Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Czwartek, 7 kwietnia 2022 r. - Strasburg

12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami (COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodnicząca zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ECON, ENVI, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/787 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodnicząca zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: INTA, ENVI, IMCO, JURI

- Projekt decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości dotyczącego wzmocnionej współpracy i ujawniania elektronicznego materiału dowodowego (06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

2) przez posłów

- Gerolf Annemans, Annika Bruna, Markus Buchheit, Tudor Ciuhodaru, Ivan David, Filip De Man, Francesca Donato, Roman Haider, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Guido Reil, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (B9-0159/2022)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: ENVI, TRAN

- Annika Bruna, Markus Buchheit, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Sylvia Limmer, Robert Roos i Ivan Vilibor Sinčić. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiego funduszu odszkodowawczego dla ofiar szczepień przeciwko COVID-19: – Comirnaty (Pfizer, BioNTech), – szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Janssen, – Spikevax (szczepionka firmy Moderna), – Vaxzevria (szczepionka firmy AstraZeneca) (B9-0169/2022)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności