Märksõnaregister 
Protokoll
XML 165kPDF 289kWORD 83k
Teisipäev, 3. mai 2022 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa ajakirjanike turvalisust ja meediavabadust ähvardavad ohud ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva kontekstis (arutelu)
 3.Tehisintellekt digiajastul (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.See on Euroopa – Arutelu Itaalia peaministri Mario Draghiga (arutelu)
 6.ELi lepingu artikli 7 lõike 1 alusel toimuvad kuulamised Poola ja Ungari küsimuses (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  
8.1.Veterinaarravimite pakendamise ja märgistamise üleminekueeskirjad ***I (kodukorra artikkel 163) (hääletus)
  
8.2.Euroopa Parlamendi liikmete valimine otsestel ja üldistel valimistel (hääletus)
  
8.3.Püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse (EL) 2019/1021 IV ja V lisa muutmine ***I (hääletus)
  
8.4.Ühine käibemaksusüsteem: vabatahtliku pöördmaksustamise kohaldamisaja pikendamine teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete suhtes ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaja pikendamine * (hääletus)
  
8.5.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Küproses * (hääletus)
  
8.6.Kontrollikoja liikme nimetamine – Lefteris Christoforou (hääletus)
  
8.7.Kontrollikoja liikme nimetamine – George Marius Hyzler (hääletus)
  
8.8.Kestlik sinine majandus ELis: kalandus- ja vesiviljelussektori roll (hääletus)
  
8.9.ELi mahepõllumajanduse tegevuskava (hääletus)
  
8.10.Vähemuste tagakiusamine veendumuste või usu tõttu (hääletus)
  
8.11.ELi strateegia laste hariduse edendamiseks maailmas (hääletus)
  
8.12.Naiste majandusliku iseseisvuse saavutamine ettevõtluse ja füüsilisest isikust töövõtja staatuse kaudu (hääletus)
  
8.13.Tehisintellekt digiajastul (hääletus)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Komisjoni infotund – Euroopa energiasõltumatus: taastuvate energiaallikate ning energiaühenduste ja -tõhususe strateegiline tähtsus
 12.Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmed (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 14.ELi valmisolek küberrünneteks pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse (arutelu)
 15.Ukrainas toimuva Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja mõju ELi transpordi- ja turismisektorile (arutelu)
 16.Europoli mandaadi tugevdamine: koostöö eraõiguslike isikutega, isikuandmete töötlemine ning toetus teadusuuringutele ja innovatsioonile ***I (arutelu)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 20.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Kontrollikoja liikme nimetamine – Lefteris Christoforou
 2. lisa – Kontrollikoja liikme nimetamine – George Marius Hyzler


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.03.


2. Euroopa ajakirjanike turvalisust ja meediavabadust ähvardavad ohud ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva kontekstis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa ajakirjanike turvalisust ja meediavabadust ähvardavad ohud ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva kontekstis (2022/2645(RSP))

President pidas arutelu sissejuhatuseks ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva teemalise kõne.

Věra Jourová (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Vladimír Bilčík fraktsiooni PPE nimel, Tiemo Wölken fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Dace Melbārde fraktsiooni ECR nimel, Konstantinos Arvanitis fraktsiooni The Left nimel ja Miroslav Radačovský (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

3. Tehisintellekt digiajastul (arutelu)

Raport tehisintellekti kohta digiajastul [2020/2266(INI)] - Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon. Raportöör: Axel Voss (A9-0088/2022)

Axel Voss tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident).

Sõna võtsid Eva Maydell fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Andrus Ansip fraktsiooni Renew nimel, Damian Boeselager fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alessandra Basso fraktsiooni ID nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Pernando Barrena Arza fraktsiooni The Left nimel, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Dragoş Tudorache, Alexandra Geese, Gilles Lebreton, Assita Kanko, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri ja Svenja Hahn.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyn REGNER
asepresident

Sõna võtsid Kim Van Sparrentak, Riho Terras, Alex Agius Saliba, Susana Solís Pérez, Angelika Niebler, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Radosław Sikorski ja Ernő Schaller-Baross.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eugen Tomac, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly ja Sandra Pereira.

Sõna võtsid Margrethe Vestager ja Axel Voss.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2022 protokollipunkt 8.13.

(Istung katkestati kell 11.16.)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
president

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.39.


5. See on Euroopa – Arutelu Itaalia peaministri Mario Draghiga (arutelu)

See on Euroopa – Arutelu Itaalia peaministri Mario Draghiga (2022/2646(RSP))

President pidas arutelu sissejuhatuseks kõne.

Sõna võttis Itaalia peaminister Mario Draghi.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Stéphane Séjourné fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ja Tiziana Beghin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Mario Draghi.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Eva KAILI
asepresident

6. ELi lepingu artikli 7 lõike 1 alusel toimuvad kuulamised Poola ja Ungari küsimuses (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi lepingu artikli 7 lõike 1 alusel toimuvad kuulamised Poola ja Ungari küsimuses (2022/2647(RSP))

Didier Reynders (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Katarina Barley fraktsiooni S&D nimel, Michal Šimečka fraktsiooni Renew nimel, Gwendoline Delbos-Corfield fraktsiooni Verts/ALE nimel, Susanna Ceccardi fraktsiooni ID nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni The Left nimel ja Balázs Hidvéghi (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Didier Reynders.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.5.2022 protokollipunkt 7.9.

(Istung katkestati mõneks ajaks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.07.

Sõna võttis Nicolaus Fest.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud käesolevale protokollile lisatud dokumendis „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused lisatakse käesoleva istungi protokollile ja nendega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Veterinaarravimite pakendamise ja märgistamise üleminekueeskirjad ***I (kodukorra artikkel 163) (hääletus)

Veterinaarravimite pakendamise ja märgistamise üleminekueeskirjad (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

KIIRELOOMULISE MENETLUSE KOHALDAMISE TAOTLUS

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Hääletus: 5. mai 2022.

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad
- muudatusettepanekud: teisipäev, 3. mai 2022 kell 19.00.
- taotlused hääletada osade kaupa ja eraldi: kolmapäev, 4. mai 2022 kell 16.00.


8.2. Euroopa Parlamendi liikmete valimine otsestel ja üldistel valimistel (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Parlamendi liikmete valimise kohta otsestel ja üldistel valimistel, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom ning sellele otsusele lisatud Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlev akt [2020/2220(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

SEADUSANDLIKU AKTI EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2022)0129)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0129)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)


8.3. Püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse (EL) 2019/1021 IV ja V lisa muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) IV ja V lisa [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2022)0130)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud

Sõnavõtud

Pärast komisjoni ettepaneku hääletust võttis sõna Martin Hojsík (raportöör), et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 dokumendi tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks.


8.4. Ühine käibemaksusüsteem: vabatahtliku pöördmaksustamise kohaldamisaja pikendamine teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete suhtes ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaja pikendamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses vabatahtliku pöördmaksustamise kohaldamisaja pikendamisega teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete suhtes ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaja pikendamisega [COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0128/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2022)0131)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)


8.5. Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Küproses * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Küprose Vabariigis [COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Peter Kofod (A9-0082/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2022)0132)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)


8.6. Kontrollikoja liikme nimetamine – Lefteris Christoforou (hääletus)

Raport Lefteris Christoforou kontrollikoja liikmeks nimetamise kohta [05686/2022 - C9-0042/2022 - 2022/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

LEFTERIS CHRISTOFOROU NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0133)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (3.5.2022 protokollilisa 1)


8.7. Kontrollikoja liikme nimetamine – George Marius Hyzler (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada George Marius Hyzler kontrollikoja liikmeks [05846/2022 - C9-0043/2022 - 2022/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Angelika Winzig (A9-0130/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

GEORGE MARIUS HYZLERi NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0134)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (3.5.2022 protokollilisa 2)


8.8. Kestlik sinine majandus ELis: kalandus- ja vesiviljelussektori roll (hääletus)

Raport kalandus- ja vesiviljelussektori keskse rolli kohta ELis kestliku sinise majanduse poole liikumisel [2021/2188(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0135)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)


8.9. ELi mahepõllumajanduse tegevuskava (hääletus)

Raport ELi mahepõllumajanduse tegevuskava kohta [2021/2239(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0136)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)


8.10. Vähemuste tagakiusamine veendumuste või usu tõttu (hääletus)

Raport vähemuste tagakiusamise kohta veendumuste või usu tõttu [2021/2055(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Karol Karski (A9-0071/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsioon ID)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0137)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)


8.11. ELi strateegia laste hariduse edendamiseks maailmas (hääletus)

Raport ELi strateegia väljatöötamise kohta laste hariduse edendamiseks maailmas ning COVID-19 pandeemia tagajärgede leevendamiseks selles valdkonnas [2021/2209(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David Lega (A9-0058/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0138)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)


8.12. Naiste majandusliku iseseisvuse saavutamine ettevõtluse ja füüsilisest isikust töövõtja staatuse kaudu (hääletus)

Raport naiste majandusliku iseseisvuse saavutamise kohta ettevõtluse ja füüsilisest isikust töövõtja staatuse kaudu [2021/2080(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0139)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)


8.13. Tehisintellekt digiajastul (hääletus)

Raport tehisintellekti kohta digiajastul [2020/2266(INI)] - Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon. Raportöör: Axel Voss (A9-0088/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0140)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

(Istung katkestati kell 15.19.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.23.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Komisjoni infotund – Euroopa energiasõltumatus: taastuvate energiaallikate ning energiaühenduste ja -tõhususe strateegiline tähtsus

Juhataja tuletas lühidalt meelde komisjoni infotunni läbiviimise korda.

Kadri Simson (komisjoni liige) vastas järgmiste parlamendiliikmete esitatud küsimustele:

Radan Kanev, Costas Mavrides, Michael Bloss, Maria Spyraki, Dan Nica, Maria da Graça Carvalho, Thomas Waitz, Krzysztof Hetman, Nicolás González Casares, Georg Mayer, Pilar del Castillo Vera, Robert Roos, Eugen Tomac, Jutta Paulus, Laura Ferrara, Carlos Zorrinho, Jerzy Buzek ja Marie Toussaint.

Infotund lõppes.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyn REGNER
asepresident


12. Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmed (arutelu)

Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmed (2022/2648(RSP))

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni Renew nimel, Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hélène Laporte fraktsiooni ID nimel, Michiel Hoogeveen fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni The Left nimel, Carles Puigdemont i Casamajó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Othmar Karas, Gabriele Bischoff, Pascal Durand, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Jorge Buxadé Villalba, kes vastas samuti Damian Boeselager' sinise kaardiga sõnavõtule ja Niklas Nienaßi sinise kaardiga sõnavõtule, ja Eugenia Rodríguez Palop.

ISTUNGI JUHATAJA: Eva KAILI
asepresident

Sõna võtsid Kinga Gál, Sara Skyttedal, Brando Benifei, kes vastas samuti Damian Boeselager' sinise kaardiga sõnavõtule, Laurence Farreng, Eleonora Evi, Gunnar Beck, Angel Dzhambazki, kes vastas samuti Niklas Nienaßi sinise kaardiga sõnavõtule, Damian Boeselager, kes võttis tagasi oma taotluse sinise kaardiga sõnavõtuks seoses Angel Dzhambazkiga, kes omakorda vastas Domènec Ruiz Devesa sinise kaardiga sõnavõtule, Dimitrios Papadimoulis, Andrius Kubilius, Pedro Silva Pereira, Alin Mituța, Jordi Solé, Alessandro Panza, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Eva Maydell, Katarina Barley, kes vastas samuti Niklas Nienaßi sinise kaardiga sõnavõtule, Maite Pagazaurtundúa, Damian Boeselager, kes vastas samuti Michiel Hoogeveeni sinise kaardiga sõnavõtule, Mara Bizzotto, kes vastas samuti Katarina Barley' sinise kaardiga sõnavõtule, Miriam Lexmann, Andreas Schieder, Sandro Gozi, kes vastas samuti Damian Boeselager' sinise kaardiga sõnavõtule, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, kes vastas samuti Niklas Nienaßi sinise kaardiga sõnavõtule, Daniel Buda, Marc Angel, Ilhan Kyuchyuk, Niklas Nienaß, kes vastas samuti Tomislav Sokoli sinise kaardiga sõnavõtule, Radosław Sikorski, kes vastas samuti Bogdan Rzońca sinise kaardiga sõnavõtule, Domènec Ruiz Devesa, kes vastas samuti Mara Bizzotto sinise kaardiga sõnavõtule, Claudia Gamon, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Victor Negrescu, Pascal Arimont ja Peter Pollák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tomislav Sokol, Sunčana Glavak ja Sandra Pereira.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Stéphane Séjourné fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Manon Aubry ja Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ja Guy Verhofstadt Euroopa tuleviku konverentsi järelduste järelmeetmete kohta (2022/2648(RSP)) (B9-0228/2022);

- Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel Euroopa tuleviku konverentsi järelduste järelmeetmete kohta (2022/2648(RSP)) (B9-0229/2022);

- Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Hélène Laporte, Christine Anderson, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Peter Kofod, Jaak Madison, Philippe Olivier, Alessandro Panza, Bernhard Zimniok, Thierry Mariani ja Laura Huhtasaari fraktsiooni ID nimel Euroopa tuleviku konverentsi järelduste järelmeetmete kohta (2022/2648(RSP)) (B9-0235/2022).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.5.2022 protokollipunkt 8.1.

ISTUNGI JUHATAJA: Michal ŠIMEČKA
asepresident


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)

Juhataja tuletas meelde, et AGRI-komisjoni soovitus mitte esitada delegeeritud õigusaktile vastuväiteid tehti teatavaks 2. mai 2022. aasta täiskogu istungil (2.5.2022 protokollipunkt 7).

Kodukorra artikli 111 lõikes 6 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ei esitatud soovituse kohta ühtegi vastuväidet.

Seega loetakse soovitus heakskiidetuks ja see avaldatakse vastu võetud tekstide hulgas (P9_TA(2022)0197).


14. ELi valmisolek küberrünneteks pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi valmisolek küberrünneteks pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse (2022/2649(RSP))

Margaritis Schinas (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Eva Maydell fraktsiooni PPE nimel, Alex Agius Saliba fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Rasmus Andresen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Bonfrisco fraktsiooni ID nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni The Left nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tom Berendsen, Łukasz Kohut, Morten Løkkegaard, Markéta Gregorová, Marco Dreosto, Witold Jan Waszczykowski, Kostas Papadakis, Othmar Karas, Javi López, Ivars Ijabs, Viola Von Cramon-Taubadel, Patryk Jaki, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Anna Júlia Donáth, Kosma Złotowski, Seán Kelly, Pina Picierno, Petras Auštrevičius, Tonino Picula, Vlad Gheorghe, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Isabel Santos ja Pierfrancesco Majorino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Margaritis Schinas.

Arutelu lõpetati.


15. Ukrainas toimuva Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja mõju ELi transpordi- ja turismisektorile (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ukrainas toimuva Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja mõju ELi transpordi- ja turismisektorile (2022/2643(RSP))

Ylva Johansson (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Petar Vitanov fraktsiooni S&D nimel, José Ramón Bauzá Díaz fraktsiooni Renew nimel, Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ID nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Elena Kountoura fraktsiooni The Left nimel, Mario Furore (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Tomasz Piotr Poręba, João Pimenta Lopes, Andor Deli, Cláudia Monteiro de Aguiar ja Marianne Vind.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Valter Flego, Angel Dzhambazki, Andrey Novakov, Sara Cerdas, Nicola Danti, Ladislav Ilčić, Tomasz Frankowski, Milan Brglez, Pablo Arias Echeverría, Elisabetta Gualmini ja Victor Negrescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eugen Tomac, Clare Daly ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Karima Delli TRAN-komisjoni nimel Ukrainas toimuva Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja mõju kohta ELi transpordi- ja turismisektorile (2022/2643(RSP)) (B9-0223/2022).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.5.2022 protokollipunkt 7.12.


16. Europoli mandaadi tugevdamine: koostöö eraõiguslike isikutega, isikuandmete töötlemine ning toetus teadusuuringutele ja innovatsioonile ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 selles osas, mis puudutab Europoli ja eraõiguslike isikute koostööd, Europolis isikuandmete töötlemist kriminaaluurimiste toetamiseks ning Europoli rolli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Esimene hääletus toimus 21. oktoobril 2021 ning dokument saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile tagasi, et alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi (21.10.2021 protokollipunkt 10).

Javier Zarzalejos tutvustas raportit.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Paul Tang fraktsiooni S&D nimel, Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Saskia Bricmont fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rob Rooken fraktsiooni ECR nimel, Clare Daly fraktsiooni The Left nimel, Frances Fitzgerald, Evin Incir ja Lena Düpont.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Ylva Johansson ja Javier Zarzalejos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.5.2022 protokollipunkt 8.2.


17. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Domènec Ruiz Devesa - A9-0083/2022
Jessica Stegrud, Eugen Tomac ja Stanislav Polčák

Raport: Martin Hojsík - A9-0092/2022
Stanislav Polčák

Raport: Isabel Carvalhais - A9-0089/2022
Rosa D'Amato ja Stanislav Polčák

Raport: Simone Schmiedtbauer - A9-0126/2022
Eugen Tomac ja Rosa D'Amato

Raport: David Lega - A9-0058/2022
Eugen Tomac

Kirjalikud hääletuse selgitused

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


18. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi.

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


19. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2021. aasta novembri II ja 2021. aasta detsembri osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


20. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungipäeva pärastlõunase istungi algul.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 732.006/OJME).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.19.

Klaus Welle

Pedro Silva Pereira

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Adamowicz Magdalena, Bourgeois Geert, Brunet Sylvie, Cicurel Ilana, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hahn Henrike, Kuhnke Alice, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Šojdrová Michaela, Tolleret Irène, Uhrík Milan, Winkler Iuliu


1. lisa – Kontrollikoja liikme nimetamine – Lefteris Christoforou

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.


2. lisa – Kontrollikoja liikme nimetamine – George Marius Hyzler

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tinagli, Toia, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Jadot, Kolaja, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener.

Viimane päevakajastamine: 13. september 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika