Märksõnaregister 
Protokoll
XML 140kPDF 270kWORD 77k
Neljapäev, 7. aprill 2022 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine ***I (arutelu)
 3.Marginaliseerunud Roma kogukonna olukord ELis (arutelu)
 4.Õigus toodete parandamisele (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  
6.1.Ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal ***I (hääletus)
  
6.2.Uuritavad ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal ***I (hääletus)
  
6.3.REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine ***I (hääletus)
  
6.4.Gaasi hoiustamine ***I (hääletus)
  
6.5.Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse ELis (hääletus)
  
6.6.Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2022. aasta kohtumise järeldused, sh viimased arengud Ukraina-vastases sõjas, ELi sanktsioonid Venemaa vastu ja nende elluviimine (hääletus)
  
6.7.Schengeni hindamismehhanism * (hääletus)
  
6.8.Inimõiguste olukord ja usuvähemuste tagakiusamine Põhja-Koreas (hääletus)
  
6.9.Õigusriigi ja inimõiguste olukord Guatemala Vabariigis (hääletus)
  
6.10.Üha karmistuvad repressioonid Venemaal, sh Aleksei Navalnõi juhtum (hääletus)
  
6.11.Õigus toodete parandamisele (hääletus)
  
6.12.Parlamendi 2023. aasta tulude ja kulude eelarvestus (hääletus)
  
6.13.Afganistani olukord ja eelkõige naiste õiguste olukord (hääletus)
 7.Istungi jätkamine
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Vaimne tervis (arutelu)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Esitatud dokumendid
 13.Petitsioonid
 14.Otsused algatusraportite koostamiseks
 15.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 16.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 17.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine ***I (arutelu)

REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine [COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)]

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andrey Novakov fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl fraktsiooni S&D nimel, Vlad-Marius Botoş fraktsiooni Renew nimel, Caroline Roose fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alessandro Panza fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Martina Michels fraktsiooni The Left nimel ja Chiara Gemma (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.4.2022 protokollipunkt 6.3.


3. Marginaliseerunud Roma kogukonna olukord ELis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Marginaliseerunud Roma kogukonna olukord ELis (2022/2573(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel, Manuel Pizarro fraktsiooni S&D nimel, Lucia Ďuriš Nicholsonová fraktsiooni Renew nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Loránt Vincze, Estrella Durá Ferrandis, Dragoş Pîslaru, Alice Kuhnke, Silvia Sardone, kes ühtlasi vastas sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Alice Kuhnke, ja küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Michal Šimečka, Marie Toussaint, Guido Reil, kes ühtlasi vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dragoş Pîslaru, ja sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Manuel Pizarro, Mick Wallace, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Atidzhe Alieva-Veli, Susanna Ceccardi, kes vastas ühtlasi sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Romeo Franz, Lukas Mandl, Robert Hajšel, Angelo Ciocca (istungi juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 10 lõike 3 sätteid), Stanislav Polčák ja Thijs Reuten.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võttis Victor Negrescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar ja Manuel Pizarro.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.


4. Õigus toodete parandamisele (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000010/2022, mille esitas Anna Cavazzini IMCO-komisjoni nimel komisjonile: Õigus toodete parandamisele (B9-0010/2022)

Anna Cavazzini esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel, Morten Løkkegaard fraktsiooni Renew nimel, David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni The Left nimel, Edina Tóth (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Beata Mazurek, Krzysztof Hetman, Adriana Maldonado López, Róża Thun und Hohenstein, Sara Matthieu, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Manuela Ripa, Antonius Manders, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Barbara Thaler, Maria Grapini, Claudia Gamon, Tomislav Sokol ja Deirdre Clune.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Biljana Borzan ja Anne-Sophie Pelletier IMCO-komisjoni nimel parandamisõiguse kohta (2022/2515(RSP)) (B9-0175/2022).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.4.2022 protokollipunkt 6.11.

(Istung katkestati kell 11.47.)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
president

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.02.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud käesolevale protokollile lisatud dokumendis „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused lisatakse käesoleva istungi protokollile ja nendega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


6.1. Ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2001/20/EÜ ja 2001/83/EÜ seoses eranditega teatavatest kohustustest teatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite puhul, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör Pascal Canfin

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0116)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

MUUDATUSETTEPANEK SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKTI KOHTA

Vastu võetud

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.2. Uuritavad ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 536/2014 seoses eranditega teatavatest kohustustest uuritavate ravimite puhul, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör Pascal Canfin

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0117)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

MUUDATUSETTEPANEK SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKTI KOHTA

Vastu võetud

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.3. REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL) nr 223/2014 seoses REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamisega (COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)) - regionaalarengukomisjon.

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0118)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.4. Gaasi hoiustamine ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1938, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD) - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör Cristian-Silviu Buşoi

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud

(P9_TA(2022)0119)

Sõnavõtud

Pärast komisjoni ettepaneku üle hääletamist Jerzy Buzek ITRE-komisjoni nimel taotlusega, et küsimus saadetaks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 tagasi vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks.


6.5. Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse ELis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0120)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)


6.6. Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2022. aasta kohtumise järeldused, sh viimased arengud Ukraina-vastases sõjas, ELi sanktsioonid Venemaa vastu ja nende elluviimine (hääletus)

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0197/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

(asendades B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022 ja B9-0211/2022)

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Siegfried Mureşan, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Vangelis Meimarakis, Traian Băsescu, Andrzej Halicki, Daniel Caspary, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, Peter van Dalen, Vladimír Bilčík, Gheorghe Vlad Nistor, Andrey Kovatchev, David Lega, Alexander Alexandrov Yordanov, Miriam Lexmann, Anna Michelle Asimakopoulou, Eugen Tomac, Tomasz Frankowski, Liudas Mažylis, Ewa Kopacz, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Aušra Maldeikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Milan Zver, Stelios Kympouropoulos, Inese Vaidere, Ioan Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea Gheorghe Hava, Marian Jean Marinescu, Dan Ştefan Motreanu, Sunčana Glavak ja Arba Kokalari, fraktsiooni PPE nimel;

- Iratxe García Pérez, Marek Belka, Pedro Marques ja Tonino Picula, fraktsiooni S&D nimel;

- Luis Garicano, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon Courtin ja Ilhan Kyuchyuk, fraktsiooni Renew nimel;

- Viola Von Cramon Taubadel, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Dominik Tarczyński, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch ja Valdemar Tomaševski, fraktsiooni ECR nimel;

- Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Elena Kountoura, Fabio Massimo Castaldo, Jaak Madison ja Nikolaj Villumsen.

Vastu võetud (P9_TA(2022)0121)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0201/2022 muutus kehtetuks.)

Istungi juhataja rõhutas pärast hääletust praeguse hetke tähtsust ja seda, et hääletus kujutab endast suurt sammu edasi. Ta ütles, et parlamendi selge seisukoht saadab Ukraina esiliinil olijatele jõulise sõnumi.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident


6.7. Schengeni hindamismehhanism * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Schengeni acquis’ kohaldamise hindamis- ja järelevalvemehhanismi loomise ja toimimise ning määruse (EL) nr 1053/2013 kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P9_TA(2022)0122)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)


6.8. Inimõiguste olukord ja usuvähemuste tagakiusamine Põhja-Koreas (hääletus)

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0183/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

(asendades B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022 ja B9-0196/2022)

Vastu võetud (P9_TA(2022)0123)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)


6.9. Õigusriigi ja inimõiguste olukord Guatemala Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0179/2022, B9-0180/2022 ja RC-B9-0182/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0179/2022 (PPE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0180/2022 (The Left)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0182/2022

(asendades B9-0182/2022, B9-0187/2022 ja B9-0190/2022)

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Bernd Lange, fraktsiooni S&D nimel;

- María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans, fraktsiooni Renew nimel;

- Tilly Metz, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fabio Massimo Castaldo ja Assita Kanko.

Vastu võetud (P9_TA(2022)0124)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0191/2022 muutus kehtetuks.)


6.10. Üha karmistuvad repressioonid Venemaal, sh Aleksei Navalnõi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0181/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

(asendades B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022 ja B9-0214/2022)

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Andrius Kubilius, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Andrzej Halicki, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Antonio López Istúriz White, Sara Skyttedal, Janina Ochojska, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Paulo Rangel, Peter Pollák, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Christian Sagartz, Eugen Tomac, Inese Vaidere ja Peter van Dalen, fraktsiooni PPE nimel;

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Evin Incir, fraktsiooni S&D nimel;

Bernard Guetta, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans, fraktsiooni Renew nimel;

- Sergey Lagodinsky, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Dace Melbārde, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska ja Hermann Tertsch, fraktsiooni ECR nimel;

- Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Malin Björk ja Silvia Modig, fraktsiooni The Left nimel;

- Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2022)0125)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Sõnavõtud

Petras Auštrevičius, kes esitas suulise muudatusettepaneku, mis tuleks lisada uue punktina pärast punkti 5. Parlament nõustus suulise muudatusettepaneku üle hääletama.


6.11. Õigus toodete parandamisele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0175/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0126)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)


6.12. Parlamendi 2023. aasta tulude ja kulude eelarvestus (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2023. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2021/2227(BUI)] - eelarvekomisjon . Raportöör Niclas Herbst (A9-0087/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0127)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)


6.13. Afganistani olukord ja eelkõige naiste õiguste olukord (hääletus)

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0198/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

(asendades B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022 ja B9-0206/2022)

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, David McAllister, Maria da Graça Carvalho, Agnès Evren, David Lega, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere ja Isabel Wiseler Lima, fraktsiooni PPE nimel;

- Pedro Marques, Maria Arena, Tonino Picula, Udo Bullmann, Elena Yoncheva, Maria Noichl, Radka Maxová ja Mónica Silvana González, fraktsiooni S&D nimel;

- Petras Auštrevičius, Abir Al Sahlani, Olivier Chastel, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans, fraktsiooni Renew nimel;

- Tineke Strik ja Hannah Neumann, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza ja Elżbieta Kruk, fraktsiooni ECR nimel;

- Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen ja Silvia Modig, fraktsiooni The Left nimel;

- Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2022)0128)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

(Istung katkestati kell 12.49.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.04.


8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Vaimne tervis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Vaimne tervis (2022/2619(RSP))

Věra Jourová (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Tomislav Sokol fraktsiooni PPE nimel, Sara Cerdas fraktsiooni S&D nimel, ja Dragoş Pîslaru fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni The Left nimel, Sunčana Glavak, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Alviina Alametsä, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Deirdre Clune, Patrizia Toia, Alin Mituța, João Pimenta Lopes, Domènec Ruiz Devesa ja Valter Flego.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Billy Kelleher, Mick Wallace ja Maria Walsh.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


10. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Sara Skyttedal - A9-0054/2022
Vlad-Marius Botoş ja Angel Dzhambazki

Õigus toodete parandamisele - B9-0175/2022
Billy Kelleher, Angel Dzhambazki ja Mick Wallace

Afganistani olukord ja eelkõige naiste õiguste olukord - RC-B9-0198/2022
Seán Kelly

Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse ELis - B9-0207/2022
Seán Kelly, Vlad-Marius Botoş, Angel Dzhambazki ja Mick Wallace

Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2022. aasta kohtumise järeldused, sh viimased arengud Ukraina-vastases sõjas, ELi sanktsioonid Venemaa vastu ja nende elluviimine - RC - B9-0197/2022
Mick Wallace ja Eugen Tomac

Kirjalikud hääletuse selgitused

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi.

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL seoses tarbijate võimestamisega üleminekul rohelisele majandusele, pakkudes paremat kaitset ebaausate tavade vastu ja paremat teavet (COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 14 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ECON, ENVI, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse veinile, piiritusjookidele ja põllumajandustoodetele antavaid Euroopa Liidu geograafilisi tähiseid ning põllumajandustoodete kvaliteedikavasid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1308/2013, (EL) 2017/1001 ja (EL) 2019/787 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1151/2012 (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 14 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: INTA, ENVI, IMCO, JURI

- Nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides küberkuritegevuse konventsiooni teine lisaprotokoll, mis käsitleb tõhustatud koostööd ja elektrooniliste tõendite avaldamist (06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

2) parlamendiliikmed

- Gerolf Annemans, Annika Bruna, Markus Buchheit, Tudor Ciuhodaru, Ivan David, Filip De Man, Francesca Donato, Roman Haider, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Guido Reil, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche ja Bernhard Zimniok. Resolutsiooni ettepanek ELi digitaalse COVID-tõendi kohta (B9-0159/2022)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: ENVI, TRAN

- Annika Bruna, Markus Buchheit, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Sylvia Limmer, Robert Roos ja Ivan Vilibor Sinčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa hüvitusfondi loomise kohta COVID-19 vaktsiinide: – Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – Janssen – Spikevax (Moderna) – Vaxzevria (AstraZeneca) ohvritele (B9-0169/2022)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE


13. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0182-22–0323-22 kanti 1. aprillil 2022 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas kodukorra artikli 226 lõike 15 kohaselt 1. aprillil 2022 pädevale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille on esitanud füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ega ela või ole ettevõttena registreeritud üheski liikmesriigis.


14. Otsused algatusraportite koostamiseks

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 31. märtsi 2022. aasta otsuse alusel)

REGI-komisjon

- ELi majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus – kaheksas ühtekuuluvusaruanne (2022/2032(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, AGRI)


15. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

FEMM-komisjon

- Võitlus naistevastase ja koduvägivalla vastu (COM(2022)0105 - C9-0058/2022 - 2022/0066(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: BUDG, EMPL, IMCO, JURI (kodukorra artiikkel 56), LIBE

BUDG- ja ECON-komisjon

- Rakendamisraport taaste- ja vastupidavusrahastu kohta (2021/2251(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON
nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, CULT, EMPL (kodukorra artikkel 57), ENVI (kodukorra artikkel 57), AFCO (kodukorra artikkel 56)

ENVI-komisjon

- Teatavate raadamise ja metsade degradeerumisega seotud kaupade ja toodete liidu turul kättesaadavaks tegemine ja liidust eksportimine ning määruse (EL) nr 995/2010 kehtetuks tunnistamine (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: DEVE (kodukorra artikkel 56), AGRI, INTA (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57)


16. Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)

(Esimeeste konverentsi 31. märtsi 2022. aasta otsuse alusel)

TRAN-komisjon

- Meetmed, mida kohaldatakse selliste veoettevõtjate suhtes, kes hõlbustavad Euroopa Liidu territooriumile ebaseadusliku sisenemisega seotud inimkaubandust või rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist või osalevad selles (COM(2021)0753 - C9-0431/2021 - 2021/0387(COD))
(nõuandvad komisjonid: LIBE (kodukorra artikkel 57))

ENVI-komisjon

- Teatavate raadamise ja metsade degradeerumisega seotud kaupade ja toodete liidu turul kättesaadavaks tegemine ja liidust eksportimine ning määruse (EL) nr 995/2010 kehtetuks tunnistamine (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57), AGRI)


17. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleval osaistungjärgul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 2.–5. mai 2022.


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 16.14.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Roberta Metsola

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Băsescu Traian, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buxadé Villalba Jorge, Číž Miroslav, Győri Enikő, Hansen Christophe, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Melchior Karen, Milazzo Giuseppe, Patriciello Aldo, Rafaela Samira, Saryusz-Wolski Jacek, Sidl Günther, Slabakov Andrey

Viimane päevakajastamine: 21. november 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika