Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 146kPDF 271kWORD 76k
Torstai 9. kesäkuuta 2022 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Oikeusvaltioperiaate ja mahdollinen Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksyminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Valmistelukunnan ehdottaminen perussopimusten tarkistamiseksi (keskustelu)
 4.Uusi kaupan väline pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden kieltämiseksi (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  
6.1.Xinjiangin ihmisoikeustilanne, mukaan lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot (äänestys)
  
6.2.Oikeuden käyttäminen sorron välineenä Nicaraguassa (äänestys)
  
6.3.Tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvat loukkaukset ja toimittajien turvallisuus Georgiassa (äänestys)
  
6.4.Oikeusvaltioperiaate ja mahdollinen Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksyminen(äänestys)
  
6.5.Kansainvälisten julkisten hankintojen väline ***I (äänestys)
  
6.6.Parlamentin aloiteoikeus (äänestys)
  
6.7.Aborttioikeuksia koskevat uhat maailmassa: aborttioikeuksien mahdollinen kumoaminen Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa (äänestys)
  
6.8.Valmistelukunnan ehdottaminen perussopimusten tarkistamiseksi (äänestys)
  
6.9.Uusi kaupan väline pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden kieltämiseksi (äänestys)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Laiton puunkorjuu EU:ssa (keskustelu)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 14.Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 15.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 16.Vetoomukset
 17.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istunnon päättäminen
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Oikeusvaltioperiaate ja mahdollinen Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksyminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaate ja mahdollinen Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksyminen (2022/2703(RSP))

Keskustelu käytiin 7. kesäkuuta 2022 (istunnon pöytäkirja 7.6.2022, kohta 9)

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, oikeusvaltioperiaatteesta ja mahdollisesta Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksymisestä (2022/2703(RSP)) (B9-0316/2022)

- Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes ja Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta oikeusvaltioperiaatteesta ja mahdollisesta Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksymisestä (2022/2703(RSP)) (B9-0317/2022)

- Damian Boeselager, Terry Reintke, Francisco Guerreiro, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Daniel Freund, Damien Carême, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Ignazio Corrao, Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Monika Vana, Mikuláš Peksa, Alviina Alametsä, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Benoît Biteau, David Cormand, Mounir Satouri, Caroline Roose, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, Tilly Metz, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Bas Eickhout, Sara Matthieu, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Henrike Hahn, Sergey Lagodinsky, Jordi Solé, Margrete Auken ja Erik Marquard Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeusvaltioperiaatteesta ja mahdollisesta Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksymisestä (2022/2703(RSP)) (B9-0320/2022)

- Konstantinos Arvanitis The Left-ryhmän puolesta, oikeusvaltioperiaatteesta ja mahdollisesta Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksymisestä (2022/2703(RSP)) (B9-0321/2022)

- Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta oikeusvaltioperiaatteesta ja mahdollisesta Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksymisestä (2022/2703(RSP)) (B9-0322/2022)

- Róża Thun und Hohenstein, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Lucia Ďuriš Nicholsonová ja Jan-Christoph Oetjen Renew-ryhmän puolesta oikeusvaltioperiaatteesta ja mahdollisesta Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksymisestä (2022/2703(RSP)) (B9-0323/2022).


3. Valmistelukunnan ehdottaminen perussopimusten tarkistamiseksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Valmistelukunnan ehdottaminen perussopimusten tarkistamiseksi (2022/2705(RSP))

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sven Simon PPE-ryhmän puolesta, Gabriele Bischoff S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt Renew-ryhmän puolesta, Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ID-ryhmän puolesta, Manon Aubry The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel neuvoston puheenjohtajavaltion edustajan poissaolosta, Guy Verhofstadt edellisen puhujan puheenvuorosta (puhemies muistutti puhujille keskusteluissa sovellettavista määräyksistä), Paulo Rangel, Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, Jordi Solé, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, joka myös vastasi Sven Simonin esittämään sinisen kortin puheenvuoroon, Helmut Scholz, joka myös vastasi Maria Grapinin esittämään sinisen kortin puheenvuoroon, Mislav Kolakušić, joka myös vastasi Daniel Freundin esittämään sinisen kortin puheenvuoroon ja Tomislav Sokolin esittämään sinisen kortin puheenvuoroon, Loránt Vincze, Brando Benifei, Charles Goerens, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, joka myös vastasi Gabriele Bischoffin esittämään sinisen kortin puheenvuoroon, Hermann Tertsch, Sandra Pereira, joka myös vastasi Domènec Ruiz Devesan esittämään sinisen kortin puheenvuoroon, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira ja Sandro Gozi.

Clément Beaune (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Damian Boeselager, Peter Kofod, Michiel Hoogeveen, Vladimír Bilčík, Victor Negrescu, Nicola Danti, Gunnar Beck, Carlo Fidanza, Seán Kelly, Aurore Lalucq, Nicola Beer, Beata Kempa, Hildegard Bentele ja Giuliano Pisapia.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Maite Pagazaurtundúa, Angel Dzhambazki, Alexander Alexandrov Yordanov, Leszek Miller, Radosław Sikorski ja Tomislav Sokol.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Margarida Marques, Georgios Kyrtsos, Maria Grapini ja Barry Andrews.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica ja Clément Beaune.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Hélène Laporte, Philippe Olivier, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi, Jaak Madison ja Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta valmistelukunnan ehdottamisesta perussopimusten tarkistamiseksi (2022/2705(RSP)) (B9-0305/2022)

- Gabriele Bischoff S&D-ryhmän puolesta Guy Verhofstadt Renew-ryhmän puolesta Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Helmut Scholz valmistelukunnan ehdottamisesta perussopimusten tarkistamiseksi (2022/2705(RSP)) (B9-0307/2022).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2022, kohta 6.8.


4. Uusi kaupan väline pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden kieltämiseksi (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000018/2022 – Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi kaupan väline pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden kieltämiseksi (B9-0015/2022)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Raphaël Glucksmann S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela Renew-ryhmän puolesta, Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Guido Reil ID-ryhmän puolesta, Geert Bourgeois ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Tiziana Beghin, Angelika Winzig, Inma Rodríguez-Piñero, Barry Andrews, Yannick Jadot, Alessandra Basso, Manon Aubry, Jiří Pospíšil, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Margarida Marques, Sara Matthieu ja Agnes Jongerius.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Maria Grapini.

Dubravka Šuica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta uudesta kaupan välineestä pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden kieltämiseksi (2022/2611(RSP)) (B9-0291/2022).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2022, kohta 6.9.

(Istunto keskeytettiin klo 11.46.)


Puhetta johti
puhemies Roberta METSOLA

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat tämän pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


6.1. Xinjiangin ihmisoikeustilanne, mukaan lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 ja B9-0325/2022

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0310/2022

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 ja B9-0319/2022)

Xinjiangin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot,

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos ja Thijs Reuten S&D-ryhmän puolesta

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

- Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski ja Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0237)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

(Päätöslauselmaesitys B9-0325/2022 raukesi.)


6.2. Oikeuden käyttäminen sorron välineenä Nicaraguassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022 ja B9-0315/2022

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0293/2022

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0293/2022, B9-0313/2022 ja B9-0315/2022)

oikeuden käyttämisestä sorron välineenä Nicaraguassa,

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, José Manuel Fernandes, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Traian Băsescu, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Tomáš Zdechovský ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez, Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Ladislav Ilčić, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk ja Carlo Fidanza ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0238)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0298/2022, B9-0301/2022 ja B9-0306/2022 raukesivat.)


6.3. Tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvat loukkaukset ja toimittajien turvallisuus Georgiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022 ja B9-0309/2022

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0300/2022

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022 ja B9-0309/2022)

tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvista loukkauksista ja toimittajien turvallisuudesta Georgiassa,

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Eugen Tomac ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Beer, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta

- Markéta Gregorová Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski ja Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0239)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

(Päätöslauselmaesitys B9-0295/2022 raukesi.)


6.4. Oikeusvaltioperiaate ja mahdollinen Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksyminen(äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022 ja B9-0323/2022

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0317/2022)

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022 ja B9-0323/2022)

oikeusvaltioperiaatteesta ja mahdollisesta Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksymisestä,

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes ja Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta

- Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Gabriele Bischoff ja Thijs Reuten S&D-ryhmän puolesta

- Róża Thun und Hohenstein, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta

- Terry Reintke ja Damian Boeselager Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Konstantinos Arvanitis The Left -ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0240)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

(Päätöslauselmaesitys B9-0316/2022 raukesi.)


6.5. Kansainvälisten julkisten hankintojen väline ***I (äänestys)

Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä [COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0241)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

YHTEINEN LAUSUMA ja KOMISSION LAUSUMAT

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0241)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)


6.6. Parlamentin aloiteoikeus (äänestys)

Mietintö parlamentin aloiteoikeudesta [2020/2132(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0242)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


6.7. Aborttioikeuksia koskevat uhat maailmassa: aborttioikeuksien mahdollinen kumoaminen Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0299/2022, B9-0289/2022 ja B9-0292/2022

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0299/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0243)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0289/2022 ja B9-0292/2022 raukesivat.)


6.8. Valmistelukunnan ehdottaminen perussopimusten tarkistamiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0305/2022 ja B9-0307/2022

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0305/2022

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0307/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0244)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Puhemies välittää päätöslauselman neuvostolle.


6.9. Uusi kaupan väline pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden kieltämiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0291/2022

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0245)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

(Istunto keskeytettiin klo 12.29.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Laiton puunkorjuu EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000020/2022Dolors Montserrat PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Laiton puunkorjuu EU:ssa (B9-0016/2022)

Vlad Gheorghe esitteli kysymyksen.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Valter Flego Renew-ryhmän puolesta, Eleonora Evi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Anna Deparnay-Grunenberg, Angel Dzhambazki ja Thomas Waitz.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Juozas Olekas, Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Eugen Tomac, Andrey Slabakov ja Clare Daly.

Dubravka Šuica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


10. Äänestysselitykset

Suulliset äänestysselitykset

Oikeusvaltioperiaate ja mahdollinen Puolan kansallisen elpymissuunnitelman hyväksyminen - RC-B9-0317/2022
Seán Kelly, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki, Mick Wallace ja Andrey Slabakov

Toinen mietintö Daniel Caspary - A9-0337/2021
Seán Kelly ja Eugen Tomac

Mietintö Paulo Rangel - A9-0142/2022
Andrey Slabakov, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Clare Daly ja Mick Wallace

Valmistelukunnan ehdottaminen perussopimusten tarkistamiseksi - B9-0305/2022, B9-0307/2022
Billy Kelleher, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov ja Clare Daly

Uusi kaupan väline pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden kieltämiseksi - B9-0291/2022
Eugen Tomac, Clare Daly ja Mick Wallace

Kirjalliset äänestysselitykset

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen verokohtelua tasavertaistavaa vähennystä ja korkojen vähennyskelpoisuuden rajoittamista yhteisöverotuksessa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2022)0216 - C9-0197/2022 - 2022/0154(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

2) jäseniltä:

- Gunnar Beck, Francesca Donato, Virginie Joron ja Guido Reil. Päätöslauselmaesitys perusoikeuksista digitaalisella vuosikymmenellä (B9-0224/2022)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: ITRE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Kosovon, Albanian ja Pohjois-Makedonian vastaanottamista Yhdysvaltoihin pyrkivistä Afganistanin kansalaisista (B9-0225/2022)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: AFET

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys maatalouden edistämisestä unionissa elintarvikkeiden hinnannousun hillitsemiseksi (B9-0261/2022)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Laura Huhtasaari, Jérôme Rivière ja Charlie Weimers. Päätöslauselmaesitys Next Generation EU -välineen varojen kohdentamisesta ja käytöstä (B9-0265/2022)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


13. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 2. kesäkuuta 2022)

AFET-valiokunta

- Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2022 (2022/2050(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, FEMM)

- Ihmisoikeudet ja demokratia maailmassa ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla – vuosikertomus 2022 (2022/2049(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

- Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2022 (2022/2048(INI))
(lausuntoa varten: AFCO)

CULT-valiokunta

- Uuden kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman ja kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevan EU:n strategian täytäntöönpano (2022/2047(INI))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), DEVE)

BUDG-valiokunta

- Monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 vahvistaminen: uusia haasteita vastaava kestävä EU:n talousarvio (2022/2046(INI))
(lausuntoa varten: AFET, DEVE, CONT, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO)

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 85 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 2. kesäkuuta 2022)

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin ehdotukset perussopimusten muuttamiseksi (2022/2051(INL))
(lausuntoa varten: AFET, BUDG, ECON, EMPL, ITRE, AGRI, LIBE, FEMM)


14. Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 2. kesäkuuta 2022)

- Energia-alan metaanipäästöjen vähentäminen ja asetuksen (EU) 2019/942 muuttaminen (COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))
valiokunnat: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 58 artikla)
(lausuntoa varten: BUDG, AGRI)


15. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 2. kesäkuuta 2022)

CULT-valiokunta (työjärjestyksen 57 artikla)

- Uuden kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman ja kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevan EU:n strategian täytäntöönpano (2022/2047(INI))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla))

ITRE-valiokunta (työjärjestyksen 57 artikla)

- Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaadittu) (COM(2021)0802 - C9-0469/2021 - 2021/0426(COD))
(lausuntoa varten: ENVI, TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 110 artikla))


16. Vetoomukset

Vetoomukset 0408-22–0501-22 on merkitty luetteloon 3. kesäkuuta 2022 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti 3. kesäkuuta 2022 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


17. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan viipymättä parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 22. kesäkuuta 2022 ja 23. kesäkuuta 2022.


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.05.


20. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Roberta Metsola

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Estyneet:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hohlmeier Monika, Maydell Eva, Michels Martina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Tolleret Irène, Trillet-Lenoir Véronique

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö