Index 
Notulen
XML 142kPDF 280kWORD 78k
Donderdag 7 april 2022 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I (debat)
 3.De situatie van gemarginaliseerde Romagemeenschappen in de EU (debat)
 4.Recht op reparatie (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.Geneesmiddelen die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta verkrijgbaar worden gesteld ***I (stemming)
  
6.2.Geneesmiddelen voor onderzoek die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta beschikbaar zijn gesteld ***I (stemming)
  
6.3.Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I (stemming)
  
6.4.Gasopslag ***I (stemming)
  
6.5.EU-bescherming van kinderen en jongeren die vanwege de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn (stemming)
  
6.6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2022: onder meer over de recentste ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne en de EU-sancties tegen Rusland en de tenuitvoerlegging daarvan (stemming)
  
6.7.Het Schengenevaluatiemechanisme * (stemming)
  
6.8.De mensenrechtensituatie in Noord-Korea, met inbegrip van de vervolging van religieuze minderheden (stemming)
  
6.9.De situatie van de rechtsstaat en de mensenrechten in de Republiek Guatemala (stemming)
  
6.10.Toenemende repressie in Rusland, waaronder de zaak-Aleksej Navalny (stemming)
  
6.11.Recht op reparatie (stemming)
  
6.12.Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2023 (stemming)
  
6.13.De situatie in Afghanistan, met name de situatie van de rechten van de vrouw (stemming)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Geestelijke gezondheid (debat)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Ingekomen stukken
 13.Verzoekschriften
 14.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 15.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 16.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 17.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I (debat)

Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU [COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)]

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, Vlad-Marius Botoş, namens de Renew-Fractie, Caroline Roose, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Panza, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de Fractie The Left, en Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van notulen van 7.4.2022.


3. De situatie van gemarginaliseerde Romagemeenschappen in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: De situatie van gemarginaliseerde Romagemeenschappen in de EU (2022/2573(RSP))

Helena Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pollák, namens de PPE-Fractie, Manuel Pizarro, namens de S&D-Fractie, Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de Renew-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de Fractie The Left, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Loránt Vincze, Estrella Durá Ferrandis, Dragoş Pîslaru, Alice Kuhnke, Silvia Sardone, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-reactie van Alice Kuhnke en een “blauwe kaart”-vraag van Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Michal Šimečka, Marie Toussaint, Guido Reil, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Dragoş Pîslaru en een “blauwe kaart”-reactie van Manuel Pizarro, Mick Wallace, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Atidzhe Alieva-Veli, Susanna Ceccardi, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-reactie van Romeo Franz, Lukas Mandl, Robert Hajšel, Angelo Ciocca (de Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 10, lid 3, van het Reglement), Stanislav Polčák en Thijs Reuten.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Victor Negrescu.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar en Manuel Pizarro.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.


4. Recht op reparatie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000010/2022 van Anna Cavazzini, namens de commissie IMCO, aan de Commissie: Recht op reparatie (B9-0010/2022)

Anna Cavazzini licht de vraag toe.

Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de Renew-Fractie, David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de Fractie The Left, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Beata Mazurek, Krzysztof Hetman, Adriana Maldonado López, Róża Thun und Hohenstein, Sara Matthieu, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Manuela Ripa, Antonius Manders, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Barbara Thaler, Maria Grapini, Claudia Gamon, Tomislav Sokol en Deirdre Clune.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Biljana Borzan en Anne-Sophie Pelletier, namens de commissie IMCO, over het recht op reparatie (2022/2515(RSP)) (B9-0175/2022).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van notulen van 7.4.2022.

(De vergadering wordt om 11.47 uur geschorst.)


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Voorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.02 uur hervat.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij deze notulen.

De uitslag van de hoofdelijke stemmingen, die als bijlage bij deze notulen wordt gevoegd, is beschikbaar op de website van het Parlement.


6.1. Geneesmiddelen die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta verkrijgbaar worden gesteld ***I (stemming)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2001/20/EG en 2001/83/EG wat betreft afwijkingen van bepaalde verplichtingen met betrekking tot bepaalde geneesmiddelen voor menselijk gebruik die in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland en in Cyprus, Ierland en Malta verkrijgbaar worden gesteld (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pascal Canfin

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Goedgekeurd (P9_TA(2022)0116)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

AMENDEMENT OP DE ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.2. Geneesmiddelen voor onderzoek die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta beschikbaar zijn gesteld ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 536/2014 wat betreft een afwijking van bepaalde verplichtingen betreffende geneesmiddelen voor onderzoek die in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland en in Cyprus, Ierland en Malta beschikbaar zijn gesteld (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pascal Canfin

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Goedgekeurd (P9_TA(2022)0117)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

AMENDEMENT OP DE ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.3. Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de verhoging van de voorfinanciering uit de React-EU-middelen (COM(2022)0162 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD)) - Commissie regionale ontwikkeling.

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2022)0118)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.4. Gasopslag ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD) - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Aangenomen

(P9_TA(2022)0119)

Het woord wordt gevoerd door:

Jerzy Buzek, namens de commissie ITRE, na de stemming over het voorstel van de Commissie, om te vragen de zaak terug te verwijzen naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.


6.5. EU-bescherming van kinderen en jongeren die vanwege de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0207/2022

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0120)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)


6.6. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2022: onder meer over de recentste ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne en de EU-sancties tegen Rusland en de tenuitvoerlegging daarvan (stemming)

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0197/2022

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

(ter vervanging van B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022 en B9-0211/2022)

ingediend door de volgende leden:

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Siegfried Mureşan, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Vangelis Meimarakis, Traian Băsescu, Andrzej Halicki, Daniel Caspary, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, Peter van Dalen, Vladimír Bilčík, Gheorghe Vlad Nistor, Andrey Kovatchev, David Lega, Alexander Alexandrov Yordanov, Miriam Lexmann, Anna Michelle Asimakopoulou, Eugen Tomac, Tomasz Frankowski, Liudas Mažylis, Ewa Kopacz, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Aušra Maldeikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Milan Zver, Stelios Kympouropoulos, Inese Vaidere, Ioan Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea Gheorghe Hava, Marian Jean Marinescu, Dan Ştefan Motreanu, Sunčana Glavak en Arba Kokalari, namens de PPE-Fractie;

- Iratxe García Pérez, Marek Belka, Pedro Marques en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie;

- Luis Garicano, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon Courtin en Ilhan Kyuchyuk, namens de Renew-Fractie;

- Viola Von Cramon Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Dominik Tarczyński, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie;

- Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Elena Kountoura, Fabio Massimo Castaldo, Jaak Madison en Nikolaj Villumsen.

Aangenomen (P9_TA(2022)0121)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

(Ontwerpresolutie B9-0201/2022 komt te vervallen.)

Na de stemming wijst de Voorzitter erop dat dit een belangrijk moment is en dat deze stemming een grote stap voorwaarts betekent. Zij stipt aan dat het duidelijke standpunt van het Parlement een krachtig signaal van steun aan de mensen aan het front in Oekraïne vormt.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter


6.7. Het Schengenevaluatiemechanisme * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling en de werking van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1053/2013 [COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P9_TA(2022)0122)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)


6.8. De mensenrechtensituatie in Noord-Korea, met inbegrip van de vervolging van religieuze minderheden (stemming)

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0183/2022

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

(ter vervanging van B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022 en B9-0196/2022)

Aangenomen (P9_TA(2022)0123)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)


6.9. De situatie van de rechtsstaat en de mensenrechten in de Republiek Guatemala (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0179/2022, B9-0180/2022 en RC-B9-0182/2022

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0179/2022 (PPE)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0180/2022 (The Left)

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0182/2022

(ter vervanging van B9-0182/2022, B9-0187/2022 en B9-0190/2022)

ingediend door de volgende leden:

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Bernd Lange, namens de S&D-Fractie;

- María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie;

- Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo en Assita Kanko.

Aangenomen (P9_TA(2022)0124)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

(Ontwerpresolutie B9-0191/2022 komt te vervallen.)


6.10. Toenemende repressie in Rusland, waaronder de zaak-Aleksej Navalny (stemming)

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0181/2022

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

(ter vervanging van B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022 en B9-0214/2022)

ingediend door de volgende leden:

- Andrius Kubilius, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Andrzej Halicki, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Antonio López Istúriz White, Sara Skyttedal, Janina Ochojska, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Paulo Rangel, Peter Pollák, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Christian Sagartz, Eugen Tomac, Inese Vaidere en Peter van Dalen, namens de PPE-Fractie;

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Evin Incir, namens de S&D-Fractie;

Bernard Guetta, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie;

- Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Dace Melbārde, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Jacek Saryusz Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska en Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie;

- Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Malin Björk en Silvia Modig, namens de Fractie The Left;

- Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2022)0125)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Het woord wordt gevoerd door:

Petras Auštrevičius, om een mondeling amendement in te dienen teneinde na paragraaf 5 een nieuwe paragraaf toe te voegen. Het Parlement stemt ermee in het mondelinge amendement in stemming te brengen.


6.11. Recht op reparatie (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0175/2022

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0126)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)


6.12. Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2023 (stemming)

Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2023 [2021/2227(BUI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0127)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)


6.13. De situatie in Afghanistan, met name de situatie van de rechten van de vrouw (stemming)

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0198/2022

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

(ter vervanging van B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022 en B9-0206/2022)

ingediend door de volgende leden:

- Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, David McAllister, Maria da Graça Carvalho, Agnès Evren, David Lega, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere en Isabel Wiseler Lima, namens de PPE-Fractie;

- Pedro Marques, Maria Arena, Tonino Picula, Udo Bullmann, Elena Yoncheva, Maria Noichl, Radka Maxová en Mónica Silvana González, namens de S&D-Fractie;

- Petras Auštrevičius, Abir Al Sahlani, Olivier Chastel, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie;

- Tineke Strik en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza en Elżbieta Kruk, namens de ECR-Fractie;

- Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen en Silvia Modig, namens de Fractie The Left;

- Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2022)0128)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

(De vergadering wordt om 12.49 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.04 uur hervat.


8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Geestelijke gezondheid (debat)

Verklaring van de Commissie: Geestelijke gezondheid (2022/2619(RSP))

Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tomislav Sokol, namens de PPE-Fractie, Sara Cerdas, namens de S&D-Fractie, en Dragoş Pîslaru, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, Sunčana Glavak, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Alviina Alametsä, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Deirdre Clune, Patrizia Toia, Alin Mituța, João Pimenta Lopes, Domènec Ruiz Devesa en Valter Flego.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Billy Kelleher, Mick Wallace en Maria Walsh.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


10. Stemverklaringen

Mondelinge stemverklaringen

Verslag Sara Skyttedal - A9-0054/2022
Vlad-Marius Botoş en Angel Dzhambazki

Recht op reparatie - B9-0175/2022
Billy Kelleher, Angel Dzhambazki en Mick Wallace

De situatie in Afghanistan, met name de situatie van de rechten van de vrouw - RC-B9-0198/2022
Seán Kelly

EU-bescherming van kinderen en jongeren die vanwege de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn - B9-0207/2022
Seán Kelly, Vlad-Marius Botoş, Angel Dzhambazki en Mick Wallace

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2022: onder meer over de recentste ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne en de EU-sancties tegen Rusland en de tenuitvoerlegging daarvan - RC-B9-0197/2022
Mick Wallace en Eugen Tomac

Schriftelijke stemverklaringen

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode regelmatig bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken (COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ECON, ENVI, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geografische aanduidingen van de Europese Unie voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, en kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2017/1001 en (EU) 2019/787 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: INTA, ENVI, IMCO, JURI

- Ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om, in het belang van de Europese Unie, het tweede Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, inzake nauwere samenwerking en verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal te ratificeren (06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

2) van de leden

- Gerolf Annemans, Annika Bruna, Markus Buchheit, Tudor Ciuhodaru, Ivan David, Filip De Man, Francesca Donato, Roman Haider, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Guido Reil, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche en Bernhard Zimniok. Ontwerpresolutie over het digitaal EU-covidcertificaat (B9-0159/2022)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: ENVI, TRAN

- Annika Bruna, Markus Buchheit, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Sylvia Limmer, Robert Roos en Ivan Vilibor Sinčić. Ontwerpresolutie tot oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19: – Comirnaty (Pfizer, BioNTech) – COVID-19-vaccin Janssen – Spikevax (Moderna) – Vaxzevria (AstraZeneca) (B9-0169/2022)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE


13. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0182-22 tot en met 0323-22 zijn ingeschreven in het algemene register op 1 april 2022, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 1 april 2022 verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger van de Europese Unie zijn en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, doorverwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 226, lid 15, van het Reglement.


14. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 31 maart 2022)

commissie REGI

- Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het 8e cohesieverslag (2022/2032(INI))
(advies: BUDG, AGRI)


15. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie FEMM

- Bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (COM(2022)0105 - C9-0058/2022 - 2022/0066(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: FEMM
advies: BUDG, EMPL, IMCO, JURI (artikel 56 van het Reglement), LIBE

commissies BUDG/ECON

- Uitvoeringsverslag over de herstel- en veerkrachtfaciliteit (2021/2251(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON
advies: INTA, CONT, CULT, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement), AFCO (artikel 56 van het Reglement)

commissie ENVI

- Het in de Unie op de markt aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die verband houden met ontbossing en bosdegradatie en intrekking van Verordening (EU) nr. 995/2010 (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: DEVE (artikel 56 van het Reglement), AGRI, INTA (artikel 57 van het Reglement), IMCO (artikel 57 van het Reglement)


16. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 31 maart 2022)

commissie TRAN

- Maatregelen tegen vervoerders die mensenhandel of migrantensmokkel faciliteren of zich daarmee inlaten in verband met illegale binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie (COM(2021)0753 - C9-0431/2021 - 2021/0387(COD))
(advies: LIBE (artikel 57 van het Reglement))

commissie ENVI

- Het in de Unie op de markt aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die verband houden met ontbossing en bosdegradatie en intrekking van Verordening (EU) nr. 995/2010 (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD))
(advies: DEVE, INTA (artikel 57 van het Reglement), IMCO (artikel 57 van het Reglement), AGRI)


17. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 2 mei 2022 t/m 5 mei 2022.


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.14 uur gesloten.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Verontschuldigd:

Băsescu Traian, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buxadé Villalba Jorge, Číž Miroslav, Győri Enikő, Hansen Christophe, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Melchior Karen, Milazzo Giuseppe, Patriciello Aldo, Rafaela Samira, Saryusz-Wolski Jacek, Sidl Günther, Slabakov Andrey

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2022Juridische mededeling - Privacybeleid