Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 184kPDF 320kWORD 90k
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Απειλές κατά της ασφάλειας των δημοσιογράφων και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου (συζήτηση)
 3.Τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Αυτή είναι η Ευρώπη - Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Mario Draghi (συζήτηση)
 6.Εν εξελίξει ακροάσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την Πολωνία και την Ουγγαρία (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Μεταβατικοί κανόνες για τη συσκευασία και την επισήμανση κτηνιατρικών φαρμάκων ***I (άρθρο 163 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία (ψηφοφορία)
  8.3.Tροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους ***I (ψηφοφορία)
  8.4.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): Παράταση της περιόδου εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ * (ψηφοφορία)
  8.5.Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στην Κυπριακή Δημοκρατία * (ψηφοφορία)
  8.6.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λευτέρης Χριστοφόρου (ψηφοφορία)
  8.7.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Marius Hyzler (ψηφοφορία)
  8.8.Προς μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ψηφοφορία)
  8.9.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία (ψηφοφορία)
  8.10.Δίωξη μειονοτήτων λόγω πεποιθήσεων ή θρησκείας (ψηφοφορία)
  8.11.Στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της εκπαίδευσης για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο (ψηφοφορία)
  8.12.Επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης (ψηφοφορία)
  8.13.Τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.'Ωρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) – Ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης: Η στρατηγική σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και της ενεργειακής διασύνδεσης και της αποδοτικότητας
 12.Η συνέχεια στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 14.Ετοιμότητα της ΕΕ έναντι κυβερνοεπίθεσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)
 15.Αντίκτυπος του ρωσικού παράνομου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ: συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία ***I (συζήτηση)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 20.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λευτέρης Χριστοφόρου
 Παράρτηµα 2 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Marius Hyzler


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.03.


2. Απειλές κατά της ασφάλειας των δημοσιογράφων και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απειλές κατά της ασφάλειας των δημοσιογράφων και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου (2022/2645(RSP))

Η Πρόεδρος προβαίνει σε εναρκτήρια ομιλία επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου.

Η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Bilčík, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tiemo Wölken, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Dace Melbārde, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

3. Τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή [2020/2266(INI)] - Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή. Εισηγητής: Axel Voss (A9-0088/2022)

Ο Axel Voss παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eva Maydell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrus Ansip, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Damian Boeselager, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandra Basso, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pernando Barrena Arza, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Dragoş Tudorache, Alexandra Geese, Gilles Lebreton, Assita Kanko, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri και Svenja Hahn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyn REGNER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kim Van Sparrentak, Riho Terras, Alex Agius Saliba, Susana Solís Pérez, Angelika Niebler, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Radosław Sikorski και Ernő Schaller-Baross.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly και Sandra Pereira.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Axel Voss.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2022.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.16.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Πρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.39.


5. Αυτή είναι η Ευρώπη - Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Mario Draghi (συζήτηση)

Αυτή είναι η Ευρώπη - Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Mario Draghi (2022/2646(RSP))

Η Πρόεδρος εκφωνεί εισαγωγικό λόγο.

Παρεμβαίνει ο Mario Draghi (Ιταλός Πρωθυπουργός).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stéphane Séjourné, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Mario Draghi.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Εύα ΚΑΪΛΗ
Αντιπρόεδρος

6. Εν εξελίξει ακροάσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την Πολωνία και την Ουγγαρία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εν εξελίξει ακροάσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την Πολωνία και την Ουγγαρία (2022/2647(RSP))

Ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Katarina Barley, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michal Šimečka, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Susanna Ceccardi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Balázs Hidvéghi, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2022.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγο.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.07.

Παρεμβαίνει ο Nicolaus Fest.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, τα οποία επισυνάπτονται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Μεταβατικοί κανόνες για τη συσκευασία και την επισήμανση κτηνιατρικών φαρμάκων ***I (άρθρο 163 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Μεταβατικοί κανόνες για τη συσκευασία και την επισήμανση κτηνιατρικών φαρμάκων (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Ψηφοφορία: 5 Μαΐου 2022.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:
- τροπολογίες: Τρίτη 3 Μαΐου 2022 στις 19.00.
- αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματα: Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 στις 16.00.


8.2. Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία και την κατάργηση της απόφασης (76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ), καθώς και της πράξης περί εκλογής των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία που προσαρτάται στην εν λόγω απόφαση [2020/2220(INL)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0129)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0129)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)


8.3. Tροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0130)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής, ο Martin Hojsík (εισηγητής), παρεμβαίνει για να ζητήσει αναπομπή του ζητήματος στην αρμόδια επιτροπή με στόχο να πραγματοποιηθούν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού.


8.4. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): Παράταση της περιόδου εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την παράταση της περιόδου εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ [COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0128/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2022)0131)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)


8.5. Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στην Κυπριακή Δημοκρατία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στην Κυπριακή Δημοκρατία [COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Peter Kofod (A9-0082/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2022)0132)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)


8.6. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λευτέρης Χριστοφόρου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λευτέρη Χριστοφόρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [05686/2022 - C9-0042/2022 - 2022/0802(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣLEFTERIS CHRISTOFOROU

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0133)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2022)


8.7. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Marius Hyzler (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του George Marius Hyzler ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [05846/2022 - C9-0043/2022 - 2022/0803(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Angelika Winzig (A9-0130/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GEORGE MARIUS HYZLER

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0134)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2022)


8.8. Προς μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας [2021/2188(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0135)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)


8.9. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία [2021/2239(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0136)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)


8.10. Δίωξη μειονοτήτων λόγω πεποιθήσεων ή θρησκείας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δίωξη μειονοτήτων λόγω πεποιθήσεων ή θρησκείας [2021/2055(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Karol Karski (A9-0071/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (Ομάδα ID)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0137)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)


8.11. Στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της εκπαίδευσης για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της εκπαίδευσης των παιδιών σε όλο τον κόσμο: μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 [2021/2209(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Lega (A9-0058/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0138)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)


8.12. Επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης [2021/2080(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0139)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)


8.13. Τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή [2020/2266(INI)] - Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή. Εισηγητής: Axel Voss (A9-0088/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0140)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.19.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.23.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. 'Ωρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) – Ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης: Η στρατηγική σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και της ενεργειακής διασύνδεσης και της αποδοτικότητας

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει σύντομα τον τρόπο διεξαγωγής της ώρας των ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Η Kadri Simson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις που θέτουν οι βουλευτές:

Radan Kanev, Κώστας Μαυρίδης, Michael Bloss, Μαρία Σπυράκη, Dan Nica, Maria da Graça Carvalho, Thomas Waitz, Krzysztof Hetman, Nicolás González Casares, Georg Mayer, Pilar del Castillo Vera, Robert Roos, Eugen Tomac, Jutta Paulus, Laura Ferrara, Carlos Zorrinho, Jerzy Buzek και Marie Toussaint.

Η ώρα των ερωτήσεων περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyn REGNER
Αντιπρόεδρος


12. Η συνέχεια στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Η συνέχεια στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2022/2648(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hélène Laporte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Michiel Hoogeveen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Carles Puigdemont i Casamajó, μη εγγεγραμμένος, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Othmar Karas, Gabriele Bischoff, Pascal Durand, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Jorge Buxadé Villalba, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Damian Boeselager και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Niklas Nienaß, και Eugenia Rodríguez Palop.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Εύα ΚΑΪΛΗ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kinga Gál, Sara Skyttedal, Brando Benifei, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Damian Boeselager, Laurence Farreng, Eleonora Evi, Gunnar Beck, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Niklas Nienaß, Damian Boeselager, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Domènec Ruiz Devesa, Δημήτριος Παπαδημούλης, Andrius Kubilius, Pedro Silva Pereira, Alin Mituța, Jordi Solé, Alessandro Panza, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Eva Maydell, Katarina Barley, η οποία απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Niklas Nienaß, Maite Pagazaurtundúa, Damian Boeselager, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Michiel Hoogeveen, Mara Bizzotto, η οποία απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα της Katarina Barley, Miriam Lexmann, Andreas Schieder, Sandro Gozi, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Damian Boeselager, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Niklas Nienaß, Daniel Buda, Marc Angel, Ilhan Kyuchyuk, Niklas Nienaß, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Radosław Sikorski, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Rzońca, Domènec Ruiz Devesa, ο οποίος απαντά και στην παρέμβαση με γαλάζια κάρτα της Mara Bizzotto, Claudia Gamon, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Victor Negrescu, Pascal Arimont και Peter Pollák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tomislav Sokol, Sunčana Glavak και Sandra Pereira.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stéphane Séjourné, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Manon Aubry και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Guy Verhofstadt, σχετικά με τη συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (2022/2648(RSP)) (B9-0228/2022

- Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (2022/2648(RSP)) (B9-0229/2022

- Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Hélène Laporte, Christine Anderson, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Peter Kofod, Jaak Madison, Philippe Olivier, Alessandro Panza, Bernhard Zimniok, Thierry Mariani και Laura Huhtasaari, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τη συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (2022/2648(RSP)) (B9-0235/2022).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.5.2022.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Michal ŠIMEČKA
Αντιπρόεδρος


13. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η σύσταση της επιτροπής AGRI να μη διατυπωθεί αντίρριση στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 2 Μαΐου 2022 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2022).

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί της συστάσεως αυτής εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που εγκρίθηκαν (P9_TA(2022)0197).


14. Ετοιμότητα της ΕΕ έναντι κυβερνοεπίθεσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ετοιμότητα της ΕΕ έναντι κυβερνοεπίθεσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2022/2649(RSP))

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Eva Maydell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Tom Berendsen, Łukasz Kohut, Morten Løkkegaard, Markéta Gregorová, Marco Dreosto, Witold Jan Waszczykowski, Κώστας Παπαδάκης, Othmar Karas, Javi López, Ivars Ijabs, Viola Von Cramon-Taubadel, Patryk Jaki, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Anna Júlia Donáth, Kosma Złotowski, Seán Kelly, Pina Picierno, Petras Auštrevičius, Tonino Picula, Vlad Gheorghe, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Isabel Santos και Pierfrancesco Majorino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Αντίκτυπος του ρωσικού παράνομου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αντίκτυπος του ρωσικού παράνομου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ (2022/2643(RSP))

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petar Vitanov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Mario Furore, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Tomasz Piotr Poręba, João Pimenta Lopes, Andor Deli, Cláudia Monteiro de Aguiar και Marianne Vind.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Valter Flego, Angel Dzhambazki, Andrey Novakov, Sara Cerdas, Nicola Danti, Ladislav Ilčić, Tomasz Frankowski, Milan Brglez, Pablo Arias Echeverría, Elisabetta Gualmini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Clare Daly και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Karima Delli, εξ ονόματος της επιτροπής TRAN, σχετικά με τις επιπτώσεις του ρωσικού παράνομου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ (2022/2643(RSP)) (B9-0223/2022).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2022.


16. Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ: συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Μια πρώτη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021 και το ζήτημα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή με σκοπό να λάβουν χώρα διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021).

Ο Javier Zarzalejos παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rob Rooken, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Frances Fitzgerald, Evin Incir και Lena Düpont.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν η Ylva Johansson και ο Javier Zarzalejos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.5.2022.


17. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση Domènec Ruiz Devesa - A9-0083/2022
Jessica Stegrud, Eugen Tomac και Stanislav Polčák

Έκθεση Martin Hojsík - A9-0092/2022
Stanislav Polčák

Έκθεση Isabel Carvalhais - A9-0089/2022
Rosa D'Amato και Stanislav Polčák

Έκθεση Simone Schmiedtbauer - A9-0126/2022
Eugen Tomac και Rosa D'Amato

Έκθεση David Lega - A9-0058/2022
Eugen Tomac

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


19. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Νοεμβρίου II 2021 και Δεκεμβρίου 2021 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


20. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της απογευματινής περιόδου της επόμενης συνεδρίασης.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 732.006/OJME).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.19.

Klaus Welle

Pedro Silva Pereira

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Adamowicz Magdalena, Bourgeois Geert, Brunet Sylvie, Cicurel Ilana, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hahn Henrike, Kuhnke Alice, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Šojdrová Michaela, Tolleret Irène, Uhrík Milan, Winkler Iuliu


Παράρτηµα 1 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λευτέρης Χριστοφόρου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.


Παράρτηµα 2 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - George Marius Hyzler

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου