Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2571(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0198/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2022 - 6.13
CRE 07/04/2022 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0128

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο

6.13. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0198/2022

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

(αντικαθιστά τις B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022 και B9-0206/2022)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, David McAllister, Maria da Graça Carvalho, Agnès Evren, David Lega, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere και Isabel Wiseler Lima, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Pedro Marques, Maria Arena, Tonino Picula, Udo Bullmann, Elena Yoncheva, Maria Noichl, Radka Maxová και Mónica Silvana González, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Petras Auštrevičius, Abir Al Sahlani, Olivier Chastel, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

- Tineke Strik και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza και Elżbieta Kruk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen και Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας the Left·

- Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0128)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.49.)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου