Indeks 
Protokol
XML 162kPDF 280kWORD 78k
Tirsdag den 5. juli 2022 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.En fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser (forhandling)
 3.Mental sundhed i den digitale arbejdsverden (forhandling)
 4.Dette er Europa - Drøftelse med Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  
6.1.Ruslands invasion af Ukraine: midlertidige foranstaltninger vedrørende førerdokumenter udstedt af Ukraine ***I (forretningsordenens artikel 163) (afstemning)
  
6.2.Identifikation af overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger som kriminalitet i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF *** (forretningsordenens artikel 163) (afstemning)
  
6.3.Ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (forretningsordenens artikel 163) (afstemning)
  
6.4.Forordningen om digitale tjenester ***I (afstemning)
  
6.5.Forordning om digitale markeder ***I (afstemning)
  
6.6.Kroatiens indførelse af euroen den 1. januar 2023 * (afstemning)
  
6.7.Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne: gennemførelsesprotokol *** (afstemning)
  
6.8.Midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger for Moldova ***I (afstemning)
  
6.9.Fattigdom blandt kvinder i Europa (afstemning)
  
6.10.Forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem EU og Interpol (afstemning)
  
6.11.Strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og investeringsområdet (afstemning)
  
6.12.Det fremtidige handels- og investeringssamarbejde mellem EU og Indien (afstemning)
  
6.13.En fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser (afstemning)
  
6.14.Mental sundhed i den digitale arbejdsverden (afstemning)
  
6.15.Bankunionen – Årsberetning 2021 (afstemning)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.EU-initiativer til at håndtere de stigende leveomkostninger, herunder gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. (forhandling)
 9.EU-handlingsplan for den sociale økonomi (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Spørgetid til Kommissionen - Forbedring af EU's ambitionsniveau for biodiversitet forud for COP15
 13.Velkomstord
 14.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Ændring af den delegerede retsakt om klimaklassificeringssystemet og den delegerede retsakt om offentliggørelse af klassificeringssystemet. (forhandling)
 15.2021-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 16.2021-rapport om Serbien (forhandling)
 17.2021-rapport om Kosovo (forhandling)
 18.EU og forsvaret for multilateralisme (forhandling)
 19.Fødevaresikkerhed i udviklingslande (forhandling)
 20.Stemmeforklaringer
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 23.Modtagne dokumenter
 24.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Michal ŠIMEČKA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. En fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser (forhandling)

Betænkning om "Hen imod en fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser" [2021/2253(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Milan Brglez og Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

Milan Brglez og Sirpa Pietikäinen forelagde betænkningen.

Taler: Dubravka Šuica (næstformand for Kommissionen).

Talere: Stelios Kympouropoulos for PPE-Gruppen, Maria-Manuel Leitão-Marques for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir for Renew-Gruppen, Sara Matthieu for Verts/ALE-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Margarita de la Pisa Carrión for ECR-Gruppen, José Gusmão, for The Left-Gruppen, Ádám Kósa, løsgænger, Frances Fitzgerald, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop og Dennis Radtke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rosa Estaràs Ferragut, Maria Grapini, Sandra Pereira, Helmut Geuking og Marc Botenga.

Talere: Dubravka Šuica, Milan Brglez og Sirpa Pietikäinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 5.7.2022.


3. Mental sundhed i den digitale arbejdsverden (forhandling)

Betænkning om mental sundhed i den digitale arbejdsverden [2021/2098(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Maria Walsh (A9-0184/2022)

Maria Walsh forelagde betænkningen.

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Talere: Sara Skyttedal for PPE-Gruppen, Estrella Durá Ferrandis for S&D-Gruppen, Jordi Cañas for Renew-Gruppen, Kim Van Sparrentak for Verts/ALE-Gruppen, Elena Lizzi for ID-Gruppen, Elżbieta Rafalska for ECR-Gruppen, José Gusmão, for The Left-Gruppen, Ádám Kósa, løsgænger, Stelios Kympouropoulos, Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Tilly Metz og Mislav Kolakušić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miriam Lexmann og Victor Negrescu.

Talere: Nicolas Schmit og Maria Walsh.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 5.7.2022.


FORSÆDE: Roberta METSOLA
formand

4. Dette er Europa - Drøftelse med Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis (forhandling)

Dette er Europa - Drøftelse med Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis (2022/2717(RSP))

Formanden holdt en tale for at indlede forhandlingen.

Taler: Kyriakos Mitsotakis (Grækenlands premierminister).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Malik Azmani for Renew-Gruppen, Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Emmanouil Fragkos for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis, for The Left-Gruppen, og Kostas Papadakis, løsgænger.

Taler: Kyriakos Mitsotakis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 12.10.)


FORSÆDE: Evelyn REGNER
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.11.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt denne protokol.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedlagt denne protokol, er tilgængelige på Parlamentets websted.


6.1. Ruslands invasion af Ukraine: midlertidige foranstaltninger vedrørende førerdokumenter udstedt af Ukraine ***I (forretningsordenens artikel 163) (afstemning)

Ruslands invasion af Ukraine: midlertidige foranstaltninger vedrørende førerdokumenter udstedt af Ukraine [COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD)] - Transport- og Turismeudvalget

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Uopsættelig forhandling vedtaget

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 7.7.2022.

Der var fastsat følgende frister
- ændringsforslag: onsdag den 6. juli 2022 kl. 13.
- anmodninger om særskilte og delte afstemninger: onsdag den 6. juli 2022 kl. 19.


6.2. Identifikation af overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger som kriminalitet i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF *** (forretningsordenens artikel 163) (afstemning)

Identifikation af overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger som kriminalitet i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF [10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Uopsættelig forhandling vedtaget

Afstemning: 7. juli 2022.

Indlæg

Inden afstemningen om anmodningen om anvendelse af hasteproceduren, Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, for at begrunde anmodningen.


6.3. Ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (forretningsordenens artikel 163) (afstemning)

Ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine [COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD)] - Udvalget om International Handel

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Uopsættelig forhandling vedtaget

Afstemning: 7. juli 2022.

Der var fastsat følgende frister
- ændringsforslag: tirsdag den 5. juli 2022 kl. 19.
- anmodninger om særskilte og delte afstemninger: onsdag den 6. juli 2022 kl. 16.


6.4. Forordningen om digitale tjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0269)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget (P9_TA(2022)0269)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)


6.5. Forordning om digitale markeder ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (forordning om digitale markeder) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0270)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.6. Kroatiens indførelse af euroen den 1. januar 2023 * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Kroatiens indførelse af euroen den 1. januar 2023 [COM(2022)0282 - 2022/0179(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0271)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)


6.7. Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne: gennemførelsesprotokol *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering [12640/2021 - C9-0006/2022 - 2021/0312(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2022)0272)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.8. Midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger for Moldova ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger som supplement til de handelsmæssige indrømmelser for moldoviske produkter i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [COM(2022)0288 - C9-0198/2022 - 2022/0188(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0273)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.9. Fattigdom blandt kvinder i Europa (afstemning)

Betænkning om fattigdom blandt kvinder i Europa [2021/2170(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0274)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)


6.10. Forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem EU og Interpol (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL) [2022/2025(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0275)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


6.11. Strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og investeringsområdet (afstemning)

Betænkning om strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og investeringsområdet [2021/2200(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0276)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)


6.12. Det fremtidige handels- og investeringssamarbejde mellem EU og Indien (afstemning)

Betænkning om det fremtidige handels- og investeringssamarbejde mellem EU og Indien [2021/2177(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0277)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)


6.13. En fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser (afstemning)

Betænkning om "Hen imod en fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser" [2021/2253(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Milan Brglez og Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ECR-, ID-gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0278)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)


6.14. Mental sundhed i den digitale arbejdsverden (afstemning)

Betænkning om mental sundhed i den digitale arbejdsverden [2021/2098(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Maria Walsh (A9-0184/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0279)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)


6.15. Bankunionen – Årsberetning 2021 (afstemning)

Betænkning om Bankunionen – Årsberetning 2021 [2021/2184(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0280)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

(Mødet udsat kl. 12.38.)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.44.


8. EU-initiativer til at håndtere de stigende leveomkostninger, herunder gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU-initiativer til at håndtere de stigende leveomkostninger, herunder gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. (2022/2749(RSP))

Mikuláš Bek (formand for Rådet) og Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Isabel Benjumea Benjumea for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Jaak Madison for ID-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, Özlem Demirel, for The Left-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Dennis Radtke, Gabriele Bischoff, Dragoş Pîslaru, Katrin Langensiepen, Mara Bizzotto, Michiel Hoogeveen, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Eva Maydell, Pedro Marques, Anna Júlia Donáth, Mounir Satouri, Cristian Terheş, Enikő Győri, Engin Eroglu og Michal Šimečka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miriam Lexmann, João Pimenta Lopes, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Michaela Šojdrová og Mick Wallace.

Talere: Nicolas Schmit og Mikuláš Bek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. EU-handlingsplan for den sociale økonomi (forhandling)

Betænkning om EU-handlingsplanen for den sociale økonomi [2021/2179(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

Jordi Cañas forelagde betænkningen.

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Talere: Niyazi Kizilyürek (ordfører for udtalelse fra REGI), Eugen Tomac for PPE-Gruppen, Heléne Fritzon for S&D-Gruppen, Atidzhe Alieva-Veli for Renew-Gruppen, Katrin Langensiepen for Verts/ALE-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Margarita de la Pisa Carrión for ECR-Gruppen, Konstantinos Arvanitis for The Left-Gruppen, Cindy Franssen, Guido Reil, Krzysztof Hetman og José Manuel Fernandes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patrizia Toia, Izaskun Bilbao Barandica og Sandra Pereira.

Talere: Nicolas Schmit og Jordi Cañas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.10 i protokollen af 6.7.2022.

(Mødet udsat kl. 14.54.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.02.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Spørgetid til Kommissionen - Forbedring af EU's ambitionsniveau for biodiversitet forud for COP15

Formanden mindede kort om tilrettelæggelsen af spørgetiden til Kommissionen.

Virginijus Sinkevičius (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmål fra medlemmerne: Alexander Bernhuber, César Luena, Valter Flego, Maria Spyraki, Delara Burkhardt, Caroline Roose, Karolin Braunsberger-Reinhold, Aurélia Beigneux, Silvia Modig, Catherine Chabaud, Pernille Weiss, Grace O'Sullivan, Sirpa Pietikäinen, Anja Hazekamp og Jutta Paulus.

Spørgetiden afsluttet.


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

13. Velkomstord

Formanden bød på vegne af Parlamentet velkommen til Abdelkrim Doghmi, formand for det jordanske Repræsentanternes Hus, og en fælles delegation fra det jordanske Repræsentanternes Hus og det jordanske Senat, som havde fundet sted i det officielle galleri.


14. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Ændring af den delegerede retsakt om klimaklassificeringssystemet og den delegerede retsakt om offentliggørelse af klassificeringssystemet. (forhandling)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Ændring af den delegerede retsakt om klimaklassificeringssystemet og den delegerede retsakt om offentliggørelse af klassificeringssystemet. (2022/2594(DEA))

Forslag til beslutning indgivet af udvalgene ECON og ENVI, i henhold til forretningsordenens artikel 111, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 9. marts 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2139 for så vidt angår økonomiske aktiviteter i visse energisektorer og delegeret forordning (EU) 2021/2178 for så vidt angår offentliggørelse af specifikke oplysninger vedrørende disse økonomiske aktiviteter (C(2022)00631 - 2022/2594(DEA)) (B9-0338/2022) - Ansvarlige medlemmer: Othmar Karas, Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Simona Bonafè, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Emma Wiesner, Monica Semedo, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Bas Eickhout, Michael Bloss, Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis, Evelyn Regner, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Roman Haider, Mick Wallace, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Cornelia Ernst, Malin Björk, José Gusmão, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Martin Schirdewan, Chris MacManus, Manon Aubry, Manuel Bompard og Petros Kokkalis.

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 58)

Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen forelagde forslaget til beslutning.

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Simona Bonafè for S&D-Gruppen, Gilles Boyer for Renew-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, Silvia Modig, for The Left-Gruppen, András Gyürk, løsgænger, Peter Liese, Paul Tang, Luis Garicano, Michael Bloss, Laura Huhtasaari, der ligeledes reagerede på et blåt kort-indlæg fra Silvia Modig, Alexandr Vondra, Sira Rego, Edina Tóth, der ligeledes reagerede på et blåt kort-indlæg fra Radan Kanev og et blåt kort-indlæg fra Jutta Paulus, Christian Ehler, Jonás Fernández, Dita Charanzová, Tilly Metz, der ligeledes reagerede på et blåt kort-indlæg fra François-Xavier Bellamy, Simona Baldassarre, der ligeledes reagerede på et blåt kort-indlæg fra Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Marian-Jean Marinescu, Delara Burkhardt, Mauri Pekkarinen, Rasmus Andresen, Catherine Griset, Nicola Procaccini, Petros Kokkalis, Jerzy Buzek, Jytte Guteland, der ligeledes reagerede på et blåt kort-indlæg fra Emma Wiesner, Linea Søgaard-Lidell, Grace O'Sullivan, Georg Mayer, der ligeledes reagerede på et blåt kort-indlæg fra Franc Bogovič, Robert Roos, Antonio Tajani, Evelyn Regner, Emma Wiesner, der ligeledes reagerede på et blåt kort-indlæg fra Tomas Tobé, Thomas Waitz, Filip De Man, Siegfried Mureşan, César Luena, Claude Gruffat og Pilar del Castillo Vera.

FORSÆDE: Roberts ZĪLE
næstformand

Talere: Robert Hajšel, Tomas Tobé, Nathalie Colin-Oesterlé, Pernille Weiss, Tom Berendsen og Christophe Hansen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radan Kanev, Tsvetelina Penkova, Barry Andrews, Henrike Hahn, Manon Aubry, Franc Bogovič, Michal Wiezik, Sandra Pereira, François-Xavier Bellamy, Bogdan Rzońca, Henna Virkkunen og Clare Daly.

Taler: Mairead McGuinness.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 6.7.2022.


15. 2021-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2021-rapport om Bosnien-Hercegovina [2021/2245(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

Michael Gahler (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Dietmar Köster for S&D-Gruppen, Klemen Grošelj for Renew-Gruppen, Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Bernhard Zimniok for ID-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Sunčana Glavak, Andreas Schieder, Romeo Franz, der endvidere reagerede på et blåt kort-indlæg fra Karlo Ressler, Ladislav Ilčić, Balázs Hidvéghi, Delara Burkhardt, der endvidere afviste et blåt kort-indlæg fra Ladislav Ilčić, og Mislav Kolakušić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomislav Sokol, Joachim Stanisław Brudziński, Karlo Ressler og Angel Dzhambazki.

Talere: Janez Lenarčič og Michael Gahler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 6.7.2022.


16. 2021-rapport om Serbien (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2021-rapport om Serbien [2021/2249(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

Vladimír Bilčík forelagde betænkningen.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrey Kovatchev for PPE-Gruppen, Demetris Papadakis for S&D-Gruppen, Klemen Grošelj for Renew-Gruppen, Viola von Cramon-Taubadel for Verts/ALE-Gruppen, Susanna Ceccardi for ID-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Emmanuel Maurel, for The Left-Gruppen, Andor Deli, løsgænger, og Eugen Tomac.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Alessandra Moretti, Georgios Kyrtsos, Željana Zovko, Thijs Reuten og Peter van Dalen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alexander Alexandrov Yordanov, Tomislav Sokol, Joachim Stanisław Brudziński, Karlo Ressler, Lukas Mandl, Sunčana Glavak og Angel Dzhambazki.

Talere: Janez Lenarčič og Vladimír Bilčík.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 6.7.2022.


17. 2021-rapport om Kosovo (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2021-rapport om Kosovo [2021/2246(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Viola von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

Viola von Cramon-Taubadel forelagde betænkningen.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Talere: Lukas Mandl for PPE-Gruppen, Andreas Schieder for S&D-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for Renew-Gruppen, Jean-Lin Lacapelle for ID-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Clara Ponsatí Obiols, løsgænger, Andrey Kovatchev, Thijs Reuten, Lars Patrick Berg og Antoni Comín i Oliveres.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jordi Solé og Joachim Stanisław Brudziński.

Talere: Janez Lenarčič og Viola von Cramon-Taubadel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 6.7.2022.


18. EU og forsvaret for multilateralisme (forhandling)

Betænkning om EU og forsvaret for multilateralisme [2020/2114(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Javi López (A9-0172/2022)

Javi López forelagde betænkningen.

Taler: Anna-Michelle Asimakopoulou (ordfører for udtalelse fra INTA).

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Talere: Miriam Lexmann for PPE-Gruppen, Margarida Marques for S&D-Gruppen, Dragoş Tudorache for Renew-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Manu Pineda, for The Left-Gruppen, og David McAllister.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Thijs Reuten, Karin Karlsbro, Francisco José Millán Mon og Liudas Mažylis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Barry Andrews og Marc Botenga.

Talere: Janez Lenarčič og Javi López.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 6.7.2022.


19. Fødevaresikkerhed i udviklingslande (forhandling)

Betænkning om fødevaresikkerhed i udviklingslande [2021/2208(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Beata Kempa (A9-0195/2022)

Beata Kempa forelagde betænkningen.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Taler: Luke Ming Flanagan (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Talere: Marlene Mortler for PPE-Gruppen, Maria Noichl for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Benoît Biteau for Verts/ALE-Gruppen, Bernhard Zimniok for ID-Gruppen, Miguel Urbán Crespo, for The Left-Gruppen, Mónica Silvana González, Stéphane Bijoux og Barry Andrews.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caroline Roose og Pierrette Herzberger-Fofana.

Talere: Janez Lenarčič og Beata Kempa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 6.7.2022.


20. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Christel Schaldemose - A9-0356/2021
Jessica Stegrud og Eugen Tomac

Betænkning: Siegfried Mureşan - A9-0187/2022
Jessica Stegrud

Betænkning: Lina Gálvez Muñoz - A9-0194/2022
Virginie Joron

Betænkning: Milan Brglez og Sirpa Pietikäinen - A9-0189/2022
Eugen Tomac

Betænkning: Maria Walsh - A9-0184/2022
Eugen Tomac

Skriftlige stemmeforklaringer

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, er tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.


21. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


22. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioden i maj I 2022 forelå på Parlamentets websted.


23. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af lige konkurrencevilkår for bæredygtig lufttransport (COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Søren Gade (A9-0199/2022)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL) (2022/2025(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

- Betænkning om ændring af Parlamentets forretningsorden vedrørende artikel 216 om udvalgsmøder (2022/2069(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022)


24. Godkendelse af protokollen fra dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af det følgende møde.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 734.014/OJ).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.59.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Fest Nicolaus, Hölvényi György, Lange Bernd, Nart Javier, Patriciello Aldo, Pelletier Anne-Sophie, Polčák Stanislav, Saryusz-Wolski Jacek, Uspaskich Viktor

Seneste opdatering: 16. november 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik