Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0201(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0161/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0161/2022

Συζήτηση :

PV 07/06/2022 - 7
CRE 07/06/2022 - 7
PV 13/03/2023 - 15
CRE 13/03/2023 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2022 - 16.2
CRE 08/06/2022 - 16.2
PV 14/03/2023 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0233
P9_TA(2023)0066

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 - Στρασβούργο

16.2. Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία (LULUCF) ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση για συλλογική επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της χρήσης γης, της δασοπονίας και της γεωργίας, και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 όσον αφορά τη βελτίωση της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της προόδου και της επανεξέτασης [COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0233)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής παρεμβαίνει ο Ville Niinistö (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή με σκοπό να πραγματοποιηθούν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου