Показалец 
Протокол - Резултати от поименно гласуване
XML 7246kPDF 1284kWORD 200k
Сряда, 22 юни 2022 г. - Брюксел
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 1. Преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии - A9-0162/2022 - Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията - Изм. 675

 2. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 423/4

 3. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 446/1

 4. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 446/2

 5. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 456

 6. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 462/2

 7. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 463

 8. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 506/rev/2

 9. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 508

 10. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 509/1

 11. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 509/2

 12. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 522/2

 13. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 522/3

 14. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 522/4

 15. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 531

 16. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 543/2

 17. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 547/1

 18. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 547/2

 19. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 547/3

 20. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 559

 21. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 561

 22. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 570

 23. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 575/2

 24. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 620

 25. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 622

 26. A9-0162/2022 - Peter Liese - Изм. 623

 27. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 5 Директива 2003/87/ЕО Член 3ж – параграф 1 - Изм. 660

 28. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 5 Директива 2003/87/ЕО Член 3ж – след параграф 2 - Изм. 661

 29. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 6 Директива 2003/87/ЕО член 3ж а – параграф 1 - Изм. 499

 30. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 6 Директива 2003/87/ЕО след член 3ж а - Изм. 667

 31. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 6 Директива 2003/87/ЕО след член 3ж а - Изм. 668

 32. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 9 – параграф 3 - Изм. 677/1

 33. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 9 – параграф 3 - Изм. 677/2

 34. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 9 – параграф 3 - Изм. 677/3

 35. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 9 – параграф 3 - Изм. 677/4

 36. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 9 – параграф 3 - Изм. 677/5

 37. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 9 – параграф 3 - Изм. 677/6

 38. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – след точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 10 – параграф 1 – алинея 2 - Изм. 633

 39. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – след точка 10 Директива 2003/87/ЕО член 10 – параграф 1 – алинея 2 - Изм. 634

 40. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква a – подточка i Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 1 – алинея 2 а - Изм. 671 З

 41. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б Директива 2003/87/ЕО Член 10 а – параграф 1 а – алинея 2 - Изм. 678/1

 42. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 1 а – алинея 2 - Изм. 678/2

 43. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 1 – след алинея 2 б - Изм. 679/1

 44. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 1 – след алинея 2 б - Изм. 679/2

 45. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 1 – след алинея 2 б - Изм. 679/3

 46. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 1 – след алинея 2 б - Изм. 679/4

 47. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б – подточка ii Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 2 – алинея 3 – буква г - Изм. 636

 48. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – алинея 1 – точка 12 – буква б – подточка ii Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 2 – алинея 3 – буква г - Изм. 532

 49. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б – подточка ii Директива 2003/87/ЕО член10 а – параграф 2 – алинея 3 – буква г - Изм. 672

 50. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – след буква б Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 5 а - Изм. 673

 51. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква д – уводна част Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 6 - Изм. 637 З

 52. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква ж Директива 2003/87/ЕО член 10 а – параграф 8 – след алинея 3 - Изм. 638

 53. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква ж Директива 2003/87/ЕО Член 10 а – параграф 8 – алинея 4 - Изм. 650

 54. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – след точка 12 Директива 2003/87/ЕО Член 10 б - Изм. 639 640S 641 З

 55. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – след точка 19 Директива 2003/87/ЕО Член 29 а - Изм. 652

 56. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 21 Директива 2003/87/ЕО Глава IV а - Изм. 674 З= 653 З=

 57. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 1 – параграф 1 – точка 21 Директива 2003/87/ЕО Глава IV а - Изм. 577

 58. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в Решение (EC) 2015/1814 Член 1 – параграф 5 – алинея 1 - Изм. 643

 59. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в Решение (EC) 2015/1814 Член 1 – параграф 5 а - Изм. 644

 60. A9-0162/2022 - Peter Liese - Член 2 – параграф 1 – след точка 1 Решение (EC) 2015/1814 Член 1 – параграф 6 - Изм. 645

 61. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 7 - Изм. 629

 62. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 29 - Изм. 658 З

 63. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 29 - Изм. 451/1

 64. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 29 - Изм. 451/2

 65. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 29 - Изм. 451/3

 66. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 30 - Изм. 676/1

 67. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 30 - Изм. 676/2

 68. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 31 - Изм. 455/1

 69. A9-0162/2022 - Peter Liese - съображение 31 - Изм. 455/2

 70. A9-0162/2022 - Peter Liese - Предложение на Комисията

 71. Социален фонд за климата - A9-0157/2022 - David Casa, Esther de Lange - Предложение на Комисията

 72. Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите - A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията- Изм. 220

 73. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 14

 74. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 20

 75. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 24/2

 76. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 25з

 77. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 47

 78. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 177

 79. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 178

 80. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно - Изм. 179

 81. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Article 1, § 3 - Изм. 230

 82. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - след член 5 - Изм. 250

 83. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - след член 24 - Изм. 130/1

 84. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - след член 24 - Изм. 130/2

 85. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 30, § 1 - Изм. 207= 252=

 86. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 30, § 2 - Изм. 260/1

 87. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 30, § 2 - Изм. 260/2

 88. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, § 1 - Изм. 212= 257=

 89. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 261/1

 90. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 261/2

 91. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 261/3

 92. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 262/1

 93. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 262/2

 94. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 262/3

 95. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 262/4

 96. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Член 31, след § 1 - Изм. 258