Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0374(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0332/2021

Συζήτηση :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17
PV 05/07/2022 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0499
P9_TA(2022)0270

Συνοπτικά πρακτικά
XML 11k
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 - Στρασβούργο

15. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I - Πράξη για τις ψηφιακές αγορές ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022, σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022 και σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 20 Ιανουαρίου 2022 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2022).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2021 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2021).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 15 Δεκεμβρίου 2021 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2021).

Οι Christel Schaldemose και Andreas Schwab παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Michal ŠIMEČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stéphanie Yon-Courtin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Henna Virkkunen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Carlos Zorrinho (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Patrick Breyer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Thierry Breton (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mikuláš Peksa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Roman Haider (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Sabine Verheyen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Tiemo Wölken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Ondřej Kovařík (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Jadwiga Wiśniewska (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Arba Kokalari, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, René Repasi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Virginie Joron, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Salvatore De Meo, Biljana Borzan, Valérie Hayer, Marcel Kolaja, Alessandra Basso, Beata Mazurek, Pablo Arias Echeverría, Alex Agius Saliba, Alex Agius Saliba, Moritz Körner, Kim Van Sparrentak, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, Tom Vandenkendelaere, Karen Melchior και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria-Manuel Leitão-Marques, Sandro Gozi, Clare Daly και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν οι Thierry Breton, Margrethe Vestager, Christel Schaldemose και Andreas Schwab.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2022.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Νοεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου