Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Сряда, 4 май 2022 г. - Страсбург

4. Социалните и икономически последици за ЕС от руската война в Украйна – засилване на капацитета на ЕС за действие (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Социалните и икономически последици за ЕС от руската война в Украйна – засилване на капацитета на ЕС за действие (2022/2653(RSP))

Brigitte Klinkert (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Esther de Lange, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Sara Matthieu, от името на групата Verts/ALE, Jordan Bardella, от името на групата ID, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата The Left, и Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Jaak Madison, Beata Szydło, Nikolaj Villumsen, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Dragoş Pîslaru, Terry Reintke, Marco Campomenosi, Robert Roos, Lídia Pereira, Pedro Marques, Nicola Beer, Mounir Satouri, Ivan Štefanec, Elsi Katainen, Jan Olbrycht, Marek Belka, Sandra Kalniete и Dolors Montserrat.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrius Kubilius, Margarida Marques, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Eugen Tomac, Maria Grapini, Angelika Niebler, Kostas Papadakis и Michael Gahler.

Изказаха се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) и Brigitte Klinkert.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

(Заседанието е прекъснато в 10.48 ч.)

Последно осъвременяване: 8 август 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност