Index 
Protokoll
XML 185kPDF 318kWORD 82k
Onsdagen den 8 juni 2022 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Det här är Europa - debatt med Irlands premiärminister Micheál Martin (debatt)
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 5.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 30–31 maj 2022 (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Högtidligt möte – Anförande av Ruslan Stefantjuk, talman i Ukrainas parlament
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Uttalande av talmannen
 10.Omröstning
  
10.1.Ett starkare mandat för Europol: införande av registreringar i SIS ***I (omröstning)
  
10.2.Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll *** (omröstning)
  
10.3.Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll (resolution) (omröstning)
  
10.4.Översyn av EU:s utsläppshandelssystem ***I (omröstning)
  
10.5.Social klimatfond ***I (omröstning)
  
10.6.Gränsjusteringsmekanism för koldioxid ***I (omröstning)
  
10.7.Översyn av EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten ***I (omröstning)
  
10.8.Anmälan enligt systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia) ***I (omröstning)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Begäranden om upphävande av immunitet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Kommissionens förslag om ”Att locka kompetens och talanger till EU”, särskilt talangpartnerskapet med nordafrikanska länder (debatt om en aktuell fråga)
 15.Parlamentets initiativrätt (debatt)
 16.Omröstning
  
16.1.Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning) ***I (omröstning)
  
16.2.Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ***I (omröstning)
  
16.3.Normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta nyttofordon ***I (omröstning)
  
16.4.EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik efter den ryska invasionen av Ukraina (omröstning)
  
16.5.Säkerhet i det östliga partnerskapets område och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll (omröstning)
 17.Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
19.1.Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang
  
19.2.Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua
  
19.3.Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien
 20.Instrument för internationell upphandling ***I (debatt)
 21.Massakern på kristna i Nigeria (debatt)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Inkomna dokument
 25.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 26.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 27.Justering av protokollet från detta sammanträde
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.06.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (2022/2700(RSP))

- Pedro Marques, Magdalena Adamowicz, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir och Karsten Lucke för S&D-gruppen, om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (B9-0310/2022);

- Engin Eroglu, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne för Renew-gruppen, om rapporterna om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (B9-0311/2022);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski och Carlo Fidanza för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (B9-0312/2022);

- Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos Corfield, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Henrike Hahn, Bronis Ropė och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (B9-0318/2022);

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Antonio Tajani, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Peter Pollák, Adam Jarubas, Stanislav Polčák och Loránt Vincze för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (B9-0319/2022);

- Helmut Scholz, för The Left-gruppen, om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (B9-0325/2022).

II.   Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua (2022/2701(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler Lima, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, José Manuel Fernandes, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Traian Băsescu, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou och Stelios Kympouropoulos för PPE-gruppen, om instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua (B9-0293/2022);

- Marisa Matias för The Left-gruppen, om instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua (B9-0298/2022);

- Jordi Solé, Tilly Metz, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro och Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, om instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua (B9-0301/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Alicia Homs Ginel, Javi López och Maria-Manuel Leitão-Marques för S&D-gruppen, om instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua (B9-0306/2022);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dacian Cioloş, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans för Renew-gruppen, om instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua (B9-0313/2022);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk och Charlie Weimers för ECR-gruppen, om instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua (B9-0315/2022).

III.   Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien (2022/2702(RSP))

- Miguel Urbán Crespo för The Left-gruppen, om kränkningarna av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien (B9-0295/2022);

- Markéta Gregorová, Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Tineke Strik, Ignazio Corrao och Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, om kränkningarna av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien (B9-0300/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Sven Mikser för S&D-gruppen, om kränkningarna av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien (B9-0302/2022);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, Dace Melbārde, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski och Hermann Tertsch för ECR-gruppen, om kränkningarna av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien (B9-0303/2022);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Magdalena Adamowicz, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos och Eugen Tomac för PPE-gruppen, om kränkningarna av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien (B9-0304/2022);

- Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans för Renew-gruppen, om kränkningarna av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien (B9-0309/2022).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


3. Det här är Europa - debatt med Irlands premiärminister Micheál Martin (debatt)

Det här är Europa - debatt med Irlands premiärminister Micheál Martin (2022/2699(RSP))

Talmannen höll ett anförande som inledning på debatten.

Talare: Micheál Martin (Irlands premiärminister).

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Stéphane Séjourné för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Chris MacManus för The Left-gruppen, och Clara Ponsatí Obiols, grupplös.

Talare: Micheál Martin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

ITRE- och ECON-utskottens beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar hade tillkännagivits den 6 juni 2022 (punkt 8 i protokollet av den 6.6.2022).

Eftersom det inte inkommit någon begäran om omröstning i enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen hade de ansvariga utskotten kunnat inleda förhandlingarna efter det att den fastställda tidsfristen löpt ut.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


5. Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 30–31 maj 2022 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 30–31 maj 2022 (2022/2704(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Jaak Madison för ID-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, och Martin Schirdewan för The Left-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Sabrina Pignedoli, grupplös, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Beata Szydło, Kinga Gál, Andrius Kubilius, Marek Belka och Luis Garicano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Geert Bourgeois, Jordi Cañas och Marc Botenga.

Talare: Ursula von der Leyen och Charles Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.31.)


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Talman

6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.42.


7. Högtidligt möte Anförande av Ruslan Stefantjuk, talman i Ukrainas parlament

Kl. 11.42–12.02 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Ruslan Stefantjuk, talman i Ukrainas parlament.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.02.)

(Ceremoni: utdelning av LUX-publikpriset)


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.34.


9. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om en incident som inträffat under dagen i Berlin, där en bil hade kört in en folkmassa och dödat en person och skadat flera andra. Hon framförde parlamentets solidaritet med de anhöriga.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas detta protokoll.

Resultaten av omröstningar med namnupprop, som bifogas detta protokoll, finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


10.1. Ett starkare mandat för Europol: införande av registreringar i SIS ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete vad gäller Europols införande av registreringar [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

En första omröstning hade ägt rum den 21 oktober 2021, och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 10 i protokollet av den 21.10.2021).

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2022)0227)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.2. Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av protokollet om genomförande av det avtalet [12208/2021 - C9-0419/2021 - 2021/0300(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2022)0228)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


10.3. Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av genomförandeprotokollet till det avtalet [2021/0300M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2022)0229)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)


10.4. Översyn av EU:s utsläppshandelssystem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen, beslut (EU) 2015/1814 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och förordning (EU) 2015/757 [COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A9-0162/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom namnupprop (495 för, 120 emot, 16 nedlagda röster)

Inlägg:

- Före omröstningen om kommissionens ändrade förslag yttrade sig Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen, för att begära ett kort avbrott i omröstningen. (Talmannen godkände denna begäran.)

- Efter omröstningen om kommissionens förslag yttrade sig Peter Liese (föredragande) för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för ny behandling i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

- Philippe Lamberts, för Verts/ALE-gruppen, Manfred Weber, för PPE-gruppen, Stéphane Séjourné, för Renew-gruppen, Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen, Manon Aubry, för The Left-gruppen, och Assita Kanko, för ECR-gruppen, yttrade sig om omröstningsresultatet.


10.5. Social klimatfond ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en social klimatfond [COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: David Casa och Esther de Lange (A9-0157/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

ÄNDRINGSFÖRSLAG
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Efter omröstningen om ändringsförslagen yttrade sig Esther de Lange (föredragande) för att begära att omröstningen om kommissionens förslag skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 200.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (391 röster för, 207 röster emot, 31 nedlagda röster).


10.6. Gränsjusteringsmekanism för koldioxid ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna [COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Före omröstningen yttrade sig Mohammed Chahim (föredragande), som begärde att hans betänkande skulle återförvisas till det ansvariga utskottet och Pascal Canfin (ordförande för utskottet ENVI), som framhöll de starka kopplingarna mellan betänkandena av Peter Liese (A9-0162/2022), David Casa och Esther de Lange (A9-0157/2022) och Mohammed Chahim (A9-0160/2022).

Parlamentet godkände denna begäran (artikel 198 i arbetsordningen).

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


10.7. Översyn av EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller luftfartens bidrag till unionens mål om minskade utsläpp från hela ekonomin och ett lämpligt genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd [COM(2021)0552 - C9-0319/2021 - 2021/0207(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2022)0230)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes

Inlägg:

- Före omröstningen yttrade sig Sunčana Glavak (föredragande) och Pascal Canfin (ordförande för utskottet ENVI).

- Efter omröstningen om kommissionens förslag yttrade sig Sunčana Glavak för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.


10.8. Anmälan enligt systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller anmälan av kompensation i samband med en global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer som är baserade i unionen [COM(2021)0567 - C9-0323/2021 - 2021/0204(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2022)0231)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Antogs

Inlägg:

Efter omröstningen om kommissionens förslag yttrade sig Sunčana Glavak (föredragande) för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.16.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.04.


12. Begäranden om upphävande av immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Nadine Morano inom ramen för en förundersökning som inletts av åklagaren i Marseille.

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Nicolas Bay inom ramen för en förundersökning som inletts under kontroll av åklagaren i Évreux.

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Nicolaus Fest inför inledandet av en förundersökning mot honom av åklagaren i Berlin.

Dessa begäranden hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Kommissionens förslag om ”Att locka kompetens och talanger till EU”, särskilt talangpartnerskapet med nordafrikanska länder (debatt om en aktuell fråga)

Kommissionens förslag om ”Att locka kompetens och talanger till EU”, särskilt talangpartnerskapet med nordafrikanska länder (2022/2706(RSP))

Bernhard Zimniok inledde debatten som föreslagits av ID-gruppen.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Abir Al-Sahlani för Renew-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Pernando Barrena Arza för The Left-gruppen, Chiara Gemma, grupplös, Hildegard Bentele, Pina Picierno, Jan-Christoph Oetjen, Damian Boeselager, Peter Kofod, Elżbieta Rafalska, Milan Uhrík, Frances Fitzgerald, Javier Moreno Sánchez, Malte Gallée, Filip De Man, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Carlos Zorrinho, Philippe Olivier, Jiří Pospíšil och Krzysztof Hetman.

Talare: Maroš Šefčovič.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Parlamentets initiativrätt (debatt)

Betänkande om parlamentets initiativrätt [2020/2132(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

Paulo Rangel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Pascal Durand (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Gwendoline Delbos-Corfield (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Antonio Tajani för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Sandro Gozi för Renew-gruppen, Damian Boeselager för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Leila Chaibi, för The Left-gruppen, Márton Gyöngyösi, grupplös, Sven Simon, Domènec Ruiz Devesa, Charles Goerens, Grace O'Sullivan, Bert-Jan Ruissen, Helmut Scholz, László Trócsányi, Salvatore De Meo, Cyrus Engerer, Maite Pagazaurtundúa, Marcel Kolaja, Eugenia Rodríguez Palop, Caterina Chinnici, och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Maroš Šefčovič och Paulo Rangel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 9.6.2022.


16. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas detta protokoll.

Resultaten av omröstningar med namnupprop, som bifogas detta protokoll, finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


16.1. Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet [COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2022)0232)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes

Inlägg:

Efter omröstningen om kommissionen yttrade sig Jessica Polfjärd (föredragande) för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.


16.2. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2018/841 vad gäller omfattning, förenkling av regler för efterlevnadskontroll, fastställande av medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för att kollektivt uppnå klimatneutralitet 2035 i sektorn för markanvändning, skogsbruk och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller förbättrad övervakning, rapportering, uppföljning av framsteg och översyn [COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2022)0233)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes

Inlägg:

Efter omröstningen om kommissionens förslag yttrade sig Ville Niinistö (föredragande) begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.


16.3. Normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta nyttofordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner [COM(2021)0556 - C9-0322/2021- 2021/0197(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jan Huitema (A9-0150/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2022)0234)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes

Inlägg:

Efter omröstningen om kommissionens förslag yttrade sig Jan Huitema (föredragande) begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.


16.4. EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik efter den ryska invasionen av Ukraina (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik efter den ryska invasionen av Ukraina [2022/2039(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister och Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0235)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Inlägg:

David McAllister (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag om titeln. Parlamentet godkände att det muntliga ändringsförslaget skulle gå till omröstning.


16.5. Säkerhet i det östliga partnerskapets område och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll (omröstning)

Betänkande om säkerhet i det östliga partnerskapets område och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll [2021/2199(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0236)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyn REGNER
Vice talman

17. Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA (2022/2665(RSP))

Isabelle Rome (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Arba Kokalari för PPE-gruppen, Predrag Fred Matić för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Margarita de la Pisa Carrión för ECR-gruppen, Sandra Pereira, för The Left-gruppen, Jörg Meuthen, grupplös, Frances Fitzgerald, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Malin Björk, Maria Noichl, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Helmut Geuking, Nicolae Ştefănuță, Terry Reintke, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Karen Melchior (talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 10.3 i arbetsordningen), Simona Baldassarre, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Karen Melchior, Jadwiga Wiśniewska, om även svarade på ett inlägg (blått kort) från Malin Björk (talmannen påminde åter om bestämmelserna i artikel 10.3 i arbetsordningen), Eugenia Rodríguez Palop, som även svarade på ett inlägg (blått kort) och ett kompletterande inlägg från Margarita de la Pisa Carrión, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria Walsh, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Karen Melchior och ett inlägg (blått kort) från Margarita de la Pisa Carrión, Robert Biedroń, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Clare Daly, María Soraya Rodríguez Ramos, Diana Riba i Giner och Alessandra Basso.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Malin Björk, Miriam Lexmann, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Sira Rego, Peter van Dalen, Heléne Fritzon, Michal Šimečka, Monika Vana, Marisa Matias, Isabel Benjumea Benjumea, Lina Gálvez Muñoz, Sylvie Brunet, Kim Van Sparrentak, Clare Daly, Łukasz Kohut, Billy Kelleher, Miapetra Kumpula-Natri, Karen Melchior och Maria-Manuel Leitão-Marques.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bert-Jan Ruissen, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Kim Van Sparrentak, Ladislav Ilčić, Beata Kempa, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Łukasz Kohut, och Mick Wallace, som även svarade på ett inlägg (blått kort) från Ladislav Ilčić och ett inlägg (blått kort) från Predrag Fred Matić.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Nicolaus Fest och Jaak Madison, för ID-gruppen, om globala hot mot aborträtten (2022/2665(RSP)) (B9-0289/2022);

- Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen, Cristian Terheş, Emmanouil Fragkos, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza och Vincenzo Sofo, för ECR-gruppen, om globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA (2022/2665(RSP)) (B9-0292/2022);

- Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Heléne Fritzon och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Sylvie Brunet, Karen Melchior, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Anna Cavazzini, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Marie Toussaint och Sara Matthieu, för Verts/ALE-gruppen, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Elena Kountoura och Silvia Modig, för The Left-gruppen, och Arba Kokalari, om globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA (2022/2665(RSP)) (B9-0299/2022).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 9.6.2022.


18. Utskottens och delegationernas sammansättning

Sekretariatet för grupplösa ledamöter hade meddelat talmannen följande beslut om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

REGI-utskottet: Maxette Pirbakas

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


19. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 8.6.2022.)


19.1. Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang

Resolutionsförslag B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 och B9-0325/2022 (2022/2700(RSP))

David Lega, Raphaël Glucksmann, Engin Eroglu, Assita Kanko, Heidi Hautala och Helmut Scholz redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

Talare: Peter van Dalen för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Marie-Pierre Vedrenne för Renew-gruppen, Henrike Hahn för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, grupplös, Miriam Lexmann, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, Gianna Gancia, Nicola Procaccini, Michaela Šojdrová och Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joachim Stanisław Brudziński och Fulvio Martusciello.

Talare: Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 9.6.2022.


19.2. Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua

Resolutionsförslag B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022 och B9-0315/2022 (2022/2701(RSP))

Leopoldo López Gil, Dita Charanzová och Hermann Tertsch redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

ORDFÖRANDESKAP: Pina PICIERNO
Vice talman

Alicia Homs Ginel, Jordi Solé och Marisa Matias redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Maria-Manuel Leitão-Marques för S&D-gruppen, och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joachim Stanisław Brudziński, Manu Pineda och Sandra Pereira.

Talare: Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 9.6.2022.


19.3. Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien

Resolutionsförslag B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022 och B9-0309/2022 (2022/2702(RSP))

Miriam Lexmann, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Markéta Gregorová, Anna Fotyga och Miguel Urbán Crespo redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Marina Kaljurand för S&D-gruppen, Karin Karlsbro för Renew-gruppen, Viola von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Peter Pollák, Andrea Cozzolino och Markéta Gregorová för ett inlägg (blått kort) riktat till den sistnämnde.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Eugen Tomac.

Talare: Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 9.6.2022.


20. Instrument för internationell upphandling ***I (debatt)

Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling [COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

En första omröstning hade hållits den 14 december 2021 och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 15 i protokollet av den 14.12.2021).

Daniel Caspary redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ivan Štefanec (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talare: Christophe Hansen för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Catharina Rinzema för Renew-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Virginie Joron för ID-gruppen, Emmanuel Maurel, för The Left-gruppen, Enikő Győri, grupplös, Inma Rodríguez-Piñero och Marie-Pierre Vedrenne.

Talare: Valdis Dombrovskis och Daniel Caspary.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 9.6.2022.


21. Massakern på kristna i Nigeria (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Massakern på kristna i Nigeria (2022/2712(RSP))

Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Hannes Heide för S&D-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana för Verts/ALE-gruppen, Alessandro Panza för ID-gruppen, Carlo Fidanza för ECR-gruppen, Ádám Kósa, grupplös, Miriam Lexmann, Maria Arena, Joachim Kuhs, Joachim Stanisław Brudziński (talmannen påminde talaraen om bestämmelserna i artikel 10.1 i arbetsordningen) och François-Xavier Bellamy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Bert-Jan Ruissen och Margarita de la Pisa Carrión.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Röstförklaringar

Muntliga röstförklaringar

Betänkande David Casa och Esther de Lange - A9-0157/2022
Rosa D'Amato

Betänkande Jan Huitema - A9-0150/2022
Chris MacManus och Jessica Stegrud

Skriftliga röstförklaringar

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.


23. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


24. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2022 - Avsnitt III - Kommissionen (N9-0024/2022 - C9-0191/2022 - 2022/2044(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2022 - Avsnitt III - Kommissionen (N9-0026/2022 - C9-0193/2022 - 2022/2045(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG


25. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Utkast till delegerade akter som översänts till parlamentet

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska standarder för tillsyn om tillväxtmarknader och utvecklade ekonomier (C(2022)03103 - 2022/2687(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 maj 2022

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av mer proportionella regler för luftfartyg som används för sport- och fritidsflyg (C(2022)03234 - 2022/2711(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2022

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 vad gäller stor kammussla (Pecten maximus) i Engelska kanalen (C(2022)03308 - 2022/2696(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 maj 2022

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH


26. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som översänts till parlamentet

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4-D, azoxistrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxipyr, iprovalikarb och siltiofam i eller på vissa produkter (D070122/08 - 2022/2686(RPS) - tidsfrist: 17 juli 2022)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för metoxifenozid, propoxur, spinosad och tiram i eller på vissa produkter (D075647/05 - 2022/2689(RPS) - tidsfrist: 19 juli 2022)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroxikinolin, pinoxaden och valifenalat i eller på vissa produkter (D075649/05 - 2022/2690(RPS) - tidsfrist: 19 juli 2022)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acekvinocyl, klorantraniliprol och emamektin i eller på vissa produkter (D079214/03 - 2022/2685(RPS) - tidsfrist: 17 juli 2022)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller förekomst av etylenoxid i livsmedelstillsatser (D080145/03 - 2022/2697(RPS) - tidsfrist: 1 augusti 2022)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kalciumkarbonat, koldioxid, cyprodinil och kaliumvätekarbonat i eller på vissa produkter (D080353/03 - 2022/2698(RPS) - tidsfrist: 2 augusti 2022)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


27. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering i början av eftermiddagssammanträdet nästföljande sammanträdesdag.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 732.420/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.51.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Maydell Eva, Michels Martina, Saryusz-Wolski Jacek, Tolleret Irène, Trillet-Lenoir Véronique

Senaste uppdatering: 23 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy