Seznam 
Zápis
XML 381kPDF 370kWORD 92k
Středa, 4. května 2022 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 4.Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Udělení absolutoria za rok 2020 (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Opatření v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování)
  8.2.Posílení mandátu Europolu: spolupráce se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů a podpora výzkumu a inovací ***I (hlasování)
  8.3.Narušující zahraniční subvence ***I (hlasování)
  8.4.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)
  8.5.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  8.6.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (hlasování)
  8.7.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie (hlasování)
  8.8.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  8.9.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  8.10.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  8.11.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  8.12.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  8.13.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  8.14.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)
  8.15.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  8.16.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  8.17.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (hlasování)
  8.18.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)
  8.19.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)
  8.20.Udělení absolutoria za rok 2020: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (hlasování)
  8.21.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)
  8.22.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (hlasování)
  8.23.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)
  8.24.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)
  8.25.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (hlasování)
  8.26.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)
  8.27.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (hlasování)
  8.28.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) (hlasování)
  8.29.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro železnice (hlasování)
  8.30.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)
  8.31.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (hlasování)
  8.32.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura pro evropský GNSS (od 1. ledna 2021 Agentura Evropské unie pro kosmický program) (hlasování)
  8.33.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (hlasování)
  8.34.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro chemické látky (hlasování)
  8.35.Udělení absolutoria za rok 2020: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)
  8.36.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (hlasování)
  8.37.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (hlasování)
  8.38.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro bankovnictví (hlasování)
  8.39.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (hlasování)
  8.40.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (hlasování)
  8.41.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (hlasování)
  8.42.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) (hlasování)
  8.43.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský inovační a technologický institut (hlasování)
  8.44.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (hlasování)
  8.45.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  8.46.Udělení absolutoria za rok 2020: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  8.47.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik SESAR (hlasování)
  8.48.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  8.49.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (hlasování)
  8.50.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (hlasování)
  8.51.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (hlasování)
  8.52.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Shift2Rail (hlasování)
  8.53.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik ECSEL (hlasování)
  8.54.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (hlasování)
  8.55.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – ERF (8., 9., 10. a 11.) (hlasování)
  8.56.Udělení absolutoria za rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola (hlasování)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Používání softwaru Pegasus členskými státy EU proti soukromým osobám včetně poslanců EP a porušování základních práv (tematická rozprava)
 12.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  12.1.Případ Osmana Kavaly v Turecku
  12.2.Zprávy o pokračujícím odebírání orgánů v Číně
  12.3.Soustavné tvrdé potlačování politické opozice v Kambodži
 13.Ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (rozprava)
 14.Členství v politických skupinách
 15.Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021 (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 19.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 20.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 21.Předložení dokumentů
 22.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
předsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:34.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Případ Osmana Kavaly v Turecku (2022/2656(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, Niyazi Kizilyürek, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen a Stelios Kouloglou za skupinu The Left o případu Osmana Kavaly v Turecku (B9-0227/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor a Evin Incir za skupinu S&D o případu Osmana Kavaly v Turecku (B9-0232/2022);

- Nicolaus Fest, Christine Anderson, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Thierry Mariani, Silvia Sardone, Guido Reil, Harald Vilimsky a Bernhard Zimniok za skupinu ID o případu Osmana Kavaly v Turecku (B9-0233/2022);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew o případu Osmana Kavaly v Turecku (B9-0237/2022);

- Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, François Alfonsi a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o případu Osmana Kavaly v Turecku (B9-0238/2022);

- Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, David Lega, Sara Skyttedal, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Maria Walsh, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Inese Vaidere, Traian Băsescu, Romana Tomc a Tomislav Sokol za skupinu PPE o případu Osmana Kavaly v Turecku (B9-0239/2022);

- Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Charlie Weimers, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Anna Zalewska, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o případu Osmana Kavaly v Turecku (B9-0246/2022).

II.   Zprávy o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (2022/2657(RSP))

- Dominique Bilde za skupinu ID o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (B9-0248/2022);

- Manu Pineda za skupinu The Left o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (B9-0249/2022);

- Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont, Eleonora Evi, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Jordi Solé a Alviina Alametsä za skupinu Verts/ALE o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (B9-0250/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Maria Arena za skupinu S&D o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (B9-0251/2022);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache za skupinu Renew o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (B9-0252/2022);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Charlie Weimers, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Hermann Tertsch, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Carlo Fidanza a Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (B9-0253/2022);

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, David Lega, Sara Skyttedal, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Maria Walsh, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Inese Vaidere, Traian Băsescu, Romana Tomc a Gheorghe-Vlad Nistor za skupinu PPE o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (B9-0254/2022).

III.   Soustavné tvrdé potlačování politické opozice v Kambodži (2022/2658(RSP))

- Marisa Matias za skupinu The Left o soustavném tvrdém potlačování politické opozice v Kambodži (B9-0226/2022);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé a Alviina Alametsä za skupinu Verts/ALE o soustavném tvrdém potlačování politické opozice v Kambodži (B9-0230/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Evin Incir za skupinu S&D o soustavném tvrdém potlačování politické opozice v Kambodži (B9-0231/2022);

- Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew o soustavném tvrdém potlačování politické opozice v Kambodži (B9-0234/2022);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk a Carlo Fidanza za skupinu ECR o soustavném tvrdém potlačování politické opozice v Kambodži (B9-0236/2022);

- Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, David Lega, Sara Skyttedal, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Maria Walsh, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Inese Vaidere, Traian Băsescu a Romana Tomc za skupinu PPE o soustavném tvrdém potlačování politické opozice v Kambodži (B9-0247/2022).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


3. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)

Rozhodnutí výborů PECH, IMCO a LIBE o zahájení interinstitucionálních jednání byla oznámena dne 2. května 2022 (bod 6 zápisu ze dne 2.5.2022).

Skupiny ID a ECR přeložily v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu dvě žádosti, aby Parlament hlasoval o těchto rozhodnutích výboru LIBE:

- Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí (2022/0030(COD));

- Digitální certifikát EU COVID – občané Unie (2022/0031(COD)).

Hlasování se bude konat nadcházející den, 5. května 2022.

Jelikož k ostatním rozhodnutím nebyla v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu podána žádná žádost, příslušné výbory mohly po uplynutí stanovené lhůty zahájit jednání.


4. Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (2022/2653(RSP))

Brigitte Klinkert (úřadující předsedkyně Rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Sara Matthieu za skupinu Verts/ALE, Jordan Bardella za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu The Left, a Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Jaak Madison, Beata Szydło, Nikolaj Villumsen, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Dragoş Pîslaru, Terry Reintke, Marco Campomenosi, Robert Roos, Lídia Pereira, Pedro Marques, Nicola Beer, Mounir Satouri, Ivan Štefanec, Elsi Katainen, Jan Olbrycht, Marek Belka, Sandra Kalniete a Dolors Montserrat.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrius Kubilius, Margarida Marques, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Eugen Tomac, Maria Grapini, Angelika Niebler, Kostas Papadakis a Michael Gahler.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Brigitte Klinkert.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:48.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pina PICIERNO
místopředsedkyně

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:02.


6. Udělení absolutoria za rok 2020 (rozprava)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2021)0381 - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0127/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl I – Evropský parlament [COM(2021)0381 - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Daniel Freund (A9-0044/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2021)0381 - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0067/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie [COM(2021)0381 - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0066/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2021)0381 - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0061/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2021)0381 - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0079/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2021)0381 - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0063/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2021)0381 - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0068/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2021)0381 - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2021)0381 - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0065/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0111/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0118/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0106/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0095/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0100/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0122/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0115/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0099/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0119/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0120/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0110/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura pro evropský GNSS (od 1. ledna 2021 Agentura Evropské unie pro kosmický program)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (nyní Agentura Evropské unie pro kosmický program) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0091/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro bankovnictví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0101/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0108/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0123/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0094/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (nyní Agentura Evropské unie pro otázky azylu) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0107/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0116/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR (nyní společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 (nyní společný podnik pro čisté letectví) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (nyní společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0074/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (nyní společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (nyní společný podnik pro čistý vodík) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail (nyní společný podnik pro evropské železnice) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (nyní společný podnik pro klíčové digitální technologie) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0078/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – ERF (8., 9., 10. a 11.)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0124/2022)

Udělení absolutoria za rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2021)0381 - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0104/2022)

Olivier Chastel, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Petri Sarvamaa, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Joachim Stanisław Brudziński a Younous Omarjee uvedli zprávy.

Vystoupili: Brigitte Klinkert (úřadující předsedkyně Rady), Johannes Hahn (člen Komise) a Klaus-Heiner Lehne (předseda Účetního dvora).

Vystoupili: Michael Gahler (zpravodaj výboru AFET), Romana Tomc (zpravodajka výboru EMPL), Andrey Novakov (zpravodaj výboru TRAN), Gheorghe Falcă (zpravodaj výboru TRAN), Pierre Karleskind (zpravodaj výboru PECH), Gilles Lebreton (zpravodaj výboru JURI), Ramona Strugariu (zpravodajka výboru LIBE), Antonio Tajani (zpravodaj výboru AFCO) a Samira Rafaela (zpravodajka výboru FEMM).

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Tsvetelina Penkova za skupinu S&D, Alin Mituța za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Joachim Kuhs za skupinu ID, Jessica Stegrud za skupinu ECR, Luke Ming Flanagan za skupinu The Left, a Clara Ponsatí Obiols – nezařazená poslankyně, Jeroen Lenaers, Lara Wolters, Caroline Nagtegaal, Bas Eickhout, Matteo Adinolfi, Eugen Jurzyca, Sira Rego, Tamás Deutsch, Angelika Winzig, Caterina Chinnici, Michèle Rivasi, Virginie Joron, Bert-Jan Ruissen, Sabrina Pignedoli, Markus Pieper, Corina Crețu, Monika Hohlmeier, Maria Grapini, která rovněž odpověděla na vystoupení na základě modré karty, které učinil Eugen Tomac, a Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil François-Xavier Bellamy.

Vystoupili: Klaus-Heiner Lehne, Johannes Hahn, Brigitte Klinkert, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Petri Sarvamaa, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki a Joachim Stanisław Brudziński.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.5 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.6 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.7 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.8 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.9 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.10 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.11 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.12 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.13 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.14 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.15 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.16 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.17 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.18 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.19 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.20 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.21 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.22 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.23 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.24 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.25 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.26 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.27 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.28 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.29 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.30 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.31 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.32 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.33 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.34 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.35 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.36 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.37 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.38 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.39 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.40 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.41 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.42 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.43 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.44 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.45 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.46 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.47 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.48 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.49 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.50 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.51 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.52 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.53 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.54 zápisu ze dne 4.5.2022, bod 8.55 zápisu ze dne 4.5.2022 a bod 8.56 zápisu ze dne 4.5.2022.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:26.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
předsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:33.

Vystoupili: Jordan Bardella, Iratxe García Pérez a Jaak Madison.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělená a dílčí hlasování atd.) jsou uvedeny v příloze „Výsledky hlasování“ tohoto zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování, které jsou přílohou tohoto zápisu, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Opatření v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0228/2022, B9-0229/2022 a B9-0235/2022

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0228/2022

přijat (P9_TA(2022)0141)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

(Návrhy usnesení B9-0229/2022 a B9-0235/2022 se neberou v potaz.)


8.2. Posílení mandátu Europolu: spolupráce se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů a podpora výzkumu a inovací ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2022)0142)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

PROHLÁŠENÍ KOMISE a PROHLÁŠENÍ RADY

přijata (P9_TA(2022)0142)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)


8.3. Narušující zahraniční subvence ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh [COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0135/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleny (P9_TA(2022)0143)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena (P9_TA(2022)0143)

Vystoupení

Christophe Hansen (zpravodaj) před hlasováním učinil prohlášení na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu

Po hlasování o návrhu Komise a pozměňovacích návrzích Christophe Hansen (zpravodaj) s žádostí, aby věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


8.4. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2021)0381 - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0127/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0144)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0144)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.5. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl I – Evropský parlament [COM(2021)0381 - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Daniel Freund (A9-0044/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0145)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0145)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)


8.6. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2021)0381 - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0067/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0146)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0146)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

Udělení absolutoria bylo odloženo (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


8.7. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie [COM(2021)0381 - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0066/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0147)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0147)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)


8.8. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2021)0381 - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0061/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

zamítnut (P9_TA(2022)0148)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0148)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)


8.9. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2021)0381 - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0079/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0149)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0149)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

Udělení absolutoria bylo odloženo (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


8.10. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2021)0381 - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0063/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0150)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0150)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)


8.11. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2021)0381 - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0068/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0151)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0151)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)


8.12. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2021)0381 - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0152)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0152)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)


8.13. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2021)0381 - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0065/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2022)0153)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0153)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)


8.14. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0154)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0154)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.15. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0155)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0155)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.16. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0111/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0156)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0156)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.17. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0118/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0157)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0157)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.18. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0158)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0158)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.19. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0106/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0159)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0159)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.20. Udělení absolutoria za rok 2020: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0095/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0160)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0160)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.21. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0161)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0161)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.22. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0162)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0162)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.23. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0163)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0163)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.24. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0100/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0164)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0164)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.25. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0122/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0165)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0165)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 25)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.26. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0115/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0166)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0166)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 26)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.27. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0099/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0167)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0167)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 27)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.28. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0119/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0168)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0168)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 28)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.29. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro železnice (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0120/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0169)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 29)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0169)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 29)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.30. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0170)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 30)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0170)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 30)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.31. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0110/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0171)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0171)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


8.32. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura pro evropský GNSS (od 1. ledna 2021 Agentura Evropské unie pro kosmický program) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (nyní Agentura Evropské unie pro kosmický program) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0172)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 32)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0172)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 32)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.33. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0173)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 33)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0173)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 33)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.34. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro chemické látky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0174)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0174)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.35. Udělení absolutoria za rok 2020: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0175)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 35)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0175)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 35)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.36. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0176)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 36)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0176)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 36)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.37. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0091/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0177)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 37)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0177)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 37)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.38. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro bankovnictví (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0178)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 38)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0178)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 38)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.39. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0101/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0179)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 39)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0179)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 39)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.40. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0108/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0180)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 40)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0180)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 40)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.41. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0181)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 41)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0181)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 41)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.42. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0123/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0182)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 42)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0182)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 42)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.43. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský inovační a technologický institut (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A9-0094/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0183)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 43)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0183)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 43)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.44. Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (nyní Agentura Evropské unie pro otázky azylu) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0107/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0184)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 44)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0184)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 44)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.45. Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0116/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0185)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 45)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0185)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 45)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.46. Udělení absolutoria za rok 2020: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0186)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 46)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0186)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 46)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.47. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR (nyní společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0187)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 47)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0187)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 47)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.48. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 (nyní společný podnik pro čisté letectví) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0188)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 48)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0188)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 48)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.49. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (nyní společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0074/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0189)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 49)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0189)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 49)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.50. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (nyní společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0190)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 50)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0190)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 50)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.51. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (nyní společný podnik pro čistý vodík) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0191)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 51)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0191)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 51)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.52. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Shift2Rail (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail (nyní společný podnik pro evropské železnice) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0192)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 52)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0192)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 52)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.53. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik ECSEL (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (nyní společný podnik pro klíčové digitální technologie) na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0193)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 53)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0193)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 53)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.54. Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0381 - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0078/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0194)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 54)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0194)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 54)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.55. Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – ERF (8., 9., 10. a 11.) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2020 [COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0124/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2022)0195)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 55)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0195)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 55)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


8.56. Udělení absolutoria za rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2021)0381 - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0104/2022)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2022)0196)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 56)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:49.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:02.

Vystoupila Hilde Vautmans k popravě švédsko-íránského lékaře Ahmada Rezy Džalálího naplánované nejpozději na 21. května v Íránu.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Používání softwaru Pegasus členskými státy EU proti soukromým osobám včetně poslanců EP a porušování základních práv (tematická rozprava)

Používání softwaru Pegasus členskými státy EU proti soukromým osobám včetně poslanců EP a porušování základních práv (2022/2659(RSP))

Saskia Bricmont uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina Verts/ALE.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Hannes Heide za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton za skupinu ID, Dominik Tarczyński za skupinu ECR (předsedající vystoupil k průběhu rozpravy a připomněl řečníkovi ustanovení článku 10 jednacího řádu), Pernando Barrena Arza za skupinu The Left, Carles Puigdemont i Casamajó – nezařazený poslanec, Dolors Montserrat (předsedající řečnici vyzval, aby se držela tématu rozpravy), Eva Kaili, Róża Thun und Hohenstein, Hannah Neumann, Mathilde Androuët, Assita Kanko, Cornelia Ernst, Ernő Schaller-Baross, Andrzej Halicki, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Diana Riba i Giner, Gianna Gancia, Beata Kempa, Saskia Bricmont k účasti Rady v rozpravě, Idoia Villanueva Ruiz, Antoni Comín i Oliveres, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Sándor Rónai, Salima Yenbou, Marcel Kolaja, Jean-Lin Lacapelle, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Laura Ferrara, Lucia Vuolo, Katarina Barley, Klemen Grošelj, Sylwia Spurek a Bogdan Rzońca.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberts ZĪLE
místopředseda

Vystoupili: Giorgos Georgiou, Clara Ponsatí Obiols, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Ivars Ijabs, Gwendoline Delbos-Corfield, Jorge Buxadé Villalba, Stelios Kouloglou, Emil Radev, Łukasz Kohut, Jordi Cañas, Markéta Gregorová, Beata Mazurek, Anne-Sophie Pelletier, Bartosz Arłukowicz, Alfred Sant, Abir Al-Sahlani, Vincenzo Sofo, Henna Virkkunen, Ivo Hristov, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Zalewska, Lukas Mandl, Evin Incir, Tom Vandenkendelaere, Thijs Reuten, Javier Zarzalejos, Andrea Cozzolino a Bettina Vollath.

Vystoupili: Johannes Hahn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou položila Sophia in 't Veld, a Clément Beaune (úřadující předseda Rady).

Rozprava skončila.


12. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 4.5.2022.)


12.1. Případ Osmana Kavaly v Turecku

Návrhy usnesení B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-0238/2022, B9-0239/2022 a B9-0246/2022 (2022/2656(RSP))

Tomislav Sokol, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Sergey Lagodinsky, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok a Hermann Tertsch uvedli návrhy usnesení svých skupin.

Vystoupili: Loucas Fourlas za skupinu PPE, Andrea Cozzolino za skupinu S&D, Bernard Guetta za skupinu Renew, Gwendoline Delbos-Corfield za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Niyazi Kizilyürek za skupinu The Left, Clara Ponsatí Obiols – nezařazená poslankyně, Jiří Pospíšil, Evin Incir, François Alfonsi, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Andreas Schieder a Costas Mavrides.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 5.5.2022.


12.2. Zprávy o pokračujícím odebírání orgánů v Číně

Návrhy usnesení B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-0252/2022, B9-0253/2022 a B9-0254/2022 (2022/2657(RSP))

Peter van Dalen, Maria Arena, Hilde Vautmans, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Dominique Bilde a Manu Pineda uvedli návrhy usnesení svých skupin.

Vystoupili: Miriam Lexmann za skupinu PPE, Raphaël Glucksmann za skupinu S&D, Engin Eroglu za skupinu Renew, Silvia Sardone za skupinu ID, Hermann Tertsch za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Seán Kelly, Isabel Santos, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen a María Soraya Rodríguez Ramos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Mick Wallace.

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 5.5.2022.


12.3. Soustavné tvrdé potlačování politické opozice v Kambodži

Návrhy usnesení B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-0236/2022 a B9-0247/2022 (202/2658(RSP))

Seán Kelly, Evin Incir, Abir Al-Sahlani a Heidi Hautala uvedli návrhy usnesení svých skupin.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Svenja Hahn za skupinu Renew, Thierry Mariani za skupinu ID, Adam Bielan za skupinu ECR, Petras Auštrevičius a Karin Karlsbro.

Bogdan Rzońca uvedl návrh usnesení své skupiny.

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 5.5.2022.


13. Ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (rozprava)

Prohlášení Evropské rady, Rady a Komise: Ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (2022/2650(RSP))

Jutta Urpilainen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Pedro Marques za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen za skupinu Renew, Pierrette Herzberger-Fofana za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu The Left a Francisco José Millán Mon.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Hannes Heide, Nathalie Loiseau, Jean-Lin Lacapelle, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho, Charles Goerens, Dominique Bilde, Željana Zovko, Maria Arena, Evin Incir a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Karsten Lucke, Joachim Stanisław Brudziński a Mick Wallace.

Vystoupila Jutta Urpilainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pierrette Herzberger-Fofana, Rosa D’Amato, Alviina Alametsä, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, François Alfonsi, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (2022/2650(RSP)) (B9-0255/2022);

- Idoia Villanueva Ruiz a Marc Botenga za skupinu The Left o hrozbách pro stabilitu, bezpečnost a demokracii v západní a sahelské Africe (2022/2650(RSP)) (B9-0256/2022);

- Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew o ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (2022/2650(RSP)) (B9-0257/2022);

- Pedro Marques, Maria Arena, Hannes Heide a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (2022/2650(RSP)) (B9-0258/2022);

- Michael Gahler, David McAllister a Isabel Wiseler-Lima za skupinu PPE o ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (2022/2650(RSP)) (B9-0259/2022);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk a Carlo Fidanza za skupinu ECR o ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (2022/2650(RSP)) (B9-0260/2022).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 5.5.2022.


14. Členství v politických skupinách

Georgios Kyrtsos již není členem skupiny PPE a s platností od 5. května 2022 se stal členem skupiny Renew.


15. Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021 (rozprava)

Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021 [2021/2185(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupila Margrethe Vestager (výkonná místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Andrea Caroppo (zpravodaj výboru IMCO), Lídia Pereira za skupinu PPE, Eva Kaili za skupinu S&D, Linea Søgaard-Lidell za skupinu Renew, Claude Gruffat za skupinu Verts/ALE, Gunnar Beck za skupinu ID, Eugen Jurzyca za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu The Left, Enikő Győri – nezařazená poslankyně, Frances Fitzgerald, Marc Angel, Stéphanie Yon-Courtin, Guido Reil, Andżelika Anna Możdżanowska, Tomislav Sokol, Alfred Sant, Billy Kelleher, Pascal Arimont, Elisabetta Gualmini a René Repasi.

Vystoupili: Margrethe Vestager a Andreas Schwab.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 5.5.2022.


16. Vysvětlení hlasování

Ústní vysvětlení hlasování

zpráva Tomáš Zdechovský - A9-0110/2022
Billy Kelleher

zpráva Tomáš Zdechovský - A9-0114/2022
Billy Kelleher

Písemná vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.


17. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


18. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách (C(2022)01931 - 2022/2634(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 6. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, pokud jde o zavedení norem upřesňujících úroveň služeb a ochrany bezpečných a chráněných parkovacích ploch a postupů pro jejich certifikaci (C(2022)02055 - 2022/2636(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: TRAN, EMPL (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy týkající se kapitálového požadavku na investiční podniky založeného na fixních režijních nákladech (C(2022)02162 - 2022/2639(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 11. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině (C(2022)02164 - 2022/2637(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty a postupy pro žádost o výjimku z limitů pozic (C(2022)02314 - 2022/2640(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 20. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (C(2022)02430 - 2022/2642(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 22. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici a požadavky na líh zemědělského původu (C(2022)02464 - 2022/2644(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) (OPANO) (C(2022)01055 - C(2022)02466 - 2022/2587(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. dubna 2022

předáno příslušnému výboru: PECH


19. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití ovesného lecitinu v kakaových a čokoládových výrobcích ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES (D079490/03 - 2022/2631(RPS) - lhůta: 5. června 2022)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyvinylpyrrolidonu (E1201) v potravinách pro zvláštní lékařské účely ve formě tablet a potahovaných tablet (D079491/03 - 2022/2632(RPS) - lhůta: 5. června 2022)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12 (Text s významem pro EHP) (D080402/01 - 2022/2635(RPS) - lhůta: 7. července 2022)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (D080442/01 - 2022/2638(RPS) - lhůta: 11. července 2022)
předáno příslušnému výboru: ENVI


20. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků INF 1/2022 - oddíl VII - Výbor regionů.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 31 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 6/2022, DEC 7/2022, DEC 8/2022, DEC 9/2022 - oddíl III - Komise.

Rada Evropské unie se v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozhodla schválit převody prostředků Evropské komise DEC 6/2022, DEC 7/2022, DEC 8/2022, DEC 9/2022 - oddíl III - Komise.


21. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 10/2022 - oddíl III - Evropská komise (N9-0018/2022 - C9-0152/2022 - 2022/2034(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 11/2022 - oddíl III - Evropská komise (N9-0019/2022 - C9-0153/2022 - 2022/2035(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG


22. Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku odpolední části příštího denního zasedání.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 732.006/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:01.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Adamowicz Magdalena, Bourgeois Geert, Brunet Sylvie, Cicurel Ilana, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hahn Henrike, Kuhnke Alice, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Šojdrová Michaela, Tolleret Irène, Winkler Iuliu

Poslední aktualizace: 8. srpna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí