Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 4 май 2022 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 4.Социалните и икономически последици за ЕС от руската война в Украйна – засилване на капацитета на ЕС за действие (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.Последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (гласуване)
  8.2.Укрепване на мандата на Европол: сътрудничество с частноправни субекти, обработване на лични данни и подкрепа за научните изследвания и иновациите ***I (гласуване)
  8.3.Чуждестранни субсидии, които нарушават функционирането на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  8.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  8.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент (гласуване)
  8.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  8.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз (гласуване)
  8.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата (гласуване)
  8.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  8.10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите (гласуване)
  8.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман (гласуване)
  8.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  8.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  8.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)
  8.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (гласуване)
  8.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)
  8.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (гласуване)
  8.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за околна среда (гласуване)
  8.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  8.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)
  8.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)
  8.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (гласуване)
  8.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска фондация за обучение (гласуване)
  8.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция по морска безопасност (гласуване)
  8.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (гласуване)
  8.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски орган за безопасност на храните (гласуване)
  8.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (гласуване)
  8.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) (гласуване)
  8.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (гласуване)
  8.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)
  8.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (гласуване)
  8.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за ГНСС (от 1 януари 2021 г. – Агенция на Европейския съюз за космическата програма) (гласуване)
  8.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за контрол на рибарството (гласуване)
  8.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция по химикали (гласуване)
  8.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  8.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)
  8.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски институт за равенство между половете (гласуване)
  8.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски банков орган (гласуване)
  8.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (гласуване)
  8.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски орган за ценни книжа и пазари (гласуване)
  8.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (гласуване)
  8.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) (гласуване)
  8.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)
  8.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (гласуване)
  8.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (гласуване)
  8.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  8.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  8.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (гласуване)
  8.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (гласуване)
  8.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (гласуване)
  8.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (гласуване)
  8.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие Shift2Rail (гласуване)
  8.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие ECSEL (гласуване)
  8.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (гласуване)
  8.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – 8-и, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР (гласуване)
  8.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Използване на софтуера Pegasus от държавите – членки на ЕС, срещу физически лица, включително членове на ЕП, и нарушаването на основните права (разискване по актуални въпроси)
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  12.1.Случаят на Осман Кавала в Турция
  12.2.Сведения за продължаващото отнемане на органи в Китай
  12.3.Продължаващите репресии срещу политическата опозиция в Камбоджа
 13.Заплахи за стабилността, сигурността и демокрацията в Западна Африка и региона на Сахел (разискване)
 14.Състав на политическите групи
 15.Политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2021 г. (разискване)
 16.Обяснения на вот
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 19.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 21.Внасяне на документи
 22.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (461 kb) Списък на присъствалите (65 kb) Резултати от различните гласувания (321 kb) Поименни гласувания (7137 kb) 
 
Протокол (461 kb) Списък на присъствалите (65 kb) Резултати от различните гласувания (321 kb) Поименни гласувания (7137 kb) 
 
Протокол (98 kb) Списък на присъствалите (14 kb) Резултати от различните гласувания (72 kb) Поименни гласувания (179 kb) 
 
Протокол (432 kb) Списък на присъствалите (90 kb) Резултати от различните гласувания (229 kb) Поименни гласувания (1303 kb) 
Последно осъвременяване: 8 август 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност