Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0349(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0290/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0290/2021

Συζήτηση :

PV 03/05/2022 - 16
CRE 03/05/2022 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2
PV 04/05/2022 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0142

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο

16. Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ: συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Μια πρώτη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021 και το ζήτημα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή με σκοπό να λάβουν χώρα διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021).

Ο Javier Zarzalejos παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rob Rooken, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Frances Fitzgerald, Evin Incir και Lena Düpont.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν η Ylva Johansson και ο Javier Zarzalejos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.5.2022.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου