in het licht van de Russische invasie in Oekraïne (stemming)
  
9.20.MFK 2021-2027: de strijd tegen oligarchische structuren, de bescherming van EU-fondsen tegen fraude en belangenconflicten (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 13.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 14.Ingekomen stukken
 15.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de nieuwe commissies


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. De kracht van de EU: gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De kracht van de EU: gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie (2022/2589(RSP))

Clément Beaune (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Morten Petersen, namens de Renew-Fractie, Ville Niinistö, namens de Verts/ALE-Fractie, Paolo Borchia, namens de ID-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, Maria da Graça Carvalho, Jens Geier, Claudia Gamon, Marie Toussaint, Jean-Lin Lacapelle, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Nicola Danti, Jutta Paulus, Markus Buchheit, Grzegorz Tobiszowski, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Michael Bloss, Teuvo Hakkarainen, Patryk Jaki, Dolors Montserrat, Miapetra Kumpula-Natri, Ondřej Knotek, Filip De Man, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Barbara Thaler en Robert Roos.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Radan Kanev, Maria Grapini, Nikos Androulakis, Bogdan Rzońca, Pernando Barrena Arza en Edina Tóth.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

VOORZITTER: Michal ŠIMEČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Clément Beaune.

Het debat wordt gesloten.


3. Actuele informatie van de Commissie en de Raad over de stand van zaken in verband met de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000008/2022 van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Commissie: Actuele informatie van de Commissie over de stand van zaken in verband met de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (B9-0008/2022)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000009/2022 van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Raad: Actuele informatie van de Raad over de stand van zaken in verband met de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (B9-0009/2022)

Bernd Lange licht de vragen toe.

Clément Beaune (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B9-0009/2022.

Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag B9-0008/2022.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Inma Rodríguez-Piñero, namens de S&D-Fractie, Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de Fractie The Left, Enikő Győri, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq en Łukasz Kohut.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Clément Beaune.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 10.50 uur geschorst.)


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Voorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.01 uur hervat.


5. Nominale samenstelling van de nieuwe commissies

Overeenkomstig artikel 209 van het Reglement hebben de fracties en de niet-fractiegebonden leden hun benoemingen in de nieuwe commissies aan de Voorzitter meegedeeld: de Bijzondere Commissie COVID-19-pandemie, de Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging, met inbegrip van desinformatie, en de Enquêtecommissie om het gebruik van Pegasus en soortgelijke spyware voor surveillance te onderzoeken.

De lijst van de nominale samenstelling van deze nieuwe commissies gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 24.3.2022).


6. Samenstelling commissies en delegaties

De PPE-Fractie heeft de Voorzitter de volgende besluiten meegedeeld tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties:

commissie BUDG: Adam Jarubas in plaats van Jan Olbrycht

commissie CONT: Jan Olbrycht in plaats van Simone Schmiedtbauer

commissie ENVI: Marian-Jean Marinescu in plaats van Dan-Ştefan Motreanu

commissie LIBE: Karolin Braunsberger-Reinhold

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


7. Vluchtelingen in Europa: CARE ***I (debat)

Vluchtelingen in Europa: CARE [COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD)]

De Voorzitter legt een verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov, namens de PPE-Fractie, Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie, Susana Solís Pérez, namens de Renew-Fractie, Caroline Roose, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Panza, namens de ID-Fractie, Andżelika Anna Możdżanowska, namens de ECR-Fractie, Younous Omarjee, namens de Fractie The Left, en Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 24.3.2022.

(De vergadering wordt om 11.26 uur geschorst.)


8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.34 uur hervat.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslag van de hoofdelijke stemming, die als bijlage bij de notulen wordt gevoegd, is beschikbaar op de website van het Parlement.

Alvorens tot stemming over te gaan, legt de Voorzitter een verklaring af over het belang van deze dag, die de terugkeer naar stemmingen met fysieke aanwezigheid betekent.


9.1. Vluchtelingen in Europa: CARE ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE) (COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD)) - Commissie regionale ontwikkeling

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2022)0083)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.2. Flexibeler gebruik van middelen uit hoofde van de AMIF-verordeningen in het licht van de oorlog in Oekraïne ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1147 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (COM(2022)0112 - C9-0056/2022- 2022/0077(COD)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P9_TA(2022)0084)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.3. Statusovereenkomst tussen de EU en Moldavië inzake operationele activiteiten van Frontex *** (stemming)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Moldavië (COM(2022)0124 - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P9_TA(2022)0085)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)


9.4. Vergaderrooster van het Parlement – 2023

Vergaderrooster van het Parlement – 2023 (2022/2591(RSO)): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 8 van de notulen van 10.3.2022)

Aangenomen

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

Het rooster van de vergaderperioden van het Europees Parlement voor 2023 is als volgt vastgesteld:

- 16 t/m 19 januari
- 26 januari
- 1 en 2 februari
- 13 t/m 16 februari
- 13 t/m 16 maart
- 29 en 30 maart
- 17 t/m 20 april
- 8 t/m 11 mei
- 31 mei en 1 juni
- 12 t/m 15 juni
- 10 t/m 13 juli
- 11 t/m 14 september
- 2 t/m 5 oktober
- 16 t/m 19 oktober
- 8 en 9 november
- 20 t/m 23 november
- 11 t/m 14 december


9.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Włodzimierz Cimoszewicz (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Włodzimierz Cimoszewicz [2021/2256(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2022)0086)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)


9.6. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos [2021/2225(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2022)0087)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)


9.7. Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie [COM(2020)0594 - C9-0305/2020- 2020/0267(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2022)0088)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.8. Roamingverordening (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking) [COM(2021)0085 - C9-0085/2021- 2021/0045(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2022)0089)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.9. Toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië [COM(2022)0004 - C9-0007/2022- 2021/0438(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2022)0090)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.10. Geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex), en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 [COM(2020)0712 - C9-0389/2020- 2020/0345(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Emil Radev en Nuno Melo (A9-0288/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2022)0091)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.11. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Italië * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Italië [14836/2021 - C9-0002/2022- 2021/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2022)0092)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)


9.12. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Italië * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Italië [14837/2021 - C9-0003/2022- 2021/0807(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2022)0093)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)


9.13. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Italië * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Italië [14838/2021 - C9-0004/2022- 2021/0808(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2022)0094)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)


9.14. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Griekenland (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Griekenland [14839/2021 - C9-0005/2022- 2021/0809(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2022)0095)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)


9.15. Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een gewoon paspoort *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een gewoon paspoort [13448/1/2018 - C9-0416/2021- 2018/0084(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2022)0096)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)


9.16. Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort [13445/1/2018 - C9-0415/2021- 2018/0086(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2022)0097)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)


9.17. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/007 FR/Selecta - Frankrijk (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers naar aanleiding van aanvraag EGF/2021/007 FR/Selecta van Frankrijk [COM(2022)0035 - C9-0036/2022- 2022/0023(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0098)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)


9.18. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3 en lid 4, punt c), van het Reglement: maximumgehalten aan residuen van flutianil (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3 en lid 4, punt c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van flutianil in of op bepaalde producten betreft (D076996/03 ; 2022/2524(RPS)) (B9-0168/2022) - Verantwoordelijke leden: Jutta Paulus, Maria Arena, Sirpa Pietikäinen en Mick Wallace.

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


9.19. Behoefte aan een dringend EU-actieplan om voedselzekerheid binnen en buiten de EU te waarborgen in het licht van de Russische invasie in Oekraïne (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, B9-0166/2022 en B9-0167/2022

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0160/2022

(ter vervanging van B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022 en B9-0166/2022)

Aangenomen (P9_TA(2022)0099)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

(Ontwerpresoluties B9-0164/2022, B9-0165/2022 en B9-0167/2022 komen te vervallen.)


9.20. MFK 2021-2027: de strijd tegen oligarchische structuren, de bescherming van EU-fondsen tegen fraude en belangenconflicten (stemming)

Verslag over het MFK 2021-2027: de strijd tegen oligarchische structuren, de bescherming van EU-fondsen tegen fraude en belangenconflicten [2020/2126(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0100)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Het woord wordt gevoerd door:

Monika Hohlmeier, om een mondeling amendement op paragraaf 28 in te dienen. Het Parlement stemt ermee in het mondeling amendement ter stemming te brengen.


VOORZITTER: Michal ŠIMEČKA
Ondervoorzitter

10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen

Vluchtelingen in Europa: CARE - [COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD)]
Angel Dzhambazki

Verslag Angelika Winzig - A9-0286/2021
Vlad-Marius Botoş en Clare Daly

Verslag Markéta Gregorová - A9-0043/2022
Vlad-Marius Botoş, Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac en Angel Dzhambazki

Behoefte aan een dringend EU-actieplan om voedselzekerheid binnen en buiten de EU te waarborgen in het licht van de Russische invasie in Oekraïne - RC-B9-0160/2022
Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac en Angel Dzhambazki

Verslag Petri Sarvamaa - A9-0039/2022
Vlad-Marius Botoş.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode regelmatig bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


12. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

- Het EU-actieplan voor de sociale economie (2021/2179(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL
advies: REGI, JURI

- Bescherming van het milieu door middel van het strafrecht en vervanging van Richtlijn 2008/99/EG (COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: DEVE, ENVI, LIBE, PETI


13. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 04/2022 - Afdeling III – Commissie van de Europese Commissie.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 06/2022 - Afdeling III - Europese Commissie (N9-0010/2022 - C9-0060/2022 - 2022/2028(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 07/2022 - Afdeling III - Europese Commissie (N9-0011/2022 - C9-0123/2022 - 2022/2029(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 08/2022 - Afdeling III - Europese Commissie (N9-0012/2022 - C9-0124/2022 - 2022/2030(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 09/2022 - Afdeling III - Europese Commissie (N9-0013/2022 - C9-0125/2022 - 2022/2031(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de leden

- Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over de uitvoering van maatregelen ter verbetering van sociaal-emotioneel leren in het schoolonderwijs (B9-0122/2022)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Łukasz Kohut. Ontwerpresolutie over de uitsluiting van Rusland van het SWIFT-systeem (B9-0124/2022)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het landbouwareaal (B9-0125/2022)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de situatie op Madagaskar (B9-0128/2022)

verwezen naar

bevoegd :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over het verlenen van omvattende bijstand aan Oekraïne en zijn bevolking (B9-0129/2022)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Emmanouil Fragkos. Ontwerpresolutie over de tewerkstelling van werkloze Europeanen in de primaire sector (B9-0130/2022)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Valdemar Tomaševski en Charlie Weimers. Ontwerpresolutie over urgente solidariteit met Oekraïne (B9-0131/2022)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Elena Lizzi en Stefania Zambelli. Ontwerpresolutie over Europese erkenning en bescherming van de rechten van mantelzorgers (B9-0132/2022)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

FEMM

- Nicolas Bay, Gilbert Collard, Maxette Pirbakas en Jérôme Rivière. Ontwerpresolutie over de opheffing van de sancties tegen Polen en Hongarije in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen (B9-0133/2022)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET


15. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 4 april 2022 t/m 7 april 2022.


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.39 uur gesloten.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Băsescu Traian, Brunet Sylvie, Číž Miroslav, Estaràs Ferragut Rosa, Karas Othmar, Limmer Sylvia, Melchior Karen, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Picula Tonino, Rafaela Samira, Ripa Manuela, Ruissen Bert-Jan, Silva Pereira Pedro


Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de nieuwe commissies

CE02 PEGA

[ 24/03/22 - ]

Enquêtecommissie om het gebruik van Pegasus en soortgelijke spyware voor surveillance te onderzoeken

(38 leden)

PPE (10)

ARŁUKOWICZ Bartosz
BILČÍK Vladimír
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin
FALCĂ Gheorghe
LENAERS Jeroen
NOVAK Ljudmila
VIRKKUNEN Henna
VUOLO Lucia
WARBORN Jörgen
ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (8)

BARLEY Katarina
COZZOLINO Andrea
GUILLAUME Sylvie
HEIDE Hannes
HRISTOV Ivo
KOHUT Łukasz
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
RÓNAI Sándor

Renew (6)

DONÁTH Anna Júlia
IN 'T VELD Sophia
KÖRNER Moritz
THUN UND HOHENSTEIN Róża
TUDORACHE Dragoş
YENBOU Salima

Verts/ALE (4)

BRICMONT Saskia
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
NEUMANN Hannah
RIBA I GINER Diana

ID (3)

ANDERSON Christine
ANDROUËT Mathilde
LEBRETON Gilles

ECR (3)

KANKO Assita
KEMPA Beata
TARCZYŃSKI Dominik

The Left (2)

ERNST Cornelia
GEORGIOU Giorgos

NI (2)

HIDVÉGHI Balázs
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

CS04 COVI

[ 24/03/22 - ]

Bijzondere Commissie COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst

(38 leden)

PPE (10)

CLUNE Deirdre
COLIN-OESTERLÉ Nathalie
de LANGE Esther
FRANSSEN Cindy
HAVA Mircea-Gheorghe
KOPACZ Ewa
KYMPOUROPOULOS Stelios
MONTSERRAT Dolors
REGIMENTI Luisa
SOKOL Tomislav

S&D (8)

CERDAS Sara
CIUHODARU Tudor
CUTAJAR Josianne
FRITZON Heléne
LUCKE Karsten
MALDONADO LÓPEZ Adriana
MORETTI Alessandra
VAN BREMPT Kathleen

Renew (6)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón
BOTOŞ Vlad-Marius
DLABAJOVÁ Martina
GLÜCK Andreas
TRILLET-LENOIR Véronique
ZACHAROPOULOU Chrysoula

Verts/ALE (4)

LANGENSIEPEN Katrin
METZ Tilly
PAULUS Jutta
RIVASI Michèle

ID (3)

LIMMER Sylvia
MÉLIN Joëlle
ZAMBELLI Stefania

ECR (3)

KARSKI Karol
ROOS Robert
WEIMERS Charlie

The Left (2)

KONEČNÁ Kateřina
MATIAS Marisa

NI (2)

RONDINELLI Daniela
SINČIĆ Ivan Vilibor

CS05 ING2

[ 24/03/22 - ]

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie (INGE 2)

(33 leden)

PPE (9)

BILČÍK Vladimír
BOGDAN Ioan-Rareş
KALNIETE Sandra
KOVATCHEV Andrey
LEWANDOWSKI Janusz
LUTGEN Benoît
MANDL Lukas
VERHEYEN Sabine
ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz
GLUCKSMANN Raphaël
MAJORINO Pierfrancesco
MAXOVÁ Radka
PICULA Tonino
SÁNCHEZ AMOR Nacho
SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia
GROOTHUIS Bart
LOISEAU Nathalie
LØKKEGAARD Morten
PAGAZAURTUNDÚA Maite

Verts/ALE (3)

FREUND Daniel
GREGOROVÁ Markéta
VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ID (3)

BEIGNEUX Aurélia
DREOSTO Marco
FEST Nicolaus

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge
MELBĀRDE Dace
ROOKEN Rob

The Left (1)

DALY Clare

NI (2)

BOCSKOR Andrea
HIDVÉGHI Balázs

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2022Juridische mededeling - Privacybeleid