Zoznam 
Zápisnica
XML 167kPDF 277kWORD 80k
Pondelok, 2. mája 2022 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Predložené dokumenty
 12.Program práce
 13.Priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (rozprava)
 14.Zmena príloh IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach ***I (rozprava)
 15.Akčný plán EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo (rozprava)
 16.Prenasledovanie menšín z dôvodu náboženstva alebo viery (stručná prezentácia)
 17.Stratégia EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete (stručná prezentácia)
 18.Dosiahnutie hospodárskej nezávislosti žien prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti (stručná prezentácia)
 19.Udržateľné modré hospodárstvo v EÚ: úloha odvetví rybolovu a akvakultúry (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
predsedníčka

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 7. apríla 2022 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.03 h.


3. In memoriam

Predsedníčka si v mene Parlamentu uctila pamiatku Lorda Henryho Plumba, bývalého predsedu Európskeho parlamentu, ktorý zomrel 15. apríla tohto roku.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Zloženie výborov a delegácií

Skupiny PPE, Verts/ALE a nezaradení poslanci informovali predsedníčku o rozhodnutiach týkajúcich sa zmien vo vymenovaniach vo výboroch a v delegáciách:

výbor FEMM: Maria da Graça Carvalho namiesto Cindy Franssenovej

Vyšetrovací výbor na prešetrenie používania softvéru Pegasus a rovnocenného špionážneho softvéru: Ernő Schaller-Baross namiesto Balázsa Hidvéghiho

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Sylwia Spurek už nie je členkou.

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


6. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

PECH, IMCO a LIBE rozhodli začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku na základe týchto správ:

výbor PECH – Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a riadiace opatrenia na ochranu tuniaka južného (COM(2021)0424 – C9-0344/2021 – 2021/0242(COD)) – Spravodajkyňa: Grace O'Sullivan (A9-0134/2022);

výbor PECH – Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (prepracované znenie) (COM(2021)0434 – C9-0345/2021 – 2021/0248(COD)) – Spravodajca: Ladislav Ilčić (A9-0136/2022);

výbor IMCO – Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu (COM(2021)0547 – C9-0366/2021 – 2021/0291(COD)) – Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022);

výbor LIBE – Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/954 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD)) – Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022);

výbor LIBE – Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD)) – Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022);

O hlasovanie o týchto rozhodnutiach možno požiadať v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku do polnoci nasledujúceho dňa 3. mája 2022.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie o rozhodnutí začať rokovania.


7. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval predsedníčku Parlamentu v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčaniu výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. apríla 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/2306, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa certifikátov o inšpekcii vydaných na Ukrajine (C(2022)02164 - 2022/2637(DEA)) (B9-0218/2022).

Ak do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú voči odporúčaniu námietku, toto odporúčanie sa považuje za schválené. V opačnom prípade sa o ňom hlasuje.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka pristúpila po prerušení rokovania 7. apríla 2022 spoločne s predsedom Rady k podpísaniu týchto aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokiaľ ide o výnimky z určitých povinností týkajúcich sa určitých liekov na humánne použitie sprístupnených v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k Severnému Írsku, a na Cypre, v Írsku a na Malte (00006/2022/LEX - C9-0157/2022 - 2021/0431(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 536/2014, pokiaľ ide o výnimku z určitých povinností týkajúcich sa skúšaných liekov sprístupnených v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k Severnému Írsku, a na Cypre, v Írsku a na Malte (00007/2022/LEX - C9-0158/2022 - 2021/0432(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zvýšené predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU a zavedenie jednotkových nákladov (00014/2022/LEX - C9-0156/2022 - 2022/0096(COD)).


9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

- O-000015/2022, ktorú položil Robert Biedroń, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Vplyv vojny proti Ukrajine na ženy (B9-0012/2022).


10. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej októbrovej schôdzi v roku 2021, na schôdzi konanej 1. marca 2022 a na prvej marcovej schôdzi v roku 2022 sa nachádzajú na webovom sídle Parlamentu.


11. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje smernica 2009/125/ES (COM(2022)0142 - C9-0132/2022 - 2022/0095(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku sa predsedníčka poradí o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a o zrušení nariadenia (ES) č. 1005/2009 (COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku sa predsedníčka poradí o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (COM(2022)0156 - C9-0144/2022 - 2022/0104(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku sa predsedníčka poradí o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, AGRI, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov Galileo a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (06531/2022 - C9-0147/2022 - 2022/0005(NLE))
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie dôsledkov vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine na rybolovné činnosti, ako aj zmiernenie vplyvov narušenia trhu spôsobeného touto vojenskou agresiou na dodávateľský reťazec produktov rybolovu a akvakultúry (COM(2022)0179 - C9-0149/2022 - 2022/0118(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku sa predsedníčka poradí o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
predložené gestorskému výboru: PECH

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - holandský kandidát (07888/2022 - C9-0150/2022 - 2022/0805(NLE))
predložené gestorskému výboru: CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2107, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), a nariadenie (EÚ) /2022, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (COM(2022)0171 - C9-0151/2022 - 2022/0111(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku sa predsedníčka poradí o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
predložené gestorskému výboru: PECH
stanovisko: ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (COM(2022)0184 - C9-0154/2022 - 2022/0125(COD))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: CONT
V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy sa predsedníčka o tomto návrhu poradí s Dvorom audítorov

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009 a (EÚ) 2017/2226, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95, (ES) č. 333/2002, (ES) č. 693/2003 a (ES) č. 694/2003 a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pokiaľ ide o digitalizáciu konania o udelení víza (COM(2022)0658 - C9-0165/2022 - 2022/0132(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel I – Európsky parlament (COM(2021)0381[02] - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Daniel Freund (A9-0044/2022)

- Správa s názvom Smerom k stratégii EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete: zmierňovanie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 (2021/2209(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David Lega (A9-0058/2022)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a nariadenie (EÚ) č. 537/2014, pokiaľ ide o vykazovanie informácií podnikov o udržateľnosti (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Pascal Durand (A9-0059/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2021)0381[[05]] - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0061/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2021)0381[[07]] - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0063/2022)

- Správa o politike hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2021 (2021/2185(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2021)0381[[10]] - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0065/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie (COM(2021)0381[[04]] - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0066/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2021)0381[[03]] - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0067/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel VIII – európsky ombudsman (COM(2021)0381[[08]] - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0068/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail (teraz spoločný podnik pre európske železnice) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[51]] - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 (v súčasnosti spoločný podnik pre čisté letectvo) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[44]] - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2022)

- Správa o prenasledovaní menšín z dôvodu náboženstva alebo viery (2021/2055(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Karol Karski (A9-0071/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (v súčasnosti spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[49]] - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR (teraz spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba 3) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[50]] - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (v súčasnosti spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[43]] - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0074/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 (v súčasnosti „spoločný podnik pre čistý vodík“) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[48]] - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[47]] - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (teraz spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[45]] - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[46]] - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0078/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2021)0381[[06]] - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0079/2022)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív (prepracované znenie) (COM(2021)0422 - C9-0341/2021 - 2021/0241(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajca: Ernest Urtasun - Spravodajkyňa: Assita Kanko (A9-0081/2022)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Cyperskej republike (COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Peter Kofod (A9-0082/2022)

- Správa o návrhu nariadenia Rady o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady (76/787/ESUO, EHS, Euratom) a Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k tomuto rozhodnutiu (2020/2220(INL)) - výbor AFCO - Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

- Správa o pláne ESVČ v oblasti zmeny klímy a obrany (2021/2102(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

- Správa o EÚ a bezpečnostných výzvach v indicko-tichomorskom regióne (2021/2232(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A9-0085/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2021)0381[[09]] - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

- Správa o umelej inteligencii v digitálnom veku (2020/2266(INI)) - výbor AIDA - Spravodajca: Axel Voss (A9-0088/2022)

- Správa k Na ceste k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ: úloha odvetví rybolovu a akvakultúry (2021/2188(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[39]] - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[24]] - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0091/2022)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach (COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[15]] - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[26]] - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0094/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[13]] - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0095/2022)

- Správa o dosiahnutí hospodárskej nezávislosti žien prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti (2021/2080(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[11]] - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[18]] - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[19]] - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0099/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[29]] - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0100/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[25]] - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0101/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[38]] - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[27]] - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2020: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola (COM(2021)0381[[52]] - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0104/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[34]] - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[36]] - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0106/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) (v súčasnosti Agentúra Európskej únie pre azyl) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[17]] - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0107/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[33]] - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0108/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[37]] - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[41]] - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0110/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[40]] - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0111/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[20]] - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[21]] - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[22]] - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[23]] - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0115/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[35]] - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0116/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (v súčasnosti Agentúra Európskej únie pre vesmírny program) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[42]] - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[28]] - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0118/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúry ENISA (Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[30]] - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0119/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[31]] - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0120/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[32]] - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[16]] - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0122/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[12]] - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A9-0123/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0124/2022)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381[[14]] - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

- Správa o akčnom pláne EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo (2021/2239(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2021)0381[[01]] - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0127/2022)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Markus Ferber (A9-0128/2022)

- Správa o menovaní Georga Mariusa Hyzlera za člena Dvora audítorov (05846/2022 - C9-0043/2022 - 2022/0803(NLE)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Angelika Winzig (A9-0130/2022)

- Správa o návrhu na vymenovanie Lefterisa Christoforoua do funkcie člena Dvora audítorov (05686/2022 - C9-0042/2022 - 2022/0802(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh (COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0135/2022)


12. Program práce

Poslancom bol poskytnutý konečný návrh programu prvej májovej plenárnej schôdze v roku 2022 (PE 732.006/PDOJ) v súlade s článkom 157 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Predsedníčka oznámila, že jej výbor ENVI (článok 163 rokovacieho poriadku) doručil žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu v súvislosti s týmto legislatívnym spisom:

- Prechodné pravidlá týkajúce sa balenia a označenia veterinárnych liekov (COM(2022)0076 - C9-0054/2022- 2022/0053(COD)).

Hlasovanie o tejto žiadosti sa uskutoční zajtra, t. j. 3. mája 2022 o 14.00 h.

Predsedníčka so súhlasom politických skupín navrhla tieto zmeny:

Utorok

Keďže predseda Európskej rady nebude v Štrasburgu prítomný, hodina otázok s predsedom Európskej rady (bod 56 PDOJ) sa neuskutoční.

Streda

Hlasovanie o správe, ktorú predkladá Christophe Hansen , o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh (A9-0135/2022) (bod 116 PDOJ) naplánované na štvrtok sa presunie dopredu a uskutoční sa v stredu. Rozprava naplánovaná v programe rokovania v stredu sa zruší.

Lehoty na prekladanie sa preto zmenia takto:
- Pozmeňujúce návrhy alebo zamietnutie: utorok 3. mája 2022 o 12.00 h.
- Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: utorok 3. mája 2022 o 19.00 h.

Štvrtok

Keďže sa Rada nebude môcť zúčastniť na rozprave o vyhláseniach Rady a Komisie o súčasnom stave spolupráce medzi EÚ a Moldavskom (bod 123 PDOJ), rozprava sa zmení na vyhlásenie Komisie.

Parlament schválil zmeny a doplnenia.

Okrem toho boli predsedníčke predložené tieto žiadosti o zmenu v súlade s článkom 158 rokovacieho poriadku:

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby bolo vyhlásenie Komisie o výzve na predloženie legislatívneho návrhu európskeho nariadenia o prenájme zaradené ako druhý bod popoludňajšieho programu. Rozprava bude ukončená predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok 5. mája 2022.

Vystúpili títo poslanci: Sven Simon, v mene skupiny PPE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Nathalie Loiseau proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 89, proti: 193, zdržali sa hlasovania: 7).

Žiadosť skupiny S&D, aby bola rozprava o opatreniach v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy (bod 120 PDOJ) ukončená predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať v stredu 4. mája 2022.

Vystúpili Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, a Stéphane Séjourné.

Parlament žiadosť schválil.

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie:
- návrhy uznesenia: pondelok 2. mája 2022 o 19.00 h
- pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesenia a spoločné návrhy uznesení: utorok 3. mája 2022 o 12.00 h
- pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení: utorok 3. mája 2022 o 13.00 h
- žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: utorok 3. mája 2022 o 19.00 h

Žiadosť skupiny The Left, aby boli vyhlásenia Rady a Komisie o rezignácii výkonného riaditeľa agentúry Frontex vzhľadom na vyšetrovanie úradu OLAF zaradené ako štvrtý bod programu rokovania, a to po vyhláseniach Rady a Komisie o hrozbách pre stabilitu, bezpečnosť a demokraciu v západnej a sahelskej Afrike (bod 122 PDOJ).

Vystúpili Cornelia Ernst, v mene skupiny The Left, ktorá žiadosť odôvodnila, a Petri Sarvamaa, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 140, proti: 154, zdržali sa hlasovania: 1).

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Michal ŠIMEČKA
podpredseda

13. Priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady (76/787/ESUO, EHS, Euratom) a Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k tomuto rozhodnutiu [2020/2220(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

Domènec Ruiz Devesa uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sven Simon v mene skupiny PPE, Gabriele Bischoff v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny Renew, ktorý tiež reagoval vystúpenie Paula Rangela zdvihnutím modrej karty, Damian Boeselager v mene skupiny Verts/ALE, Gerolf Annemans v mene skupiny ID, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Leila Chaibi, v mene skupiny The Left, Martin Sonneborn – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Damiana Boeselagera zdvihnutím modrej karty, a na vystúpenie Daniela Freunda zdvihnutím modrej karty, Brando Benifei, Pascal Durand, ktorá tiež reagovala na vystúpenie Paula Rangela zdvihnutím modrej karty a na vystúpenie Marie Grapiniovej zdvihnutím modrej karty, Gwendoline Delbos-Corfield, Gunnar Beck, Beata Mazurek, João Pimenta Lopes, Mislav Kolakušić, Vladimír Bilčík, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Daniela Freunda zdvihnutím modrej karty a na vystúpenie Damiana Boeselagera zdvihnutím modrej karty, Pedro Silva Pereira, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Helmuta Geukinga zdvihnutím modrej karty, Sandro Gozi, ktorý tiež reagoval na vystúpenie Bogdana Rzońcu zdvihnutím modrej karty, na vystúpenie Paula Rangela zdvihnutím modrej karty a na vystúpenie Sary Skyttedalovej zdvihnutím modrej karty, Manuela Ripa, Laura Huhtasaari, Michiel Hoogeveen, Helmut Scholz, Eero Heinäluoma, Ulrike Müller, Roman Haider, Cyrus Engerer a Margarida Marques.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sara Skyttedal, Mónica Silvana González, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Franc Bogovič, Maria Grapini, Ladislav Ilčić, Mick Wallace a Helmut Geuking.

Vystúpili: Věra Jourová a Domènec Ruiz Devesa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 3.5.2022.


14. Zmena príloh IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Martin Hojsík uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Deirdre Clune v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Manuela Ripa v mene skupiny Verts/ALE, Aurélia Beigneux v mene skupiny ID, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp, v mene skupiny The Left, Liudas Mažylis a Cindy Franssen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Clare Daly a Mick Wallace.

Vystúpili: Věra Jourová a Martin Hojsík.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 3.5.2022.


15. Akčný plán EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo (rozprava)

Správa o akčnom pláne EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo [2021/2239(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

Simone Schmiedtbauer uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Clara Aguilera v mene skupiny S&D, Atidzhe Alieva-Veli v mene skupiny Renew, Claude Gruffat v mene skupiny Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp, v mene skupiny The Left, Dino Giarrusso, Norbert Lins, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Tilly Metz, Mazaly Aguilar, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Veronika Vrecionová, Ivan Vilibor Sinčić, Anne Sander, Paolo De Castro a Colm Markey.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Salvatore De Meo, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen a Sandra Pereira.

Vystúpili: Janusz Wojciechowski a Simone Schmiedtbauer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 3.5.2022.


16. Prenasledovanie menšín z dôvodu náboženstva alebo viery (stručná prezentácia)

Správa o prenasledovaní menšín z dôvodu náboženstva alebo viery [2021/2055(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Karol Karski (A9-0071/2022)

Karol Karski uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Roberts ZĪLE
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter van Dalen, Bert-Jan Ruissen, María Soraya Rodríguez Ramos, Miriam Lexmann, Carlo Fidanza, Stanislav Polčák a Eugen Tomac.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 3.5.2022.


17. Stratégia EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete (stručná prezentácia)

Správa s názvom Smerom k stratégii EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete: zmierňovanie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 [2021/2209(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David Lega (A9-0058/2022)

David Lega uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miriam Lexmann, Bettina Vollath a Juozas Olekas.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 3.5.2022.


18. Dosiahnutie hospodárskej nezávislosti žien prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti (stručná prezentácia)

Správa o dosiahnutí hospodárskej nezávislosti žien prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti [2021/2080(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

Pernille Weiss uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Clara Aguilera, Jessica Stegrud a Billy Kelleher.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 3.5.2022.


19. Udržateľné modré hospodárstvo v EÚ: úloha odvetví rybolovu a akvakultúry (stručná prezentácia)

Správa s názvom Na ceste k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ: úloha odvetví rybolovu a akvakultúry [2021/2188(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

Isabel Carvalhais uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tudor Ciuhodaru, Grace O'Sullivan, Clare Daly, Clara Aguilera, Billy Kelleher, Caroline Roose a Mick Wallace.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 3.5.2022.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 172 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Anna-Michelle Asimakopoulou, Ivo Hristov, Nicolae Ştefănuță, Grace O'Sullivan, Christine Anderson, Charlie Weimers, Chris MacManus, Tatjana Ždanoka, Eugen Tomac, Marcos Ros Sempere, Barry Andrews, Bernhard Zimniok, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Peter Pollák, Tudor Ciuhodaru, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Michiel Hoogeveen, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Vlad-Marius Botoş, Clare Daly, Kostas Papadakis, Miriam Lexmann, Sara Cerdas, Mick Wallace a Carmen Avram.


21. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku popoludňajšej časti budúceho rokovania.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 732.006/OJMA).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.31 h.

Klaus Welle

Heidi Hautala

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Lucke Karsten, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ospravedlnení:

Adamowicz Magdalena, Bourgeois Geert, Brunet Sylvie, Cicurel Ilana, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hahn Henrike, Kuhnke Alice, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Šojdrová Michaela, Tolleret Irène, Uhrík Milan, Winkler Iuliu

Posledná úprava: 8. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia